NIMBY-opprør på Frogner

“Beboeropprør på Frogner mot fjerning av parkeringsplasser” skriver Aftenposten. Det er ingen overraskelse at de som har vennet seg til å bruke fellesareal til hensetting av sine biler, protesterer når den muligheten forsvinner. Bilister er en høyrøstet gruppe som har vært vant til å få det som de vil, ikke minst under mange år med høyrestyre i Oslo. Men hvor massivt dette beboeropprøret er, er det vanskelig å vite. Aftenposten har funnet fram til en høyrepolitiker som  leder for bydelsutvalget, og to andre personer — som sikkert uttaler seg “på vegne av flere”.

Siste folke- og boligtelling, fra 2010, var det bare 37,7% av husstandene i bydel Frogner som disponerte bil, altså litt over 1/3. Nyere tall får vi neppe før om fem år, etter at den neste folke- og boligtellingen gjennomføres i 2020, og resultatene presenteres i 2021. Men, med mindre bydel Frogner har gått helt motstrøms, så er det ingen grunn til å tro at andelen bileiere har økt i bydelen siden 2010. Denne tredelen som disponerer bil, legger beslag på en helt urimelig stor andel av fellesarealet, blant annet til parkering av sine biler. De fleste av disse områdene har aldri vært regulert til parkering. Man har bare tatt seg til rette, har okkupert arealet, og har fortrengt andre. Det handler om å frigjøre fellesarealet!

Nå gjelder det bl.a. Eilert Sundts gt. Det er på høy tid at det gjøres noe her. Det er i dag ingen veier mellom Bygdøy Allé og Bogstadveien som er tilrettelagt for sykling, med unntak av noen få meter sykkelfelt ved krysset Industrigt / Majorstuveien. I Holtegt, hvor et Høyre/FrP byråd for noen år siden brukte mye penger på å “ruste opp”gaten ved å lag fine, brosteinsbelagte parkeringslommer, går trikken, så der er det uaktuelt å sykle. Eilert Sundts gt er et godt førstevalg, så får man senere følge opp med Oscars gt og Jacob Aalls gt. Jeg sykler ofte Eilert Sundts gt. Den er enveiskjørt, og det er parkerte biler på begge sider. Jeg sykler mye heller mot enveiskjøring i en gate med liten trafikk, som Eilert Sundts gate, fremfor å sykle mellom trikkeskinner i Holtegt. Jeg regner med at det blir tillatt å sykle i begge retninger når de får ryddet opp i gaten.

simg_8896_dxo

Det er heller ingen overraskelse at høyrepolitikere støtter bilister når man må prioritere mellom bilister og andre trafikantgrupper. Det gjør de alltid, og det har de alltid gjort. Det er derfor “hovedsykkelveinettet” aldri har blitt realisert, f.eks. ikke traseen mellom Frognerparken og Slottsparken. Høyre har lagt seg flate for det minste tut fra et bilhorn, og har ganske konsekvent prioritert bilister fremfor å legge til rette for sykling i vedtatte sykkeltraseer. Selv i hovedsykkelveinettet var gateparkering av biler viktigere enn tilrettelegging for sykling for Høyre. Som vi så i saken om sykkelvei til Bygdøy: Høyres politikk har vært å vedta planer, slik at de kan late som om de gjør noe, men de protesterer høyt når planene skal gjennomføres. Høyres planer er skuebrød, som ikke skal realiseres.

Beboerne klager over at de ikke har blitt godt nok informert. Realiteten er nok heller at de har sovet i timen. Planene om byruter for sykkel har fått mye omtale siden de ble vedtatt. Men høyrevelgere på Frogner har vel sovet i sin tornerosesøvn, i trygg forvissning om at slike vedtak i praksis ikke gjennomføres — slik det var da Høyre styrte byen.

Disse opprørske naboene og høyrepolitkerne opererer åpenbart i et evighetsperspetiv:

“Både naboer med bil på Frogner [som altså representerer ca 1/3 av husstandene] og leder for bydelsutvalget, Jens Lie, mener at Oslo kommunes sykkelprosjekt går altfor fort frem i sin iver etter å legge til rette for syklistene.”

I 40 år har Oslo lovet bedre sykkeltilrettelegging, og har brutt alle løfter. Går man for fort fram? Nei, man har gått altfor sakte fram. Da Høyre styrte byen gikk det ikke fram i det hele tatt. Det har gått og går altfor sakte. Endelig begynner noe å skje. Vi må bare håpe at byrådet har guts til å stå imot litt biltuting og noen høyrepolitikere.

“Vi er ikke imot å lage sykkelveier, men det må gå i et rimelig tempo. Og konsekvensene bør utredes skikkelig, mener Jens Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalget (BU).”

NIMBY – “Not In My Back Yard”. Det er bare et treneringsforslag fra høyrepolitiker Jens Lie. Det har vært utredet og planlagt altfor mye. Nå trengs det gjennomføring!

Jeg bor på Frogner, og jeg ser fram til at disse sykkelrutene blir realisert.

“Sykkeltraseen Byrute 5 fra Frognerparken til Galgeberg skal gå gjennom Gyldenløves gate. Her står bilene tett i tett på begge sider, med den vakre, grønne ridealleen i midten. Her skal 173 parkeringsplasser bort for å gjøre plass til sykkelvei i begge retninger. Men de kommer først senere.”

Gyldenløves gate er en flott gate, som i likhet med mange andre gater er ødelagt av biltrafikk og parkerte biler. Det vil bli en fin sykkeltrasé når den er ferdig.

simg_8857_dxo

Det er allerede en ganske høy sykkelandel i bydel Frogner. Den reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2013 i forbindelse med arbeidet med ny sykkelstrategi, viste at 14% av reisene i bydel Frogner ble foretatt med sykkel. Generelt har sykkeltrafikken økt mye på de tre årene som har gått siden den gang, og det er ingen grunn til å tro at den ikke også har økt på Frogner. Dette til tross for at tilretteleggingen for sykling i bydelen er dårlig.

“Det er ikke behov for sykkelstier i Gyldenløves gate, Løvenskiolds gate, Colbjørnsensgate, Elisenbergveien. Her er det brede fortau, lite trafikk og fartsdumper. Jeg sykler til og fra jobb hver dag, til byen og til Løkka. Jeg har aldri problemer som syklist, sier Sandal [beboer i Gyldenløves gt].  “

Helt feil. Fortau er for fotgjengere, ikke for syklister. Det er lov å sykle på fortauet hvis fotgjengertrafikken er liten, og man sykler på fotgjengernes premisser. Vi vet at for mange av de som sykler på fortauet ikke sykler slik. Og fortau skal aldri inngå i en sykkelrute! Gyldenløves gate er utrygg fordi det er dårlig plass mellom parkerte biler og bilister som bare må forbi nå, om de havner bak en sykkel. Dessuten mangler gode sykkelruter fra vest og inn mot sentrum. Det er stort behov for sykkeltilrettelegging i Gyldenløves gate.

Denne Ingalill Sandal viser at hun har forstått lite, med slike uttalelser:

“Disse byrutene 4 og 5 kommer til å tilfredsstille birkebeinerne på Ullern og Montebello som tar sykkelen i godværsdager. Det har absolutt ingen miljøeffekt, mener hun.”

Frogner må åpenbart ikke belemres med syklister fra Ullern og Montebello. Gatene på Frogner skal forbeholdes frognerfolkets parkerte biler, ikke fremmedsyklister! Kanskje vil hun bygge en sykkelberlinmur mellom bydelene Vestre Aker og Frogner, får å holde “birkebeinerne” unna? Frogner for baglerne!

“Det som vil ha miljøeffekt er å legge til rette for enda flere elbiler og utvikle et miljøvennlig kollektivtilbud i enda større grad, sier hun.”

Når det gjelder bymiljø har elbiler lite eller ingen effekt. I byen er privatbilen først og fremst et plassproblem, enten bilene kjører eller er parkert. En elbil tar akkurat like mye plass som fossilbiler. Jeg er ikke på noen måte uenig i at man bør bedre kollektivtilbudet. Men det bidrar ikke stort til å få parkerte biler vekk fra gaten. Og det har blitt et utsettelsesmantra i denne diskusjonen.

“Hun mener at til vinteren kommer sykkelstiene til å være tomme, samtidig som alle parkeringsplasser er fjernet.”

Hun hevder selv at hun sykler fram og tilbake til jobben hver dag. Men hun mener åpenbart at folk som sykler fra Ullern og Montebello er annenrangs godværssyklister som bare vil sykle når det er fint vær, og ingen andre enn Ingalill Sandal sykler visst om vinteren (for når hun sier hun sykler hver dag, da omfatter vel det vinterdager også?). Det man har sett, også i Oslo, er at andelen helårssyklister øker, selv om det ikke er like mange som sykler om vinteren som om sommeren. Bedre tilrettelegging, kombinert med bedre vintervedlikehold, vil gjøre at flere velger sykkel — også om vinteren. Maridalsveien er et illustrerende eksempel. Sykkelfeltene ble utvidet fra stusselige 1,30m til 2,20 meter. Etter dette økte andelen syklister som syklet om vinteren med 65% fra desember 2014 til desember 2015. For hele byen var økningen 50%. Regn med kraftig økning i antall folk som sykler hele året, også på Frogner, når tilretteleggingen har blitt bedre.

“Men litt tålmodighet tror Sandal at det kommer til å bli færre biler i byen.

– På sikt får vi både flere elbiler, førerløse biler, nabobil.no, Über-tjenester. Utviklingen kommer til å tvinge det frem, mener Sandal.””

Litt tålmodighet, altså enda mer utsettelse enn de 40 årene vi allerede har ventet, er Ingalill Sandals medisin. Og løsningen hennes er nyere biler. At biler blir elektriske eller førerløse, løser ingen plassproblemer. Bilkollektiver har eksistert ganske lenge, det er ingen grunn til å vente på dem.

Den dummeste uttalelsen om å legge til rette for sykling kom fra Hans Bendiksby, da sykkelrutene ble omtalt tidligere i sommer.

“Byrutene er helt unødvendige og blir forferdelig dyre, sier Bendiksby.”

Hvordan det kan bli veldig dyrt å fjerne parkeringsplasser som kommunen ikke får betalt for, er for meg en gåte.

Jeg bor selv på Frogner, og har bodd her i drøyt 30 år. I ca 25 av disse årene hadde vi bil, og i de siste 14 årene av vår bileierperiode leide vi garasjeplass. Da vi tok bilholdet opp til ny vurdering, egentlig med utgangspunkt i spørsmålet om det var på tide å bytte ut vår da 14 år gamle bil, stilte vi oss spørsmålet om vi egentlig hadde behov for den bilen. Vi kjørte 2-3.000 km per år med den bilen, og det ble veldig dyre kilometre. Man får alltid tak i en bil når man trenger en, enten kollektivbil eller vanlig leiebil — og det blir billigere enn å eie bil bare fordi det er “kjekt å ha”.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.