NIMBY-opprør på Frogner

Beboer­opp­rør på Frog­ner mot fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser” skri­ver Aften­pos­ten. Det er ingen over­ras­kel­se at de som har ven­net seg til å bru­ke fel­les­are­al til hen­set­ting av sine biler, pro­te­ste­rer når den mulig­he­ten for­svin­ner. Bilis­ter er en høy­røs­tet grup­pe som har vært vant til å få det som de vil, ikke minst under man­ge år med høyre­sty­re i Oslo. Men hvor mas­sivt det­te beboer­opp­rø­ret er, er det vans­ke­lig å vite. Aften­pos­ten har fun­net fram til en høyre­po­li­ti­ker som  leder for bydels­ut­val­get, og to and­re per­soner — som sik­kert utta­ler seg “på veg­ne av flere”.

Sis­te fol­ke- og bolig­tel­ling, fra 2010, var det bare 37,7% av hus­stan­de­ne i bydel Frog­ner som dis­po­ner­te bil, alt­så litt over 1/3. Nyere tall får vi nep­pe før om fem år, etter at den nes­te fol­ke- og bolig­tel­lin­gen gjen­nom­fø­res i 2020, og resul­ta­te­ne pre­sen­te­res i 2021. Men, med mind­re bydel Frog­ner har gått helt mot­strøms, så er det ingen grunn til å tro at ande­len bil­ei­ere har økt i byde­len siden 2010. Den­ne tre­de­len som dis­po­ne­rer bil, leg­ger beslag på en helt uri­me­lig stor andel av fel­les­area­let, blant annet til par­ke­ring av sine biler. De fles­te av dis­se områ­de­ne har ald­ri vært regu­lert til par­ke­ring. Man har bare tatt seg til ret­te, har okku­pert area­let, og har for­trengt and­re. Det hand­ler om å fri­gjø­re fellesarealet!

Nå gjel­der det bl.a. Eilert Sundts gt. Det er på høy tid at det gjø­res noe her. Det er i dag ingen vei­er mel­lom Bygd­øy Allé og Bog­stad­vei­en som er til­rette­lagt for syk­ling, med unn­tak av noen få meter syk­kel­felt ved krys­set Indu­strigt / Major­stu­vei­en. I Hol­tegt, hvor et Høyre/FrP byråd for noen år siden bruk­te mye pen­ger på å “rus­te opp“gaten ved å lag fine, bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­lom­mer, går trik­ken, så der er det uak­tu­elt å syk­le. Eilert Sundts gt er et godt første­valg, så får man sene­re føl­ge opp med Oscars gt og Jacob Aalls gt. Jeg syk­ler ofte Eilert Sundts gt. Den er enveis­kjørt, og det er par­ker­te biler på beg­ge sider. Jeg syk­ler mye hel­ler mot enveis­kjø­ring i en gate med liten tra­fikk, som Eilert Sundts gate, frem­for å syk­le mel­lom trikke­skin­ner i Hol­tegt. Jeg reg­ner med at det blir til­latt å syk­le i beg­ge ret­nin­ger når de får ryd­det opp i gaten.

simg_8896_dxo

Det er hel­ler ingen over­ras­kel­se at høyre­po­li­ti­ke­re støt­ter bilis­ter når man må prio­ri­te­re mel­lom bilis­ter og and­re tra­fi­kant­grup­per. Det gjør de all­tid, og det har de all­tid gjort. Det er der­for “hoved­syk­kel­vei­net­tet” ald­ri har blitt rea­li­sert, f.eks. ikke tra­se­en mel­lom Frog­ner­par­ken og Slotts­par­ken. Høy­re har lagt seg fla­te for det mins­te tut fra et bil­horn, og har gans­ke kon­se­kvent prio­ri­tert bilis­ter frem­for å leg­ge til ret­te for syk­ling i ved­tat­te syk­kel­tra­se­er. Selv i hoved­syk­kel­vei­net­tet var gate­par­ke­ring av biler vik­ti­ge­re enn til­rette­leg­ging for syk­ling for Høy­re. Som vi så i saken om syk­kel­vei til Bygd­øy: Høy­res poli­tikk har vært å ved­ta pla­ner, slik at de kan late som om de gjør noe, men de pro­te­ste­rer høyt når pla­ne­ne skal gjen­nom­fø­res. Høy­res pla­ner er skue­brød, som ikke skal realiseres.

Beboer­ne kla­ger over at de ikke har blitt godt nok infor­mert. Rea­li­te­ten er nok hel­ler at de har sovet i timen. Pla­ne­ne om byru­ter for syk­kel har fått mye omta­le siden de ble ved­tatt. Men høyre­vel­ge­re på Frog­ner har vel sovet i sin tor­ne­rose­søvn, i trygg for­viss­ning om at sli­ke ved­tak i prak­sis ikke gjen­nom­fø­res — slik det var da Høy­re styr­te byen.

Dis­se opp­rørs­ke nabo­ene og høyre­po­lit­ker­ne ope­re­rer åpen­bart i et evighetsperspetiv:

Både nabo­er med bil på Frog­ner [som alt­så repre­sen­te­rer ca 1/3 av hus­stan­de­ne] og leder for bydels­ut­val­get, Jens Lie, mener at Oslo kom­mu­nes syk­kel­pro­sjekt går alt­for fort frem i sin iver etter å leg­ge til ret­te for syklistene.”

I 40 år har Oslo lovet bed­re syk­kel­til­rette­leg­ging, og har brutt alle løf­ter. Går man for fort fram? Nei, man har gått alt­for sak­te fram. Da Høy­re styr­te byen gikk det ikke fram i det hele tatt. Det har gått og går alt­for sak­te. Ende­lig begyn­ner noe å skje. Vi må bare håpe at byrå­det har guts til å stå imot litt biltu­ting og noen høyrepolitikere.

Vi er ikke imot å lage syk­kel­vei­er, men det må gå i et rime­lig tem­po. Og kon­se­kven­se­ne bør utre­des skik­ke­lig, mener Jens Lie (H), leder av Frog­ner bydels­ut­val­get (BU).”

NIMBY - “Not In My Back Yard”. Det er bare et tre­ne­rings­for­slag fra høyre­po­li­ti­ker Jens Lie. Det har vært utre­det og plan­lagt alt­for mye. Nå trengs det gjennomføring!

Jeg bor på Frog­ner, og jeg ser fram til at dis­se syk­kel­ru­te­ne blir realisert.

Syk­kel­tra­se­en Byrute 5 fra Frog­ner­par­ken til Galge­berg skal gå gjen­nom Gyl­den­lø­ves gate. Her står bile­ne tett i tett på beg­ge sider, med den vak­re, grøn­ne ride­al­le­en i midt­en. Her skal 173 par­ke­rings­plas­ser bort for å gjø­re plass til syk­kel­vei i beg­ge ret­nin­ger. Men de kom­mer først senere.”

Gyl­den­lø­ves gate er en flott gate, som i lik­het med man­ge and­re gater er øde­lagt av bil­tra­fikk og par­ker­te biler. Det vil bli en fin syk­kel­tra­sé når den er ferdig.

simg_8857_dxo

Det er alle­re­de en gans­ke høy sykke­lan­del i bydel Frog­ner. Den reise­vane­un­der­sø­kel­sen som ble gjen­nom­ført høs­ten 2013 i for­bin­del­se med arbei­det med ny syk­kel­stra­te­gi, vis­te at 14% av rei­se­ne i bydel Frog­ner ble fore­tatt med syk­kel. Gene­relt har syk­kel­tra­fik­ken økt mye på de tre åre­ne som har gått siden den gang, og det er ingen grunn til å tro at den ikke også har økt på Frog­ner. Det­te til tross for at til­rette­leg­gin­gen for syk­ling i byde­len er dårlig.

Det er ikke behov for syk­kel­sti­er i Gyl­den­lø­ves gate, Løven­skiolds gate, Col­bjørn­sens­gate, Eli­sen­berg­vei­en. Her er det bre­de for­tau, lite tra­fikk og farts­dum­per. Jeg syk­ler til og fra jobb hver dag, til byen og til Løk­ka. Jeg har ald­ri pro­ble­mer som syk­list, sier San­dal [bebo­er i Gyl­den­lø­ves gt]. ”

Helt feil. For­tau er for fot­gjen­ge­re, ikke for syk­lis­ter. Det er lov å syk­le på for­tau­et hvis fot­gjen­ger­tra­fik­ken er liten, og man syk­ler på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser. Vi vet at for man­ge av de som syk­ler på for­tau­et ikke syk­ler slik. Og for­tau skal ald­ri inn­gå i en syk­kel­rute! Gyl­den­lø­ves gate er utrygg for­di det er dår­lig plass mel­lom par­ker­te biler og bilis­ter som bare må for­bi nå, om de hav­ner bak en syk­kel. Dess­uten mang­ler gode syk­kel­ru­ter fra vest og inn mot sen­trum. Det er stort behov for syk­kel­til­rette­leg­ging i Gyl­den­lø­ves gate.

Den­ne Inga­l­ill San­dal viser at hun har for­stått lite, med sli­ke uttalelser:

Dis­se byru­te­ne 4 og 5 kom­mer til å til­freds­stil­le birke­bei­ner­ne på Ullern og Mon­te­bel­lo som tar syk­ke­len i god­værs­da­ger. Det har abso­lutt ingen miljø­ef­fekt, mener hun.”

Frog­ner må åpen­bart ikke belem­res med syk­lis­ter fra Ullern og Mon­te­bel­lo. Gate­ne på Frog­ner skal for­be­hol­des frog­ner­fol­kets par­ker­te biler, ikke frem­med­syk­lis­ter! Kan­skje vil hun byg­ge en syk­kel­ber­lin­mur mel­lom byde­le­ne Vest­re Aker og Frog­ner, får å hol­de “birke­bei­ner­ne” unna? Frog­ner for baglerne!

Det som vil ha miljø­ef­fekt er å leg­ge til ret­te for enda fle­re elbi­ler og utvik­le et miljø­venn­lig kol­lek­tiv­til­bud i enda stør­re grad, sier hun.”

Når det gjel­der bymil­jø har elbi­ler lite eller ingen effekt. I byen er pri­vat­bi­len først og fremst et plass­pro­blem, enten bile­ne kjø­rer eller er par­kert. En elbil tar akku­rat like mye plass som fos­sil­bi­ler. Jeg er ikke på noen måte uenig i at man bør bed­re kol­lek­tiv­til­bu­det. Men det bidrar ikke stort til å få par­ker­te biler vekk fra gaten. Og det har blitt et utset­tel­ses­man­tra i den­ne diskusjonen.

Hun mener at til vin­te­ren kom­mer syk­kel­sti­ene til å være tom­me, sam­ti­dig som alle par­ke­rings­plas­ser er fjernet.”

Hun hev­der selv at hun syk­ler fram og til­ba­ke til job­ben hver dag. Men hun mener åpen­bart at folk som syk­ler fra Ullern og Mon­te­bel­lo er annen­rangs god­værs­syk­lis­ter som bare vil syk­le når det er fint vær, og ingen and­re enn Inga­l­ill San­dal syk­ler visst om vin­te­ren (for når hun sier hun syk­ler hver dag, da omfat­ter vel det vin­ter­da­ger også?). Det man har sett, også i Oslo, er at ande­len hel­års­syk­lis­ter øker, selv om det ikke er like man­ge som syk­ler om vin­te­ren som om som­mer­en. Bed­re til­rette­leg­ging, kom­bi­nert med bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold, vil gjø­re at fle­re vel­ger syk­kel — også om vin­te­ren. Mari­dals­vei­en er et illust­re­ren­de eksem­pel. Syk­kel­fel­te­ne ble utvi­det fra stus­se­li­ge 1,30m til 2,20 meter. Etter det­te økte ande­len syk­lis­ter som syk­let om vin­te­ren med 65% fra desem­ber 2014 til desem­ber 2015. For hele byen var øknin­gen 50%. Regn med kraf­tig økning i antall folk som syk­ler hele året, også på Frog­ner, når til­rette­leg­gin­gen har blitt bedre.

Men litt tål­mo­dig­het tror San­dal at det kom­mer til å bli fær­re biler i byen.

– På sikt får vi både fle­re elbi­ler, fører­løse biler, nabobil.no, Über-tje­nes­ter. Utvik­lin­gen kom­mer til å tvin­ge det frem, mener Sandal.””

Litt tål­mo­dig­het, alt­så enda mer utset­tel­se enn de 40 åre­ne vi alle­re­de har ven­tet, er Inga­l­ill San­dals medi­sin. Og løs­nin­gen hen­nes er nyere biler. At biler blir elekt­ris­ke eller fører­løse, løser ingen plass­pro­ble­mer. Bil­kol­lek­ti­ver har eksis­tert gans­ke len­ge, det er ingen grunn til å ven­te på dem.

Den dum­mes­te utta­lel­sen om å leg­ge til ret­te for syk­ling kom fra Hans Ben­diks­by, da syk­kel­ru­te­ne ble omtalt tid­li­ge­re i som­mer.

Byru­te­ne er helt unød­ven­di­ge og blir for­fer­de­lig dyre, sier Bendiksby.”

Hvor­dan det kan bli vel­dig dyrt å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser som kom­mu­nen ikke får betalt for, er for meg en gåte.

Jeg bor selv på Frog­ner, og har bodd her i drøyt 30 år. I ca 25 av dis­se åre­ne had­de vi bil, og i de sis­te 14 åre­ne av vår bil­ei­er­pe­riode lei­de vi gara­sje­plass. Da vi tok bil­hol­det opp til ny vur­de­ring, egent­lig med utgangs­punkt i spørs­må­let om det var på tide å byt­te ut vår da 14 år gam­le bil, stil­te vi oss spørs­må­let om vi egent­lig had­de behov for den bilen. Vi kjør­te 2–3.000 km per år med den bilen, og det ble vel­dig dyre kilo­met­re. Man får all­tid tak i en bil når man tren­ger en, enten kol­lek­tiv­bil eller van­lig leie­bil — og det blir bil­li­ge­re enn å eie bil bare for­di det er “kjekt å ha”.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email