NIMBY-opprør på Frogner

Beboer­opp­rør på Frog­ner mot fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser” skri­ver Aften­pos­ten. Det er ingen over­ras­kel­se at de som har ven­net seg til å bru­ke fel­les­are­al til hen­set­ting av sine biler, pro­te­ste­rer når den mulig­he­ten for­svin­ner. Bilis­ter er en høy­røs­tet grup­pe som har vært vant til å få det som de vil, ikke minst under man­ge år med høyre­sty­re i Oslo. Men hvor mas­sivt det­te beboer­opp­rø­ret er, er det vans­ke­lig å vite. Aften­pos­ten har fun­net fram til en høyre­po­li­ti­ker som  leder for bydels­ut­val­get, og to and­re per­soner — som sik­kert utta­ler seg “på veg­ne av flere”.

Sis­te fol­ke- og bolig­tel­ling, fra 2010, var det bare 37,7% av hus­stan­de­ne i bydel Frog­ner som dis­po­ner­te bil, alt­så litt over 1/3. Nyere tall får vi nep­pe før om fem år, etter at den nes­te fol­ke- og bolig­tel­lin­gen gjen­nom­fø­res i 2020, og resul­ta­te­ne pre­sen­te­res i 2021. Men, med mind­re bydel Frog­ner har gått helt mot­strøms, så er det ingen grunn til å tro at ande­len bil­ei­ere har økt i byde­len siden 2010. Den­ne tre­de­len som dis­po­ne­rer bil, leg­ger beslag på en helt uri­me­lig stor andel av fel­les­area­let, blant annet til par­ke­ring av sine biler. De fles­te av dis­se områ­de­ne har ald­ri vært regu­lert til par­ke­ring. Man har bare tatt seg til ret­te, har okku­pert area­let, og har for­trengt and­re. Det hand­ler om å fri­gjø­re fellesarealet!

Con­ti­nue read­ing NIM­BY-opp­rør på Frog­ner