Bygdøy: Eirik Lae Solberg demonstrerer Oslo Høyres sykklepolitikk i et nøtteskall

I for­bin­del­se med pla­ne­ne om syk­kel­vei til Bygd­øy, har Eirik Lae Sol­berg kom­met til å demon­stre­re Oslo Høy­res syk­kel­po­li­tikk, og hvor­for omtrent ikke noe ble gjen­nom­ført da Høy­re styr­te byen.

Bygd­øy er mitt nær­tur­om­rå­de. Jeg bru­ker områ­det gans­ke mye, både til fots og på syk­kel. Inn­til knær­ne begyn­te å pro­te­ste­re, var Bygd­øy områ­det hvor jeg dro på løpe­tur. Bygd­øy er et fint tur­mål for de som vil syk­le på tur fra sen­trums­nære områ­der i byen. En bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel har vært sav­net i man­ge år. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Jeg mener at for­tau­et er for fot­gjen­ge­re, og at det var en stor feil å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Men på strek­nin­gen mel­lom der syk­kel­vei­en slut­ter ved Frog­ner­ki­len, til vei­en tar av inn til Rode­løk­ken, der vel­ger jeg ofte for­tau­et, selv om det er mye fot­gjen­ger­tra­fikk. Alter­na­ti­vet er å krys­se vei­en på to gans­ke uover­sikt­li­ge ste­der, for å unn­gå kan­skje et par hund­re meter på fortauet.

Syk­kel­vei til Bygd­øy har vært plan­lagt siden 2005, alt­så i 11 år. Den gang satt Høy­re med byråds­mak­ten. Regu­le­rings­plan ble ved­tatt i 2010, også da med Høy­re i byråd, sam­men med FrP. Intet ble gjen­nom­ført. Nå vil det sit­ten­de byrå­det gjen­nom­føre de ved­tat­te pla­ne­ne, om enn noe nedskalert.

Noen nabo­er pro­te­ste­rer. Det er all­tid nabo­er som pro­te­ste­rer. De prot­s­te­rer mot å mis­te par­ke­rings­plas­ser, mot at det eks­pro­pri­e­res en flik av hagen til noe så unød­ven­dig som syk­kel­til­rette­leg­ging, at inn­kjør­se­len blir dår­li­ge­re, osv. Og reak­sjo­næ­re han­dels­in­ter­es­ser pro­te­ste­rer, for­di de tror at bil er det enes­te salig­gjø­ren­de. Høy­re leg­ger seg fla­te, og har på den måten gitt oss bil­hel­ve­te i Bog­stad­vei­en. Når nabo­er kla­ger, i alle fall i Høy­res kjerne­om­rå­der på Oslo vest, da fei­ger Høy­re ut. Vi så det i The­re­ses gt, det er der­for det ald­ri ble noe av hoved­syk­kel­ru­ten mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner­par­ken. Høy­re prio­ri­ter­te gate­par­ke­ring  frem­for syk­kel. Og vi ser det nå på Bygd­øy. Det ble ved­tatt mens Høy­re had­de byråd, og det er ved­tatt i bydelsutvalget.

Lae Sol­berg inn­røm­mer nå over­for Nett­avi­sen at de bur­de sett mer detal­jert på saken da den ble vedtatt.”

Con­ti­nue read­ing Bygd­øy: Eirik Lae Sol­berg demon­stre­rer Oslo Høy­res sykkle­po­li­tikk i et nøtte­skall