Variert drikkemeny i Tour de France 2017

tdf2017map_routeRuten for Tour de Fran­ce ble pre­sen­tert i går. Av kom­men­ta­rer som har flim­ret for­bi, var en at TdF-arran­gø­ren har tatt inn over seg Brexit, og har lagt ruten så langt vekk fra Stor­bri­tan­nia som mulig. Man hol­der seg langt mot øst.

Medi­er opp­tatt av syk­kel har dek­ket det rime­lig godt, så de som er inter­es­sert har sik­kert fått med seg det vik­tigs­te, sett fra et syk­kel­syns­punkt. Jeg er selv­sagt opp­tatt av det sports­li­ge når det gjel­der syk­kel og Tour de Fran­ce. Men akku­rat nå over­la­ter jeg det til and­re. Jeg foku­se­rer mest på hva slags drik­ke vi kan fin­ne langs ruten.

Det har vært kjent len­ge at Tour de Fran­ce 2017 star­ter med en tempo­etap­pe i Düs­sel­dorf.  Vi er for langt nord til å fin­ne lokal vin, så vi får ut etter øl. Noe må vi kun­ne finne.

Men vei­en vide­re har ikke vært offent­lig­gjort tid­li­ge­re. Jeg må inn­røm­me at jeg ble litt skuf­fet da de førs­te etap­pe­ne ble pre­sen­tert. Jeg had­de håpet at man enten skul­le syk­le Mosel­da­len mot Frank­ri­ke, eller hol­de seg nær Rhi­nen et styk­ke til, slik at vi vil­le kom­me inn­om Rhein­gau og and­re inter­es­san­te vin­om­rå­der i Tysk­land, for så å for­flyt­te seg over til Frank­ri­ke.  I ste­det set­ter man kur­sen mot Bel­gia og Liege, hvil­ket betyr at vi igjen vil les­ke oss med bel­gisk øl. Jeg har ikke noe i mot bel­gisk øl. Men der har vi vært man­ge gan­ger før, og jeg had­de håpet at vi den­ne gan­gen skul­le kun­ne sma­ke på en del av den utmer­ke­de tys­ke vinen.

Touren fort­set­ter så gjen­nom Lux­em­bourg, et land som er mer kjent for tvil­som­me finans­ope­ra­sjo­ner enn for inter­es­sant drik­ke. Men vi kan trøs­te oss med at vin­om­rå­de­ne i Mosel strek­ker seg fra Saar­land, som gren­stil Lux­em­bourg, og til Kob­lenz. Kan­skje kan vi sni­ke oss til litt Moselvin likevel.

Etter Lux­em­bourg er vi i Frank­ri­ke. Men Lor­rai­ne er ikke av de mest inter­es­san­te frans­ke vin­om­rå­der. 4. etap­pe ender i Vit­tel, så her må det nok også bli litt vann. 5. etap­pe går inn i Vos­ges, med avslutt­ning på La Plan­che des Bel­les Fil­les. Det er ikke så langt der­fra til vin­om­rå­de­ne i Alsa­ce. Så kan­skje tar vi en avstik­ker dit. 6. etap­pe ender ikke len­ger fra Chab­lis enn at vi kan hen­te noen flas­ker vin der­fra. Kan­skje kom­mer vi litt nær­me­re Chab­lis på 7. etap­pe. Men den ender i hjer­tet av Bur­gund, i Nuits-Saint-Geor­ges, så her hen­ter vi vin nær­me­re mål­om­rå­det. I over­sik­ten over etap­per, står per i dag at 7. etap­pe går fra Nuit-Saint-Geor­ges til Troyes, mens over­sikts­kar­tet viser at den går mot­satt vei. I det­te til­fel­let hol­der jeg meg til over­sikts­kar­tet, som vir­ker mest logisk. 8. etap­pe tar oss inn i Jura, hvor det er mye inter­es­sant vin. 9. etap­pe sta­rer i Jura, går gjen­nom Bugey, og ender i Savoie. Fort­satt bør det være mulig å fin­ne god vin.

Etter 9. etap­pe får ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag i Dor­dog­ne. Da har de flyt­tet seg mot vest, og er i Aqui­tai­ne. Start­byen på 10. etap­pe, Péri­gueux lig­ger i et inter­es­sant områ­de. Men rent vin­mes­sig er mål­byen Ber­ge­rac mer inter­es­sant. Her er det ikke vans­ke­lig å fin­ne god vin. Langs 11. etap­pe lig­ger vin­om­rå­de­ne spred­te over et gans­ke stort områ­de, så vi tren­ger et mer detal­jert kart for å se hva vi skal ta med. Men ut fra over­sikts­kar­tet kan det se ut som om vi skal gjen­nom Armag­nac. Rundt Pau er det mye inter­es­sant vin, som vi har vært inn­om man­ge gan­ger før — siden Touren er så ofte inn­om Pau. Om vi tar den­ne vinen til 11. eller 12. etap­pe, får vi se på når vi har mer detal­jer. For på 12. etap­pe skal ryt­ter­ne inn i Pyre­ne­ene, og der er det ikke mye vin å fin­ne. Langs 13. etap­pe er det hel­ler ikke så mye vin. Men litt skal vi fin­ne, selv om det ikke er her man fin­ner den mest inter­es­san­te vinen i Frank­ri­ke. 14. etap­pe kan også by på utford­rin­ger. På 15. etap­pe skal vi inn i Mas­sif Cen­tral, og der er det ikke vel­dig mye inter­es­sant vin. Etter den­ne etap­pen er det nok en hviledag.

16. etap­pe gir ryt­ter­ne en rela­tivt myk start etter hvile­da­gen, og en opp­var­ming før de skal inn i Alpe­ne. Etap­pen krys­ser Rhô­nen. Det kar­tet som er offent­lig­gjort gir ikke nok detal­jer til å avgjø­re hvor vi krys­ser Rhô­nen, og der­med hvil­ket vin­dis­trikt eller hvil­ke vin­dis­trik­ter vi er inn­om. Men det bør være mulig å fin­ne inter­es­sant vin her. 17. etap­pe er en fjell­e­tap­pe med alpe­klas­si­ke­re som Col de la Croix de Fer , Gali­bi­er og col de Télé­graphe. Her blir det ikke lett å fin­ne vin.  Det blir det hel­ler ikke på den 18. etap­pe, fra Bri­ançon med avslut­ning på Izoard. 19. etap­pe tar oss inn i Pro­ven­ce, og her skal vi kla­re å fin­ne vin. På 20. etap­pe, en gans­ke kort tempo­etap­pe i Mar­seil­le, skal det i prak­sis avgjø­res. Etap­pen er bare 23 km, så det vil ikke være så vel­dig mye tid å vin­ne eller tape på den­ne etap­pen. Vi skal drik­ke vin fra Pro­ven­ce, blant annet fra Ban­dol. Så gjen­står bare fina­len i Paris, som år star­ter litt syd for Paris, i Mon­t­ge­ron, som lig­ger litt syd for Orly fly­plas­sen. Vi får se om vi fin­ne noe lokal vin. Men tra­di­sjo­nen tro blir det champag­ne til fina­len, som fak­tisk også er en gans­ke lokal vin i Paris.

Les vins du Tour de France 2017

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email