Sykkelsabotøren Oslo Høyre

For­elsk deg ofte, for­lov deg sjel­den og gift deg ald­ri!” sier grev Danilo i “Den gla­de enke”. Oslo Høy­re har laget sin egen vri på den i sin syk­kel­po­li­tikk, eller kan­skje man skal si sykkelsabotasjepolitikk:

Lov mye, ved­ta lite og gjen­nom­før aldri!

Jeg har ved de sene­re valg lest gans­ke grun­dig hva de uli­ke poli­tis­ke par­ti­er skri­ver om syk­kel, og for så vidt sam­ferd­sel mer gene­relt, i sine pro­gram­mer. Dels for­di jeg har kom­men­tert dem på den­ne blog­gen, dels for­di jeg ved sis­te kom­mune­valg var i et panel som vur­der­te det­te for Aften­pos­ten, og for­di jeg synes det er inter­es­sant. Det kom­mer jeg til å gjø­re også ved frem­ti­di­ge valg.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­sa­bo­tø­ren Oslo Høy­re

Håpløst om opphavsrett fra Heidi Nordby Lunde @vampus

Stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re, Hei­di Nord­by Lun­de, også kjent som blog­ge­ren Vampus, har skre­vet en kro­nikk om “Kul­tur og fel­les­skap” i Dagens Nærings­liv 25. okto­ber 2016 (bak beta­lings­mur, dess­ver­re ikke på hen­nes blogg). I kro­nik­ken viser Nord­by Lun­de at hun har for­stått lite og kan enda mind­re om opphavsrett.

Inn­led­nin­gen er grei nok:

Opp­havs­ret­tig­he­ter er selve kjer­nen for et livs­kraf­tig kul­tur­liv, der ska­per­ne av musikk, film og lit­te­ra­tur gis mulig­het til å leve av inn­tek­te­ne av sine ska­per­verk. Eien­doms­ret­ten til eget verk, enten det er innen kul­tur eller i pri­vat nærings­liv skal stå sterkt. Hardt arbeid skal løn­ne seg, det sam­me skal krea­ti­vi­tet og nyska­ping. Opp­havs­ret­tig­he­ter skal sik­re at opp­havs­per­sonen kan leve av fruk­te­ne av sitt eget arbeid, og at ikke and­re kan utnyt­te hen­nes ska­per­kraft. Der­for er det vik­tig at opp­havs­ret­ten sik­res legi­ti­mi­tet og ver­nes om. ”

Det er ingen grunn til å være uenig i det. Men hen­nes løs­ning er at ret­tig­he­ter til alt som er skapt med støt­te fra det offent­li­ge, som er svært mye av norsk kul­tur, skal eks­pro­pri­e­res til fri utnyt­tel­se, uten vederlag.

Con­ti­nue read­ing Håp­løst om opp­havs­rett fra Hei­di Nord­by Lun­de @vampus

(Nesten) bilfritt sentrum

Byrå­det har pre­sen­tert en plan for en sterk reduk­sjon av bil­tra­fikk i sen­trum. Man­ge på høyre­si­den god­ter seg over at det ikke ser ut til å bli full­sten­dig bil­fritt, og frem­stil­ler det som om det skul­le være et stort neder­lag for Miljø­par­ti­et De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke i MDG, har trodd på et helt bil­fritt sen­trum.  Vi kan star­te med å se litt på hva som står om det­te i MDGs pro­gram i Oslo for peri­oden 2015–2019.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017.”

De som har brå­ket om vare­trans­port m.m, bør mer­ke seg at det står “fri fra pri­vatbiler”.

Con­ti­nue read­ing (Nes­ten) bil­fritt sen­trum

Variert drikkemeny i Tour de France 2017

tdf2017map_routeRuten for Tour de Fran­ce ble pre­sen­tert i går. Av kom­men­ta­rer som har flim­ret for­bi, var en at TdF-arran­gø­ren har tatt inn over seg Brexit, og har lagt ruten så langt vekk fra Stor­bri­tan­nia som mulig. Man hol­der seg langt mot øst.

Medi­er opp­tatt av syk­kel har dek­ket det rime­lig godt, så de som er inter­es­sert har sik­kert fått med seg det vik­tigs­te, sett fra et syk­kel­syns­punkt. Jeg er selv­sagt opp­tatt av det sports­li­ge når det gjel­der syk­kel og Tour de Fran­ce. Men akku­rat nå over­la­ter jeg det til and­re. Jeg foku­se­rer mest på hva slags drik­ke vi kan fin­ne langs ruten.

Det har vært kjent len­ge at Tour de Fran­ce 2017 star­ter med en tempo­etap­pe i Düs­sel­dorf.  Vi er for langt nord til å fin­ne lokal vin, så vi får ut etter øl. Noe må vi kun­ne finne.

Con­ti­nue read­ing Variert drikke­meny i Tour de Fran­ce 2017