(Nesten) bilfritt sentrum

Byrå­det har pre­sen­tert en plan for en sterk reduk­sjon av bil­tra­fikk i sen­trum. Man­ge på høyre­si­den god­ter seg over at det ikke ser ut til å bli full­sten­dig bil­fritt, og frem­stil­ler det som om det skul­le være et stort neder­lag for Miljø­par­ti­et De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke i MDG, har trodd på et helt bil­fritt sen­trum.  Vi kan star­te med å se litt på hva som står om det­te i MDGs pro­gram i Oslo for peri­oden 2015–2019.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017.”

De som har brå­ket om vare­trans­port m.m, bør mer­ke seg at det står “fri fra pri­vatbiler”.

Con­ti­nue read­ing (Nes­ten) bil­fritt sen­trum