FrP-politiker langer ut mot syklister

lan­ger ut mot syk­lis­ter i Bud­stik­ka. Hun opp­sum­me­rer sine krav til syk­lis­ter i føl­gen­de punkter:

Føl­gen­de mini­mum må til:

1. Alle syk­lis­ter skal bru­ke syk­kel­sti der det­te fin­nes. Det er der­for vi har sykkelstier.

2. Ved syk­ling på for­tau skal far­ten avpas­ses, og forbi­pas­se­ring av fot­gjen­ge­re skal skje for­sik­tig og på venst­re side.

3. Ved forbi­pas­se­rin­ger på skog­s­vei­er og sti­er skal det gis tyde­lig varsel.

4. Forbi­pas­se­ring av bil skal ald­ri skje på høy­re side av bilen med mind­re man er i sykkelbane.

5. And­re syk­lis­ter skal pas­se­res på venst­re side etter at det er gitt sig­nal, og man skal leg­ge seg inn etter passering.

6. Rødt lys gjel­der også for syklister.

7. Pro­mille­gren­se­ne gjel­der også for syk­lis­ter. Det er ikke ok å syk­le hjem fra fest.

8. Farts­gren­se­ne gjel­der også for syk­lis­ter selv om det er unna­bak­ke. For øvrig skal far­ten avpas­ses etter forholdene.

Det er på tide at poli­ti­et ser litt nøy­ere på syk­lis­te­nes opp­tre­den i tra­fik­ken og bøte­leg­ger dem som ikke kan hol­de seg til de 8 selv­føl­ge­lig­he­te­ne jeg har lis­tet opp.

Jeg reg­ner med at damen er bilist, og ikke syk­ler selv, og at hun har liten erfa­ring med hvor­dan det er å syk­le i trafikken.

At FrP-poli­ti­ke­re er syk­kel­mot­stan­de­re og vil ha dem vekk fra de fles­te områ­der, er ikke noe nytt. FrP vil ha bil. Hun synes åpen­bart det er en kren­kel­se av bilis­te­ne når vi som syk­ler pas­se­rer på høy­re side, når bilis­te­ne har slått seg sam­men for å lage kø. Men det har vi lov til, og det kom­mer vi til å fort­set­te å gjø­re. Det er en av syk­lis­te­nes nytel­ser å pas­se­re bilis­te­ne som står fast i kø.

At damen ikke har pei­ling, er ingen over­ras­kel­ser. Kunn­skaps­løs­het er tross alt fun­da­men­tet i FrPs poli­tikk. Hun skri­ver f.eks. dette:

Opp­blås­te tre­nings­fan­to­mer og helse­a­post­ler med apper og led­nin­ger er kan­skje de gro­ves­te trafikksynderne.”

Rekk opp hån­den alle som har apper med led­nin­ger? Jeg har brukt noen sli­ke apper i noen år, og alt går selv­sagt tråd­løst, dog med mulgi­het til å bru­ke en kabel for å kob­le måle­ren til en PC etter turen. Det er også på sin plass å min­ne om at et fan­tom er en inn­bil­ning. Så hun skri­ver nok bare om sine egne hallusinasjoner.

Pkt 1 er på en måte vel­dig greit. For det fin­nes ikke syk­kelsti­er i Nor­ge. Noen ste­der fin­nes det syk­kelfelt, noen vel­dig få ste­der fin­nes det syk­kelvei, og en del ste­der fin­ner vi den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Men syk­kelsti, det fin­nes ikke i Norge.

Det er man­ge grun­ner til at folk som syk­ler ikke bru­ker den ofte dår­li­ge syk­kel­til­rette­leg­gin­gen som fin­nes. Når syk­kel­in­fra­struk­tu­ren ikke blir brukt, da er det et klart tegn på at den er for dår­lig. Men hun er vel blant dis­se som inm­bil­ler seg at folk som syk­ler vel­ger å utset­te seg selv for risi­ko bare for å kun­ne gle­de seg over å irri­te­re noen bilister.

Den som syk­ler raskt, vil ikke tråk­le seg mel­lom folk med barne­vogn og små­barn på en gang- og syk­kel­vei, og vel­ger hel­ler kjøre­fel­tet — som syk­lis­ter har lov til å bru­ke. Noen gan­ger er syk­kel­felt sma­le og ubru­ke­li­ge, slik at man­ge vel­ger å syk­le på for­tau­et,  som her i Kirkeveien.

WIMG_3270_DxO

Der det fin­nes god syk­kel­in­fra­struk­tur, der blir den brukt. Folk som bare ser syk­kel­in­fra­struk­tur gjen­nom et bil­vin­du, har ikke noe grunn­lag for å utta­le seg om hvor­vidt den er bruk­bar eller ikke.

2. Slik er reg­le­ne i dag. Tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3 er helt klar:

3. Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

Etter min mening var det en feil gene­relt å til­la­te syk­ling på for­tau, slik man har gjort i Nor­ge. I ste­det for å ta tak i pro­ble­met med dår­lig syk­kel­in­fra­struk­tur, skjøv poli­ti­ker­ne pro­ble­met over på and­re, i det­te til­fel­let fot­gjen­ger­ne. Dess­ver­re er det man­ge som syk­ler på for­tau­et uten å ta til­strek­ke­lig hen­syn til fot­gjen­ge­re. I Oslo har FrP bidratt til å for­ster­ke den­ne ukul­tu­ren. Som kjent var sam­ferd­sels­sek­to­ren i man­ge år van­styrt av FrP-poli­ti­ke­re, først Peter N Myh­re, der­et­ter Jøran Kall­myr,

Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd fra FfP, Peter N Myh­re, sa føl­gen­de i et inter­vju med Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­tene skal kjø­re på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Det davæ­ren­de byrå­det fikk det slik sam­ferd­sels­by­rå­den øns­ket: Folk syk­ler på for­tau­et og syk­lis­ter fin­ner seg til ret­te som best de kan, enten det er i kjøre­fel­tet eller på for­tau­et. Og det blir kon­flik­ter beg­ge ste­der. Det var noe alle oppe­gå­en­de men­nes­ker for­sto, men ikke Peter N Myhre.

Til 3. Ja, man kan godt gi tyde­lig sig­nal, selv om noen tur­gå­ere blir sure av å bli plin­get på. Sam­ti­dig må de som går på skog­s­vei­er inn­se at de deler vei­en med folk som syk­ler. Det betyr f.eks. at man ikke går 5–6 i bred­den, slik at man sper­rer hele veien.

I pkt 4 intro­du­se­rer syk­kelbane, i til­legg til syk­kelsti. Hel­ler ikke det­te fin­nes i Nor­ge. Men man prø­ver å få til noe slikt i Oslo, i førs­te omgang i Åke­berg­vei­en. Men det sit­ter en FrP-propp i sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, som er lite opp­tatt av å fin­ne gode sykkelløsninger.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og van­li­ge reg­ler for kjø­ren­de gjel­der også for syk­lis­ter, blant annet hoved­re­ge­len om forbi­kjø­ring i tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 1, som sier: “Forbi­kjø­ring skal skje til venst­re”. For folk som syk­ler gjel­der i til­legg § 18 nr 1, som sier: “1. Syk­len­de kan kjø­re for­bi til høy­re for annet kjøre­tøy enn syk­kel og selv­ba­lan­se­ren­de kjøre­tøy.” Syk­lis­ter har alt­så lov til å syk­le for­bi annen tra­fikk, ikke minst bilis­ter som har slått seg sam­men for å lage kø, både på høy­re og venst­re side. Hvis FrP-poli­ti­ke­ren   mener tra­fikk­reg­le­ne er feil utfor­met, så er adres­sa­ten FrP-stats­rå­den Ketil Sol­vik-Olsen, ikke syk­lis­ter som bare føl­ger reglene.

Rødt lys gjel­der også for syk­lis­ter, der­om er det ingen tvil. Så her slår inn en åpen dør. Jeg har ald­ri sett eller hørt noen for­sva­re syk­ling på rødt lys.  Man­ge av oss som syk­ler ser, og irri­te­rer oss over folk som syk­ler på rødt. De øde­leg­ger for alle oss som syk­ler, og fôrer syk­kel­ha­te­re som  . Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys.

Men det er man­ge hyk­le­ris­ke og dob­bel­mo­rals­ke bilis­ter som helt feil­ak­tig hev­der at alle syk­lis­ter syk­ler på rødt, og at bil­ster ald­ri kjø­rer på rødt. Det er stor grunn til å min­ne om at rødt lys også gjel­der for bilis­ter, og at når lyset skif­ter til gult når man er et styk­ke foran krys­set, da skal man brem­se og stan­se. Man skal ikke gi gass for å rase over krys­set på rødt lys, slik litt for man­ge bilis­ter gjør. Det er også greit å min­ne om at “rød mann” ikke gjel­der for syk­lis­ter. Det er lov å syk­le på “rød mann” så len­ge det er klart.

Til 7: Feil. Pro­mille­gren­sen på 0,2 gjel­der ikke for syk­lis­ter.  Vei­tra­fikk­lo­ven § 21, gjel­der alle føre­re av kjøre­tøy, også syklister:

Ingen må føre eller for­sø­ke å føre kjøre­tøy når han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjø­re på trygg måte, hva enten det­te har sin årsak i at han er påvir­ket av alko­hol eller annet beru­sen­de eller bedø­ven­de mid­del, eller i at han er syk, svek­ket, sli­ten eller trett, eller skyl­des and­re omstendigheter.”

Men den kon­kre­te pro­mille­gren­sen på 0,2 i § 22 gjel­der føre­re av motor­vogn. Syk­kel er ikke motor­vogn. Hvor mye som skal til før man  er i en slik til­stand at man ikke kan anses skik­ket til å syk­le på trygg måte, er ikke kon­kre­ti­sert. Men det lig­ger nok godt over 0,2 pro­mil­le. Jeg ha man­ge gan­ger syk­let hjem fra fest, og det har gått helt greit. Men det kom­mer selv­sagt an på hvor mye man har druk­ket på den festen.

Farts­gren­se­ne gjel­der også for syk­lis­ter, og farts­gren­sen er den sam­me for syk­lis­ter som for and­re kjø­ren­de. Også det er en åpen dør som for­sø­ker å slå inn. I prak­sis er det­te mest aktu­elt der det farts­gren­sen er 30 km/t, en farts­gren­se som de fær­res­te bilis­ter over­hol­der. For de fles­te som syk­ler er 30 km/t en gans­ke høy fart. Man­ge har helt urea­lis­tis­ke fore­stil­lin­ger om hvor fort folk syk­ler, og jeg vil anta at det også gjel­der  Noen syk­ler for­te­re enn 30 km/t. Men man­ge vil nok synes det begyn­ner å bli skum­mlt når far­ten pas­se­rer 50 km/t, selv om noen syk­ler for­te­re en det­te i enkel­te ned­over­bak­ker. Det er langt vik­ti­ge­re å få bilis­ter enn syk­lis­ter til å over­hol­de fartsgrensene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email