Sykkelsabotøren Oslo Høyre

For­elsk deg ofte, for­lov deg sjel­den og gift deg ald­ri!” sier grev Danilo i “Den gla­de enke”. Oslo Høy­re har laget sin egen vri på den i sin syk­kel­po­li­tikk, eller kan­skje man skal si sykkelsabotasjepolitikk:

Lov mye, ved­ta lite og gjen­nom­før aldri!

Jeg har ved de sene­re valg lest gans­ke grun­dig hva de uli­ke poli­tis­ke par­ti­er skri­ver om syk­kel, og for så vidt sam­ferd­sel mer gene­relt, i sine pro­gram­mer. Dels for­di jeg har kom­men­tert dem på den­ne blog­gen, dels for­di jeg ved sis­te kom­mune­valg var i et panel som vur­der­te det­te for Aften­pos­ten, og for­di jeg synes det er inter­es­sant. Det kom­mer jeg til å gjø­re også ved frem­ti­di­ge valg.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­sa­bo­tø­ren Oslo Høy­re