(Nesten) bilfritt sentrum

Byrå­det har pre­sen­tert en plan for en sterk reduk­sjon av bil­tra­fikk i sen­trum. Man­ge på høyre­si­den god­ter seg over at det ikke ser ut til å bli full­sten­dig bil­fritt, og frem­stil­ler det som om det skul­le være et stort neder­lag for Miljø­par­ti­et De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke i MDG, har trodd på et helt bil­fritt sen­trum.  Vi kan star­te med å se litt på hva som står om det­te i MDGs pro­gram i Oslo for peri­oden 2015–2019.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017.”

De som har brå­ket om vare­trans­port m.m, bør mer­ke seg at det står “fri fra pri­vatbiler”.

Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke MDG, har øns­ket å hind­re vare­trans­port, selv om man må kre­ve at vare­trans­por­ten til­pas­ser seg byen. Mons­ter­laste­bi­ler bør sten­ges ute fra sen­trum, og helst en gans­ke mye stør­re del av byen.

WIMG_3381_DxO

Men det er noe annet enn å ikke vil­le ha vare­trans­port. Taxi og kol­lek­tiv­tra­fikk er hel­ler ikke pri­vat­bil. Vi ser i and­re byer, og med en sped begyn­nel­se i Oslo, at elek­tri­fi­ser­te vare­syk­ler tar over en del av vare­trans­por­ten. En liten påmin­nel­se til de som tror slikt ikke er mulig: For ikke vel­dig man­ge år side ras­te det budbiler rundt i Oslo sen­trum. Man kjør­te bil i sen­trum for å leve­re et brev eller en liten pak­ke, og de var gjer­ne noen skik­ke­li­ge råkjø­re­re i byen — mye ver­re en taxi­sjå­fø­rer. Det er ikke man­ge igjen av dem. Syk­kelbud har tatt over det mar­ke­det. Nå ser vi at de også sør­ger for mat­le­ve­ring gjen­nom bl.a. Foo­do­ra. Det har nok bare begynt. Jeg tror ikke at syk­kel­bud dan­ket ut bud­bi­ler for­di bud­fir­ma­ene og deres kun­der ble vel­dig opp­tatt av mil­jø. Grun­nen er nok at syk­kel er ras­ke­re, bil­li­ge­re og mer effek­tivt i byen.

Hånd­ver­ke­re er en anne grup­pe de som så gjen­re vil par­ke­re bilen sin på gaten, plei­er å sky­ve foran seg. Enkel­te hånd­ver­ke­re har bilen som mobilt verk­sted. Men for man­ge opp­drag frak­ter ikke hånd­ver­ke­re så vel­dig mye mer enn seg selv. Mate­ria­ler og tyng­re verk­tøy er alle­re­de på ste­det hvor opp­dra­get utfø­res. Man­ge av dem kan nok gjø­re som det­te tøm­rer­fir­ma­et i Århus, som byt­tet ut bile­ne med vare­syk­ler for­di det tok for lang tid å bru­ke bil.

Det som har skjedd er ikke at MDG har lidt noe stort neder­lag. Det er hel­ler slik at de spø­kel­se­ne som man­ge man­te fram etter val­get, har kom­met ut i dags­lys og har gått i opp­løs­ning. Det er hel­ler kri­ti­ker­ne og deres skrem­me­bil­der som har lidt nederlag.

Vi kan hop­pe til Arbei­der­par­ti­ets pro­gram. Der står det at de vil:

Gjø­re den ind­re bykjer­nen til­nær­met bil­fri, med unn­tak for nød­ven­dig trans­port som trans­port av for­flyt­nings­hem­me­de, vare­trans­port og kollektivtrafikk
· Utvi­de gågate­net­tet i Oslo sentrum”

Man kan nok si at det man nå plan­leg­ger å gjen­nom­føre, er nær­me­re Arbei­der­par­ti­ets enn MDGs pro­gram. Det bør ikke over­ras­ke noen, gitt styrke­for­hol­det mel­lom par­ti­ene. Det synes også å lig­ne på det jeg selv har hev­det bør gjø­res, og jeg har ikke gått bort fra det stand­punk­tet. Jeg mener at også Venst­re har gått inn for noe lignende.

Det er to vik­ti­ge grep man kan gjø­re for å gjø­re Oslo sen­trum mer menneskevennlig.

Det ene er å sten­ge sen­trum for gjen­nom­kjø­ring. Jeg har tatt opp det­te før. I dag er det mye gjen­nom­kjø­ring gjen­nom Råd­hus­ga­ten og over Frid­tjof Nan­sens plass, som bidrar til å gjø­re det som kun­ne vært en av Oslos fine plas­ser, til et bilhelvete.

WIMG_3391_DxO

Av ufor­ståe­li­ge grun­ner er det også gjen­nom­kjø­ring i lin­jen Møl­lergt — Kon­gens gt. Steng dis­se og sik­kert noen fle­re gater for gjen­nom­kjø­ring, og mye vil være opp­nådd. Gjør Karl Johans gt til en ordent­lig gågate, som ikke til sta­dig­het avbry­tes av bil­tra­fikk. Og for­leng gjer­ne gåga­ten helt opp til Fre­de­riks gate.

WIMG_6473_DxO

Steng gate­ne fysisk, f.eks. med ned­senk­ba­re pul­ler­ter, slik at gjen­nom­kjø­ring ikke er mulig. Bilis­ter respek­te­rer ikke skilt, noe man kan se hver dag i Gren­sen og i Torggt. Vi vet også at poli­ti­et i Oslo ikke gid­der å hånd­heve sli­ke tra­fikk­re­gu­le­rin­ger, så man kan ikke sto­le på dem når det gjel­der å gjø­re byen mer menneskevennlig.

For­bu­det mot gjen­nom­kjø­ring i sen­trum må selv­føl­ge­lig også gjel­de for taxi, vare­le­ve­ring, elbi­ler, osv.

Gate­ne må møb­le­res slik at det er vans­ke­lig å kjø­re bil, og det gis et klart sig­nal om at bil­kjø­ring er uøns­ket. I en gate med toveis­tra­fikk kan man anleg­ge sji­ka­ner i form av en skjer­met liten plass med ben­ker, skjer­met vare­le­ve­ring, skjer­met syk­kel­par­ke­ring, osv, slik at bilis­ter som møter hver­and­re tvin­ges til å stan­se for å slip­pe fram møten­de trafikk.

Jeg ser for meg bilis­te­nes for­slit­te argu­ment om at å måt­te kjø­re rundt send­trum vil føre til mer kjø­ring, mer køer med mer tom­gang­skjø­ring, mer utslipp, osv. Men den type argu­men­ter byg­ger på den helt uhold­ba­re for­ut­set­nin­gen om at antal­let per­soner som vel­ger bil, ikke er påvir­ket av gra­den av til­rette­leg­ging for bil­kjø­ring. Det bør være slik at man ikke vel­ger bil med mind­re man har så god grunn at man nes­ten må. Må man kjø­re bil, bør det være mulig. Men det skal ikke være enk­let. Byen bør være til­gjen­ge­lig, men ikke frem­kom­me­lig for de som vel­ger bilen.

Det and­re er å fjer­ne all gate­par­ke­ring. Gatepar­ke­ring er noe annet enn vare­le­ve­ring. Gate­par­ke­ring hind­rer vare­le­ve­ring, akku­rat som det gjør frem­kom­me­lig­he­ten dår­lig for nytte­tra­fikk. I dag er det mer enn nok av par­ke­rings­plas­ser i Oslo sen­trum. Alle biler som i dag er par­kert på gaten, får plass i de eksis­te­ren­de parkeringshusene.

De fles­te par­ke­rings­hu­se­ne i Oslo sen­trum har inn og utkjø­ring til Ring 1. Hol­der vi Oso S uten­for, er det vel bare Bank­plas­sen som lig­ger innen­for Ring 1, samt par­ke­rings­ga­ra­sje­ne til noen av de stør­re sentrumshotellene.

Man må også fjer­ne motor­syk­kel­par­ke­rin­gen på gaten. Det er liten grunn til å lage råne­plass for motor­syk­lis­ter på Karl Johans gt eller and­re ste­der i sentrum.

Et par­ke­rings­for­bud må hånd­he­ves strengt. Her kan man ikke ha noe tull om at man må få tid til å ven­ne seg til at det ikke hånd­he­ves, som er Oslo­po­li­ti­ets til­nær­ming. Det bør siga­li­se­res fra start at her er det null­to­le­ran­se, og man må set­te inn res­sur­ser for å hånd­heve dette.

Når man ikke kan kjø­re gjen­nom sen­trum, og hel­ler ikke kan par­ke­re på gaten, er det ikke mye poeng å kjø­re inn i sen­trum. Det­te vil være nok til å få bort svært mye av trafikken.

For en enkel gutt fra lan­det, som en gang fikk ansva­ret for Oslos sam­ferd­sels­po­li­tikk, FrPs Jøran Kall­myr, var det uten­ke­lig at man skul­le kun­ne kom­me seg på kino eller tea­ter uten å kjø­re bil. At man kun­ne rei­se kol­lek­tivt, f.eks. å ta tog, bane, trikk eller buss til Nasjo­nal­tea­te­ret og de nær­lig­gen­de kino­er Saga, Vika og Klin­gen­berg, lå tyde­lig­vis uten­for Kall­myrs for­stå­el­ses­ho­ri­sont. Han for­sto tyde­lig­vis hel­ler ikke at det var mulig å par­ke­re bilen i et av de nær­lig­gen­de par­ke­rings­hu­se­ne, og gå der­fra til tea­te­ret eller kino­en. Når han var så dår­lig kjent, snek spørs­må­let seg inn: Gikk Jøran Kall­myr noen gang i teater?

Det vil være gans­ke upro­ble­ma­tisk om det er mulig å kjø­re inn til f.eks. et tea­ter, set­te av folk og så kjø­re til et par­ke­rings­hus for å par­ke­re. Det blir ikke så mye tra­fikk av det­te. Det blir hel­ler ikke så mye tra­fikk hvis de som kjø­per ting de vil frak­te i bil, gjør unna han­de­len, går til par­ke­rings­hu­set for å hent bilen og kjø­rer til butik­ken for å hen­te vare­ne, før de kjø­rer videre.

Det er nok ingen som har ment at man ikke skal kun­ne kjø­re bil til Oslo S, selv om spø­kel­sesma­ker­ne frem­stil­te det slik. MDG skri­ver i sitt pro­gram “sen­trum innen­for Ring 1”, Arbei­der­par­tet “Den ind­re bykjer­nen”. Det er nok ingen til­sik­tet rea­li­tets­for­skjell her. Når par­ti­ene skri­ver sine valg­pro­gram­mer, er det ingen som utar­bei­der til­taks­pla­ner og kon­se­kvens­ana­ly­ser. MDG had­de nep­pe sett grun­dig på Ring 1, og på hva som even­tu­elt vil­le fal­le uten­for og hva som vil­le være innen­for. Det er fullt mulig å ha adkomst til beg­ge sider av Oslo S med bil, uten at man kan kjø­re i den ind­re bykjernen.

Nå applau­de­rer alle, også han­delstan­den og høyre­si­den i Oslo for­sla­get. Et for­slag de gans­ke sik­kert had­de kjem­pet i mot om det had­de blitt lan­sert for et år siden.

Jeg er ikke med­lem av MDG og snak­ker ikke på deres veg­ne. Jeg stem­te hel­ler ikke på dem ved sis­te valg. Men jeg synes at MDG er vik­tig. Deres vekst i Oslo har gjort at and­re, sær­lig Arbei­der­par­ti­et, har måt­tet ta mil­jø mer alvor­lig og flyt­te det høy­ere opp på dagsorden.

Jeg er posi­tivt over­ras­ket over MDG i Oslo. De har måt­tet inn­gå kom­pro­mis­ser, som alle and­re i koa­li­sjo­ner, sær­lig når man er junior­part­ner i koa­li­sjo­nen. Noen i Venst­re, sær­lig Svein­ung Rote­vatn, har vært gans­ke kjepp­høye og etter min mening gans­ke ufi­ne i sin kri­tikk, og slår seg selv på kjef­ten hele tiden. Hva får du til som liten støtte­spil­ler til en blå­svart regje­ring, Svein­ung Rotevatn?

Jeg har ingen anel­se om hvor­dan kamel­kjøtt sma­ker. Men i områ­det mel­lom Stor­tin­get og Råd­hu­set bur­de det være mar­ked for en res­tau­rant med kamel på menyen.

MDG i Oslo har vært en gjeng uer­far­ne poli­tis­ke idea­lis­ter, som har mer erfa­ring fra miljø­be­ve­gel­sen enn fra parti­po­li­tikk. Det er noe annet å måt­te ta et hel­hets­an­svar, også for saker man tid­li­ge­re ikke har brydd seg om, enn å være akti­vist som slåss for en sak. Jeg had­de fak­tisk ven­tet at MDG skul­le bli, om ikke knust så i alle fall tem­me­lig flat­klemt da de gikk i byråds­for­hand­lin­ger med gam­le ring­re­ver som Ray­mond Johan­sen og Mari­an­ne Bor­gen. Men fra utsi­den ser det ikke ut til at det­te skjedde.

Grunn­leg­ge­ren av Free Soft­ware beve­gel­sen, Richard Stall­man, har karak­te­ri­sert seg selv om en nød­ven­dig eks­tre­mist. I det leg­ger han at han gjer­ne inn­tar eks­tre­me stand­punk­ter som han egent­lig ikke står for, for å ska­pe rom for mer mode­ra­te løs­nin­ger som da frem­står som kom­pro­mis­ser. Jeg tror ikke at MDG har valgt den rol­len, men deres mot­stan­de­re har skjø­vet dem inn i en slik posi­sjon. Og der­med skapt rom for en løs­ning som kan­skje lig­ger nær­me­re det MDG egent­lig har øns­ket, enn det skrem­me­bil­det som and­re har tegnet.

Ingen vil i dag ha bil­tra­fik­ken til­ba­ke på Karl Johan, Råd­hus­plas­sen i Folke­tea­ter­pas­sa­sjen, eller and­re områ­der som har blitt blifrie til tross for mot­stand fra blant annet han­delstan­den. Får dagens byråd til en merk­bar reduk­sjon av bil­tra­fik­ken i sen­trum, vil folk set­te pris på det. Ingen, eller i alle fall bare et ube­ty­de­lig mindre­tall, vil øns­ke seg til­ba­ke til et sen­trum med mer bil­tra­fikk. Siden MDG ufor­tjent har blitt gjort til skyte­ski­ve for mot­stan­den mot det­te, kan de i nes­te run­de, omtrent like ufor­tjent, får æren for posi­ti­ve end­rin­ger i byen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email