Bygdøy: Eirik Lae Solberg demonstrerer Oslo Høyres sykklepolitikk i et nøtteskall

I for­bin­del­se med pla­ne­ne om syk­kel­vei til Bygd­øy, har Eirik Lae Sol­berg kom­met til å demon­stre­re Oslo Høy­res syk­kel­po­li­tikk, og hvor­for omtrent ikke noe ble gjen­nom­ført da Høy­re styr­te byen.

Bygd­øy er mitt nær­tur­om­rå­de. Jeg bru­ker områ­det gans­ke mye, både til fots og på syk­kel. Inn­til knær­ne begyn­te å pro­te­ste­re, var Bygd­øy områ­det hvor jeg dro på løpe­tur. Bygd­øy er et fint tur­mål for de som vil syk­le på tur fra sen­trums­nære områ­der i byen. En bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel har vært sav­net i man­ge år. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Jeg mener at for­tau­et er for fot­gjen­ge­re, og at det var en stor feil å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Men på strek­nin­gen mel­lom der syk­kel­vei­en slut­ter ved Frog­ner­ki­len, til vei­en tar av inn til Rode­løk­ken, der vel­ger jeg ofte for­tau­et, selv om det er mye fot­gjen­ger­tra­fikk. Alter­na­ti­vet er å krys­se vei­en på to gans­ke uover­sikt­li­ge ste­der, for å unn­gå kan­skje et par hund­re meter på fortauet.

Syk­kel­vei til Bygd­øy har vært plan­lagt siden 2005, alt­så i 11 år. Den gang satt Høy­re med byråds­mak­ten. Regu­le­rings­plan ble ved­tatt i 2010, også da med Høy­re i byråd, sam­men med FrP. Intet ble gjen­nom­ført. Nå vil det sit­ten­de byrå­det gjen­nom­føre de ved­tat­te pla­ne­ne, om enn noe nedskalert.

Noen nabo­er pro­te­ste­rer. Det er all­tid nabo­er som pro­te­ste­rer. De prot­s­te­rer mot å mis­te par­ke­rings­plas­ser, mot at det eks­pro­pri­e­res en flik av hagen til noe så unød­ven­dig som syk­kel­til­rette­leg­ging, at inn­kjør­se­len blir dår­li­ge­re, osv. Og reak­sjo­næ­re han­dels­in­ter­es­ser pro­te­ste­rer, for­di de tror at bil er det enes­te salig­gjø­ren­de. Høy­re leg­ger seg fla­te, og har på den måten gitt oss bil­hel­ve­te i Bog­stad­vei­en. Når nabo­er kla­ger, i alle fall i Høy­res kjerne­om­rå­der på Oslo vest, da fei­ger Høy­re ut. Vi så det i The­re­ses gt, det er der­for det ald­ri ble noe av hoved­syk­kel­ru­ten mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner­par­ken. Høy­re prio­ri­ter­te gate­par­ke­ring  frem­for syk­kel. Og vi ser det nå på Bygd­øy. Det ble ved­tatt mens Høy­re had­de byråd, og det er ved­tatt i bydelsutvalget.

Lae Sol­berg inn­røm­mer nå over­for Nett­avi­sen at de bur­de sett mer detal­jert på saken da den ble vedtatt.”

Sagt på en annen måte: Høy­re tok ikke saken alvor­lig da den var oppe til behand­ling. De reg­net vel med at det vil­le gå med det­te som med så man­ge and­re syk­kel­ved­tak i Oslo: Det vil­le ikke bli gjennomført.

Man bør ta to steg til­ba­ke, sier Eirik Lae Sol­berg. Det bør man noen gan­ger gjø­re. Høy­re bør f.eks. ta minst to skritt til­ba­ke når det gjel­der pla­ne­ne om å byg­ge ut E18 Vest­kor­ri­do­ren. Men for bil­par­ti­et Høy­re er det ikke snakk om tenke­pau­ser når det gjel­der motor­vei­ut­byg­ging. Men når det gjel­der syk­kel, da har det vært så man­ge til­bake­skritt med Høy­re i fører­po­si­sjon, at det her bare må bli full fart forover.

Det­te er kjer­nen i Oslo Høy­res syk­kel­po­li­tikk: Man demon­st­rer gjer­ne vel­vil­je når noe ved­tas, men er totalt vilje­løse når noe skal gjen­nom­fø­res. Høy­re har i prak­sis all­tid prio­ri­tert bil foran syk­kel, og har fore­truk­ket gate­par­ke­ring frem­for syk­kel­til­rette­leg­ging, også i de gater som var ment å skul­le være hoved­syk­kel­vei­er. For Oslo Høy­re er pla­ner, i alle fall syk­kel­pla­ner, til for å ved­tas og hol­des fram som sym­bo­ler. Men det er ikke menin­gen at de skal gjennomføres.

Oslo har hatt pla­ner om et hoved­syk­kel­vei­nett i snart 40 år. I omtrent 30 av dis­se 40 åre­ne har Høy­re hatt hoved­an­sva­ret for Oslos poli­tikk, og bærer føl­ge­li­ge også hoved­an­sva­ret for at pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­ling ald­ri har blitt gjennomført.

15. mai 2013 ved­tok bysty­ret å regu­le­re om deler av Ruse­løkk­vei­en fra syk­kel­vei til gågate. Som van­lig la Høy­re seg fla­te for han­delstan­den. Davæ­ren­de byut­vik­lings­by­råd Bård Fol­ke Fred­rik­sen, kom med typisk tåke­prat om at det skul­le være syk­kel­vei et annet sted. Men den syk­kel­vei­en fin­nes ikke, og Høy­res løf­ter om frem­ti­dig syk­kel­løs­nin­ger har null tro­ver­dig­het. Dess­ver­re stem­te også Venst­re for det­te forslaget.

Den 20. novem­ber 2013 fat­tet bysty­ret et omre­gu­le­rings­ved­tak for C.J. Ham­bros plass, som bysty­ret (sek­re­ta­ria­tet) opp­sum­mer­te slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gen­de gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

I saks­do­ku­men­te­ne kun­ne vi blant annet lese følgende:

«Gren­sen og Kris­ti­an IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­te­ne spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gate­bruks­pla­nen ved­tatt av bysty­ret 28.09.2011er Kris­ti­an IV’s gate mel­lom Rosen­krantz’ gate og Fred­riks gate opp­ført med toveis bil­tra­fikk og syk­kel­tra­sé. Bymiljø­eta­ten har imid­ler­tid ikke igang­satt noe pro­sjekt for etab­le­ring av sepa­ra­te syk­kel­løs­nin­ger på strek­nin­gen i sitt arbeidsprogram.»

Man ved­tok omre­gu­le­ring i strid med gjel­den­de syk­kel­plan og gate­bruks­plan, for blant annet å få par­ke­rings­plas­ser. Det­te ble gjort mens Venst­res Guri Mel­by var bymiljø­by­råd. Det var ikke noen pla­ner for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. (Det er vans­ke­lig å til­gi det­te, Guri Melby.)

Pla­ne­ne har blitt revi­dert man­ge gan­ger, men har stort sett ald­ri blitt gjen­nom­ført. Slik har Høy­re kun­net late som om de er posi­ti­ve til syk­ling, uten å gjø­re noe reelt for å bed­re for­hol­de­ne for folk som sykler.

La det her også være sagt: Det var ikke noe bed­re i den for­ri­ge peri­oden hvor Arbei­der­par­ti­et satt med byråds­makt. Men Oslo Arbei­der­par­ti har hel­dig­vis snudd. (Kan Arbei­der­par­ti­et bare snu også på riks­plan, så kan det hen­de at Nor­ge også kan bli et bra land å syk­le i om noen tiår.)

Den 28. okto­ber 2010 kun­ne Aften­pos­ten mel­de at det i løpet av tre år bare var byg­get 5,5 km syk­kel­til­rette­leg­ging i Oslo. Pla­nen for hoved­syk­kel­vei­net­tet var 180 km. Etter den opp­rin­ne­li­ge pla­nen skul­le det ha vært fer­dig i 1985. Det er fris­ten­de å site­re nåvæ­ren­de syk­kel­di­rek­tør i Oslo, den gang gene­ral­sek­re­tær i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Rune Gjøs:

Hva er galt?- Oslos poli­tis­ke ledel­se, ikke bare sit­ten­de byråd, har ald­ri tatt sat­sin­gen på alvor, hev­der Gjøs. Kom­mu­nen har ansva­ret for drøyt en tredje­del av net­tet, sta­ten res­ten. — Men det er kom­mu­nen som sit­ter på nøk­ke­len, for­di det er inne i byen pro­ble­me­ne er størst. Der hand­ler det ikke om å byg­ge så mye, men å omre­gu­le­re eksis­te­ren­de are­al. Her ser vi gang på gang at syk­lis­ter ikke prio­ri­te­res, sier Gjøs. Han bru­ker Ulle­våls­vei­en fra Kirke­vei­en og syd­over som et eksem­pel. Her har det fore­lig­get pla­ner i syv år om å anleg­ge syk­kel­felt.- Kom­mu­nen tør ikke fjer­ne gate­par­ke­rin­gen, sier han. ”

Til slutt kom det syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. I tråd med van­lig prak­sis i Oslo var de sma­le, de blir jevn­lig avbrutt av buss­lom­mer, og på lan­ge strek­nin­ger er det par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den, noe som er en ubru­ke­lig løs­ning som fra­rå­des i Sta­tens veg­ve­sens syk­kel­hånd­bok. Som om ikke det var nok, så ble opp­ar­bei­ding av nye par­ke­rings­lom­mer for bilis­ter, som gans­ke sik­kert var mye dyre­re enn syk­kel­fel­te­ne, belas­tet syk­kel­bud­sjet­tet. Med en slik prak­sis var det ikke over­ras­ken­de at man fikk lite syk­kel­til­rette­leg­ging igjen for pen­ge­ne. Og at det på papi­ret kun­ne se ut som om det var fryk­te­lig dyrt å byg­ge syk­kel­felt. Par­ke­rings­lom­me­ne ble belas­tet syk­kel­bud­sjet­tet for­di de var en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å lage syk­kel­felt, i føl­ge Oslo kommune.

Da plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet var oppe til behand­ling, og ble revi­dert for n’te gang 21. juli 1999, ble føl­gen­de ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger enstem­mig ved­tatt i Oslo bysty­re, alt­så med byråds­par­ti­ene Høy­re og FrPs stemmer:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Man kun­ne like gjer­ne ha ved­tatt at man øns­ker alle som syk­ler en god som­mer. Sær­lig mer inn­hold var det ikke i det­te. Men for­sla­get som ble lagt fram for bysty­ret inne­holdt også noen mer for­plik­ten­de formuleringer:

3. Byrå­det bes for­se­re utbyg­gin­gen av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo med utgangs­punkt i eksis­te­ren­de pla­ner og med sik­te på etab­le­ring av et fin­mas­ket syk­kel­vei­nett for alle typer syk­lis­ter i Oslo.

4. Syk­kel­vei­net­tet må ha en stan­dard som til­freds­stil­ler alle kva­li­tets­krav mht. valg av tra­se­er, løs­nin­ger og utfø­rel­se. Utbed­ring av ulyk­kes­punk­ter i til­knyt­ning til eksis­te­ren­de  syk­kel­vei­nett må prioriteres.

5. Byrå­det bes leg­ge fram en for­plik­ten­de og tid­fes­tet trinn­vis utbyg­gings­plan av syk­kel­vei­net­tet i Oslo i sam­ar­beid med alle rele­van­te stat­li­ge og kom­mu­na­le etater.

6. Byrå­det bes frem­me sak om sam­men­hen­gen­de grønt­kor­ri­do­rer og turveier/sykkelveier fra mar­ka til sjø­en, her­under Alna­el­ven og Ljanselven.

7. Byrå­det bes frem­me sak om opp­ar­bei­del­se av såkalt “Grønn rute” fra Gro­rud­da­len til Sjø­lyst, hvor etab­le­ring av bru­for­bin­del­se over Akers­el­ven (Jeru­sa­lem bru), samt over spor­om­rå­det på Major­stu­en inn­går som delprosjekter.

8. Byrå­det bes leg­ge frem sak om  bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel i sentrum.”

Den gan­gen had­de Høy­re og FrP ikke fler­tall i bysty­ret. Så dis­se punk­te­ne ble ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Byrå­det gjor­de ikke noe for å gjen­nom­føre dis­se vedtakene.

Like­vel er hoved­pro­ble­met med Høy­re ikke at de har stemt mot for­slag. De har bare unn­latt å gjen­nom­føre det som har blitt ved­tatt. Den 23. april 2008 ved­tok Oslo bysty­re enstem­mig, i for­bin­del­se med evau­le­ring av gatebruksplanen:

Det etab­le­res egne sam­men­hen­gen­de skil­te­de syk­kel­trasé­er gjen­nom sen­trum, både i nord/­sør-ret­ning og øst/vest-ret­ning for å føl­ge opp inten­sjo­ne­ne i hoved­syk­kel­vei­nett­pla­nen. Syk­kel­trasé­ene skal ikke blan­des med øvrig tra­fikk. Det etab­le­res tyde­li­ge trasé­er for alle tra­fi­kant­grup­per i de sam­me gate­lø­pe­ne slik at syk­kel­felt, gang­felt, kol­lek­tiv­felt og bil­tra­fikk­årer tyde­lig skil­les fra hverandre.”

Den­ne gan­gen var også byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP med på ved­ta­ke­ne. Men også den­ne gan­gen stem­te Høy­re og FrP mot det mere kon­kre­te forslaget:

Føl­gen­de hoved­trasé­er for syk­kel i nord/­sør- og øst/vest-ret­ning vur­de­res særskilt:
– I øst/vest-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Wer­ge­lands­vei­en – Kris­ti­an IVs gate – Gren­sen – Kirkeristen.
– I nord/­sør-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Anker­brua – Torg­gata – Kirkegata.

Syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata skal forlenges/fullføres fram til Rådhusplassen.

Syk­kel­vei­en øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Men byråds­par­ti­ene had­de ikke fler­tall i bysty­ret, så det ble ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Men det ble som van­lig ikke gjen­nom­ført av byrådet.

Da en sut­ren­de bilist kla­get over at det var blitt vans­ke­li­ge­re å par­ke­re gra­tis på fel­les­area­let etter at par­ke­rings­re­gu­le­rin­gen var blitt end­ret, sa Høy­res Rune Aale-Han­sen,  til Osloby:

Det er ude­mo­kra­tisk, sier han, og leg­ger til at han synes det vises liten for­stå­el­se for van­li­ge folks hverdagsliv.”

Jeg aner ikke hva slags demo­krati­be­grep Rune Aale-Han­sen og Høy­re ope­re­rer med. Det kan se ut som om de mener at gate­par­ke­ring er demo­kra­tisk, og at et demo­kra­tisk fat­tet ved­tak om å begren­se gate­par­ke­ring er ude­mo­kra­tisk. Til­rette­leg­ging for gåen­de og syk­len­de er tyde­lig­vis ude­mo­kra­tisk for Høy­re og Rune Aale-Han­sen hvis det går på bekost­ning av bilis­te­ne, noe det selv­sagt må gjøre.

Da det nåvæ­ren­de byrå­det begyn­te å ta vin­ter­ved­kli­ke­hold i syk­kel­felt m.m. mer alvor­lig, og skil­tet par­ke­rings­for­bud ved vars­let snø­fall, da ryk­ket Høy­res Eirik Lae Sol­berg med støt­te til gate­par­ke­ren­de bilis­ter. For Høy­re er det selv­sagt uhørt at man skal risi­ke­re å måt­te flyt­te bilen for noe så menings­løst som å sik­re frem­kom­me­lig­het for folk som syk­ler. Vi kan også min­ne om Høy­res omsorg for klø­ne­te bilis­ter med sto­re biler, som vil­le par­ke­re i The­re­ses­gt, og Høy­re men­te selv­sagt at par­ke­rings­plas­se­ne var vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het for trikk og folk som syk­ler. Også kol­lek­tiv­tra­fik­ken, sær­lig trik­ken, lider under Høy­res prio­ri­te­ring av bil i de åre­ne de har styrt Oslo.

Twit­ter for­sø­ker Eirik Lae Sole­berg å imøte­gå kri­tik­ken ved å vise til at det man kan vise til hvor Høy­re ikke har gjen­nom­ført er Råd­hus­plas­sen og en vote­ring fra 1997. Det er fler, og man­ge til­fel­ler hvor Høy­re har stemt mot syk­kel­til­rette­leg­ging. Men det størs­te pro­ble­met med Høy­re er ikke hva de har stemt mot. Høyre/FrP-byrå­det frem­met for­sla­get om syk­kel­vei på Bygd­øy i 2010, og de stem­te for da det var oppe i bysty­ret og bydels­ut­val­get. Pro­ble­met er at ved­tat­te pla­ner ald­ri ble gjen­nom­ført, akku­rat som Eirik Lae Sol­berg ikke øns­ker at ved­tat­te pla­ner for Bygd­øy skal gjen­nom­fø­res. Det er ikke aktiv mot­stand, men stil­le sabo­ta­sje som har vært Høy­res poli­tikk, og som har gjort at så lite av plan­lagt syk­kel­til­rette­leg­ging har blit bygget.

Lis­ten kun­ne vært gjort mye len­ger. Der­imot er det svært vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på at Oslo Høy­re har vært offen­si­ve når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling. Skue­brød, i form av ved­tak, men ikke noe skal gjen­nom­fø­res hvis noen tuter med bilhornet.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email