(Nesten) bilfritt sentrum

Byrådet har presentert en plan for en sterk reduksjon av biltrafikk i sentrum. Mange på høyresiden godter seg over at det ikke ser ut til å bli fullstendig bilfritt, og fremstiller det som om det skulle være et stort nederlag for Miljøpartiet De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, heller ikke i MDG, har trodd på et helt bilfritt sentrum.  Vi kan starte med å se litt på hva som står om dette i MDGs program i Oslo for perioden 2015-2019.

“Miljøpartiet De Grønne vil:
• At sentrum innenfor Ring 1 må bli fri fra privatbiler innen 2017.”

De som har bråket om varetransport m.m, bør merke seg at det står “fri fra privatbiler”.

Jeg tror ikke at noen, heller ikke MDG, har ønsket å hindre varetransport, selv om man må kreve at varetransporten tilpasser seg byen. Monsterlastebiler bør stenges ute fra sentrum, og helst en ganske mye større del av byen.

WIMG_3381_DxO

Men det er noe annet enn å ikke ville ha varetransport. Taxi og kollektivtrafikk er heller ikke privatbil. Vi ser i andre byer, og med en sped begynnelse i Oslo, at elektrifiserte varesykler tar over en del av varetransporten. En liten påminnelse til de som tror slikt ikke er mulig: For ikke veldig mange år side raste det budbiler rundt i Oslo sentrum. Man kjørte bil i sentrum for å levere et brev eller en liten pakke, og de var gjerne noen skikkelige råkjørere i byen — mye verre en taxisjåfører. Det er ikke mange igjen av dem. Sykkelbud har tatt over det markedet. Nå ser vi at de også sørger for matlevering gjennom bl.a. Foodora. Det har nok bare begynt. Jeg tror ikke at sykkelbud danket ut budbiler fordi budfirmaene og deres kunder ble veldig opptatt av miljø. Grunnen er nok at sykkel er raskere, billigere og mer effektivt i byen.

Håndverkere er en anne gruppe de som så gjenre vil parkere bilen sin på gaten, pleier å skyve foran seg. Enkelte håndverkere har bilen som mobilt verksted. Men for mange oppdrag frakter ikke håndverkere så veldig mye mer enn seg selv. Materialer og tyngre verktøy er allerede på stedet hvor oppdraget utføres. Mange av dem kan nok gjøre som dette tømrerfirmaet i Århus, som byttet ut bilene med varesykler fordi det tok for lang tid å bruke bil.

Det som har skjedd er ikke at MDG har lidt noe stort nederlag. Det er heller slik at de spøkelsene som mange mante fram etter valget, har kommet ut i dagslys og har gått i oppløsning. Det er heller kritikerne og deres skremmebilder som har lidt nederlag.

Vi kan hoppe til Arbeiderpartiets program. Der står det at de vil:

“Gjøre den indre bykjernen tilnærmet bilfri, med unntak for nødvendig transport som transport av forflytningshemmede, varetransport og kollektivtrafikk
· Utvide gågatenettet i Oslo sentrum”

Man kan nok si at det man nå planlegger å gjennomføre, er nærmere Arbeiderpartiets enn MDGs program. Det bør ikke overraske noen, gitt styrkeforholdet mellom partiene. Det synes også å ligne på det jeg selv har hevdet bør gjøres, og jeg har ikke gått bort fra det standpunktet. Jeg mener at også Venstre har gått inn for noe lignende.

Det er to viktige grep man kan gjøre for å gjøre Oslo sentrum mer menneskevennlig.

Det ene er å stenge sentrum for gjennomkjøring. Jeg har tatt opp dette før. I dag er det mye gjennomkjøring gjennom Rådhusgaten og over Fridtjof Nansens plass, som bidrar til å gjøre det som kunne vært en av Oslos fine plasser, til et bilhelvete.

WIMG_3391_DxO

Av uforståelige grunner er det også gjennomkjøring i linjen Møllergt – Kongens gt. Steng disse og sikkert noen flere gater for gjennomkjøring, og mye vil være oppnådd. Gjør Karl Johans gt til en ordentlig gågate, som ikke til stadighet avbrytes av biltrafikk. Og forleng gjerne gågaten helt opp til Frederiks gate.

WIMG_6473_DxO

Steng gatene fysisk, f.eks. med nedsenkbare pullerter, slik at gjennomkjøring ikke er mulig. Bilister respekterer ikke skilt, noe man kan se hver dag i Grensen og i Torggt. Vi vet også at politiet i Oslo ikke gidder å håndheve slike trafikkreguleringer, så man kan ikke stole på dem når det gjelder å gjøre byen mer menneskevennlig.

Forbudet mot gjennomkjøring i sentrum må selvfølgelig også gjelde for taxi, varelevering, elbiler, osv.

Gatene må møbleres slik at det er vanskelig å kjøre bil, og det gis et klart signal om at bilkjøring er uønsket. I en gate med toveistrafikk kan man anlegge sjikaner i form av en skjermet liten plass med benker, skjermet varelevering, skjermet sykkelparkering, osv, slik at bilister som møter hverandre tvinges til å stanse for å slippe fram møtende trafikk.

Jeg ser for meg bilistenes forslitte argument om at å måtte kjøre rundt sendtrum vil føre til mer kjøring, mer køer med mer tomgangskjøring, mer utslipp, osv. Men den type argumenter bygger på den helt uholdbare forutsetningen om at antallet personer som velger bil, ikke er påvirket av graden av tilrettelegging for bilkjøring. Det bør være slik at man ikke velger bil med mindre man har så god grunn at man nesten må. Må man kjøre bil, bør det være mulig. Men det skal ikke være enklet. Byen bør være tilgjengelig, men ikke fremkommelig for de som velger bilen.

Det andre er å fjerne all gateparkering. Gateparkering er noe annet enn varelevering. Gateparkering hindrer varelevering, akkurat som det gjør fremkommeligheten dårlig for nyttetrafikk. I dag er det mer enn nok av parkeringsplasser i Oslo sentrum. Alle biler som i dag er parkert på gaten, får plass i de eksisterende parkeringshusene.

De fleste parkeringshusene i Oslo sentrum har inn og utkjøring til Ring 1. Holder vi Oso S utenfor, er det vel bare Bankplassen som ligger innenfor Ring 1, samt parkeringsgarasjene til noen av de større sentrumshotellene.

Man må også fjerne motorsykkelparkeringen på gaten. Det er liten grunn til å lage råneplass for motorsyklister på Karl Johans gt eller andre steder i sentrum.

Et parkeringsforbud må håndheves strengt. Her kan man ikke ha noe tull om at man må få tid til å venne seg til at det ikke håndheves, som er Oslopolitiets tilnærming. Det bør sigaliseres fra start at her er det nulltoleranse, og man må sette inn ressurser for å håndheve dette.

Når man ikke kan kjøre gjennom sentrum, og heller ikke kan parkere på gaten, er det ikke mye poeng å kjøre inn i sentrum. Dette vil være nok til å få bort svært mye av trafikken.

For en enkel gutt fra landet, som en gang fikk ansvaret for Oslos samferdselspolitikk, FrPs Jøran Kallmyr, var det utenkelig at man skulle kunne komme seg på kino eller teater uten å kjøre bil. At man kunne reise kollektivt, f.eks. å ta tog, bane, trikk eller buss til Nasjonalteateret og de nærliggende kinoer Saga, Vika og Klingenberg, lå tydeligvis utenfor Kallmyrs forståelseshorisont. Han forsto tydeligvis heller ikke at det var mulig å parkere bilen i et av de nærliggende parkeringshusene, og gå derfra til teateret eller kinoen. Når han var så dårlig kjent, snek spørsmålet seg inn: Gikk Jøran Kallmyr noen gang i teater?

Det vil være ganske uproblematisk om det er mulig å kjøre inn til f.eks. et teater, sette av folk og så kjøre til et parkeringshus for å parkere. Det blir ikke så mye trafikk av dette. Det blir heller ikke så mye trafikk hvis de som kjøper ting de vil frakte i bil, gjør unna handelen, går til parkeringshuset for å hent bilen og kjører til butikken for å hente varene, før de kjører videre.

Det er nok ingen som har ment at man ikke skal kunne kjøre bil til Oslo S, selv om spøkelsesmakerne fremstilte det slik. MDG skriver i sitt program “sentrum innenfor Ring 1”, Arbeiderpartet “Den indre bykjernen”. Det er nok ingen tilsiktet realitetsforskjell her. Når partiene skriver sine valgprogrammer, er det ingen som utarbeider tiltaksplaner og konsekvensanalyser. MDG hadde neppe sett grundig på Ring 1, og på hva som eventuelt ville falle utenfor og hva som ville være innenfor. Det er fullt mulig å ha adkomst til begge sider av Oslo S med bil, uten at man kan kjøre i den indre bykjernen.

Nå applauderer alle, også handelstanden og høyresiden i Oslo forslaget. Et forslag de ganske sikkert hadde kjempet i mot om det hadde blitt lansert for et år siden.

Jeg er ikke medlem av MDG og snakker ikke på deres vegne. Jeg stemte heller ikke på dem ved siste valg. Men jeg synes at MDG er viktig. Deres vekst i Oslo har gjort at andre, særlig Arbeiderpartiet, har måttet ta miljø mer alvorlig og flytte det høyere opp på dagsorden.

Jeg er positivt overrasket over MDG i Oslo. De har måttet inngå kompromisser, som alle andre i koalisjoner, særlig når man er juniorpartner i koalisjonen. Noen i Venstre, særlig Sveinung Rotevatn, har vært ganske kjepphøye og etter min mening ganske ufine i sin kritikk, og slår seg selv på kjeften hele tiden. Hva får du til som liten støttespiller til en blåsvart regjering, Sveinung Rotevatn?

Jeg har ingen anelse om hvordan kamelkjøtt smaker. Men i området mellom Stortinget og Rådhuset burde det være marked for en restaurant med kamel på menyen.

MDG i Oslo har vært en gjeng uerfarne politiske idealister, som har mer erfaring fra miljøbevegelsen enn fra partipolitikk. Det er noe annet å måtte ta et helhetsansvar, også for saker man tidligere ikke har brydd seg om, enn å være aktivist som slåss for en sak. Jeg hadde faktisk ventet at MDG skulle bli, om ikke knust så i alle fall temmelig flatklemt da de gikk i byrådsforhandlinger med gamle ringrever som Raymond Johansen og Marianne Borgen. Men fra utsiden ser det ikke ut til at dette skjedde.

Grunnleggeren av Free Software bevegelsen, Richard Stallman, har karakterisert seg selv om en nødvendig ekstremist. I det legger han at han gjerne inntar ekstreme standpunkter som han egentlig ikke står for, for å skape rom for mer moderate løsninger som da fremstår som kompromisser. Jeg tror ikke at MDG har valgt den rollen, men deres motstandere har skjøvet dem inn i en slik posisjon. Og dermed skapt rom for en løsning som kanskje ligger nærmere det MDG egentlig har ønsket, enn det skremmebildet som andre har tegnet.

Ingen vil i dag ha biltrafikken tilbake på Karl Johan, Rådhusplassen i Folketeaterpassasjen, eller andre områder som har blitt blifrie til tross for motstand fra blant annet handelstanden. Får dagens byråd til en merkbar reduksjon av biltrafikken i sentrum, vil folk sette pris på det. Ingen, eller i alle fall bare et ubetydelig mindretall, vil ønske seg tilbake til et sentrum med mer biltrafikk. Siden MDG ufortjent har blitt gjort til skyteskive for motstanden mot dette, kan de i neste runde, omtrent like ufortjent, får æren for positive endringer i byen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.