Håpløst om opphavsrett fra Heidi Nordby Lunde @vampus

Stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re, Hei­di Nord­by Lun­de, også kjent som blog­ge­ren Vampus, har skre­vet en kro­nikk om “Kul­tur og fel­les­skap” i Dagens Nærings­liv 25. okto­ber 2016 (bak beta­lings­mur, dess­ver­re ikke på hen­nes blogg). I kro­nik­ken viser Nord­by Lun­de at hun har for­stått lite og kan enda mind­re om opphavsrett.

Inn­led­nin­gen er grei nok:

Opp­havs­ret­tig­he­ter er selve kjer­nen for et livs­kraf­tig kul­tur­liv, der ska­per­ne av musikk, film og lit­te­ra­tur gis mulig­het til å leve av inn­tek­te­ne av sine ska­per­verk. Eien­doms­ret­ten til eget verk, enten det er innen kul­tur eller i pri­vat nærings­liv skal stå sterkt. Hardt arbeid skal løn­ne seg, det sam­me skal krea­ti­vi­tet og nyska­ping. Opp­havs­ret­tig­he­ter skal sik­re at opp­havs­per­sonen kan leve av fruk­te­ne av sitt eget arbeid, og at ikke and­re kan utnyt­te hen­nes ska­per­kraft. Der­for er det vik­tig at opp­havs­ret­ten sik­res legi­ti­mi­tet og ver­nes om. ”

Det er ingen grunn til å være uenig i det. Men hen­nes løs­ning er at ret­tig­he­ter til alt som er skapt med støt­te fra det offent­li­ge, som er svært mye av norsk kul­tur, skal eks­pro­pri­e­res til fri utnyt­tel­se, uten vederlag.

Con­ti­nue read­ing Håp­løst om opp­havs­rett fra Hei­di Nord­by Lun­de @vampus