FrP-politiker langer ut mot syklister

langer ut mot syklister i Budstikka. Hun oppsummerer sine krav til syklister i følgende punkter:

Følgende minimum må til:

1. Alle syklister skal bruke sykkelsti der dette finnes. Det er derfor vi har sykkelstier.

2. Ved sykling på fortau skal farten avpasses, og forbipassering av fotgjengere skal skje forsiktig og på venstre side.

3. Ved forbipasseringer på skogsveier og stier skal det gis tydelig varsel.

4. Forbipassering av bil skal aldri skje på høyre side av bilen med mindre man er i sykkelbane.

5. Andre syklister skal passeres på venstre side etter at det er gitt signal, og man skal legge seg inn etter passering.

6. Rødt lys gjelder også for syklister.

7. Promillegrensene gjelder også for syklister. Det er ikke ok å sykle hjem fra fest.

8. Fartsgrensene gjelder også for syklister selv om det er unnabakke. For øvrig skal farten avpasses etter forholdene.

Det er på tide at politiet ser litt nøyere på syklistenes opptreden i trafikken og bøtelegger dem som ikke kan holde seg til de 8 selvfølgelighetene jeg har listet opp.

Jeg regner med at damen er bilist, og ikke sykler selv, og at hun har liten erfaring med hvordan det er å sykle i trafikken.

At FrP-politikere er sykkelmotstandere og vil ha dem vekk fra de fleste områder, er ikke noe nytt. FrP vil ha bil. Hun synes åpenbart det er en krenkelse av bilistene når vi som sykler passerer på høyre side, når bilistene har slått seg sammen for å lage kø. Men det har vi lov til, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Det er en av syklistenes nytelser å passere bilistene som står fast i kø.

At damen ikke har peiling, er ingen overraskelser. Kunnskapsløshet er tross alt fundamentet i FrPs politikk. Hun skriver f.eks. dette:

“Oppblåste treningsfantomer og helseapostler med apper og ledninger er kanskje de groveste trafikksynderne.”

Rekk opp hånden alle som har apper med ledninger? Jeg har brukt noen slike apper i noen år, og alt går selvsagt trådløst, dog med mulgihet til å bruke en kabel for å koble måleren til en PC etter turen. Det er også på sin plass å minne om at et fantom er en innbilning. Så hun skriver nok bare om sine egne hallusinasjoner.

Pkt 1 er på en måte veldig greit. For det finnes ikke sykkelstier i Norge. Noen steder finnes det sykkelfelt, noen veldig få steder finnes det sykkelvei, og en del steder finner vi den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Men sykkelsti, det finnes ikke i Norge.

Det er mange grunner til at folk som sykler ikke bruker den ofte dårlige sykkeltilretteleggingen som finnes. Når sykkelinfrastrukturen ikke blir brukt, da er det et klart tegn på at den er for dårlig. Men hun er vel blant disse som inmbiller seg at folk som sykler velger å utsette seg selv for risiko bare for å kunne glede seg over å irritere noen bilister.

Den som sykler raskt, vil ikke tråkle seg mellom folk med barnevogn og småbarn på en gang- og sykkelvei, og velger heller kjørefeltet — som syklister har lov til å bruke. Noen ganger er sykkelfelt smale og ubrukelige, slik at mange velger å sykle på fortauet,  som her i Kirkeveien.

WIMG_3270_DxO

Der det finnes god sykkelinfrastruktur, der blir den brukt. Folk som bare ser sykkelinfrastruktur gjennom et bilvindu, har ikke noe grunnlag for å uttale seg om hvorvidt den er brukbar eller ikke.

2. Slik er reglene i dag. Trafikkreglene § 18 nr 3 er helt klar:

3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

Etter min mening var det en feil generelt å tillate sykling på fortau, slik man har gjort i Norge. I stedet for å ta tak i problemet med dårlig sykkelinfrastruktur, skjøv politikerne problemet over på andre, i dette tilfellet fotgjengerne. Dessverre er det mange som sykler på fortauet uten å ta tilstrekkelig hensyn til fotgjengere. I Oslo har FrP bidratt til å forsterke denne ukulturen. Som kjent var samferdselssektoren i mange år vanstyrt av FrP-politikere, først Peter N Myhre, deretter Jøran Kallmyr,

Daværende samferdselsbyråd fra FfP, Peter N Myhre, sa følgende i et intervju med Aftenposten 29. september 2004:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myhre inn for at syk­lis­tene skal kjøre på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så mange syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan.”

Det daværende byrådet fikk det slik samferdselsbyråden ønsket: Folk sykler på fortauet og syklister finner seg til rette som best de kan, enten det er i kjørefeltet eller på fortauet. Og det blir konflikter begge steder. Det var noe alle oppegående mennesker forsto, men ikke Peter N Myhre.

Til 3. Ja, man kan godt gi tydelig signal, selv om noen turgåere blir sure av å bli plinget på. Samtidig må de som går på skogsveier innse at de deler veien med folk som sykler. Det betyr f.eks. at man ikke går 5-6 i bredden, slik at man sperrer hele veien.

I pkt 4 introduserer sykkelbane, i tillegg til sykkelsti. Heller ikke dette finnes i Norge. Men man prøver å få til noe slikt i Oslo, i første omgang i Åkebergveien. Men det sitter en FrP-propp i samferdselsdepartementet, som er lite opptatt av å finne gode sykkelløsninger.

Syklister er kjørende, og vanlige regler for kjørende gjelder også for syklister, blant annet hovedregelen om forbikjøring i trafikkreglene § 12 nr 1, som sier: “Forbikjøring skal skje til venstre”. For folk som sykler gjelder i tillegg § 18 nr 1, som sier: “1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel og selvbalanserende kjøretøy.” Syklister har altså lov til å sykle forbi annen trafikk, ikke minst bilister som har slått seg sammen for å lage kø, både på høyre og venstre side. Hvis FrP-politikeren   mener trafikkreglene er feil utformet, så er adressaten FrP-statsråden Ketil Solvik-Olsen, ikke syklister som bare følger reglene.

Rødt lys gjelder også for syklister, derom er det ingen tvil. Så her slår inn en åpen dør. Jeg har aldri sett eller hørt noen forsvare sykling på rødt lys.  Mange av oss som sykler ser, og irriterer oss over folk som sykler på rødt. De ødelegger for alle oss som sykler, og fôrer sykkelhatere som  . Ordentlige syklister sykler ikke på rødt lys.

Men det er mange hykleriske og dobbelmoralske bilister som helt feilaktig hevder at alle syklister sykler på rødt, og at bilster aldri kjører på rødt. Det er stor grunn til å minne om at rødt lys også gjelder for bilister, og at når lyset skifter til gult når man er et stykke foran krysset, da skal man bremse og stanse. Man skal ikke gi gass for å rase over krysset på rødt lys, slik litt for mange bilister gjør. Det er også greit å minne om at “rød mann” ikke gjelder for syklister. Det er lov å sykle på “rød mann” så lenge det er klart.

Til 7: Feil. Promillegrensen på 0,2 gjelder ikke for syklister.  Veitrafikkloven § 21, gjelder alle førere av kjøretøy, også syklister:

“Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.”

Men den konkrete promillegrensen på 0,2 i § 22 gjelder førere av motorvogn. Sykkel er ikke motorvogn. Hvor mye som skal til før man  er i en slik tilstand at man ikke kan anses skikket til å sykle på trygg måte, er ikke konkretisert. Men det ligger nok godt over 0,2 promille. Jeg ha mange ganger syklet hjem fra fest, og det har gått helt greit. Men det kommer selvsagt an på hvor mye man har drukket på den festen.

Fartsgrensene gjelder også for syklister, og fartsgrensen er den samme for syklister som for andre kjørende. Også det er en åpen dør som forsøker å slå inn. I praksis er dette mest aktuelt der det fartsgrensen er 30 km/t, en fartsgrense som de færreste bilister overholder. For de fleste som sykler er 30 km/t en ganske høy fart. Mange har helt urealistiske forestillinger om hvor fort folk sykler, og jeg vil anta at det også gjelder  Noen sykler fortere enn 30 km/t. Men mange vil nok synes det begynner å bli skummlt når farten passerer 50 km/t, selv om noen sykler fortere en dette i enkelte nedoverbakker. Det er langt viktigere å få bilister enn syklister til å overholde fartsgrensene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.