Sykkelsabotøren Oslo Høyre

For­elsk deg ofte, for­lov deg sjel­den og gift deg ald­ri!” sier grev Danilo i “Den gla­de enke”. Oslo Høy­re har laget sin egen vri på den i sin syk­kel­po­li­tikk, eller kan­skje man skal si sykkelsabotasjepolitikk:

Lov mye, ved­ta lite og gjen­nom­før aldri!

Jeg har ved de sene­re valg lest gans­ke grun­dig hva de uli­ke poli­tis­ke par­ti­er skri­ver om syk­kel, og for så vidt sam­ferd­sel mer gene­relt, i sine pro­gram­mer. Dels for­di jeg har kom­men­tert dem på den­ne blog­gen, dels for­di jeg ved sis­te kom­mune­valg var i et panel som vur­der­te det­te for Aften­pos­ten, og for­di jeg synes det er inter­es­sant. Det kom­mer jeg til å gjø­re også ved frem­ti­di­ge valg.

Alle par­ti­er, bort­sett fra Feil­stegs­par­ti­et, har noen syk­kel­løf­ter i sine pro­gram­mer. Også Høy­re. Hva poli­ti­ke­re sier, sær­lig ført et valg, er lite verdt. Det er deres hand­lin­ger, ikke deres ord, som viser deres reel­le prio­ri­te­rin­ger. Og her har det skjedd en gle­de­lig end­ring i Oslo: Det sit­ten­de byrå­det for­sø­ker fak­tisk å gjen­nom­føre det de har lovet på det­te områ­det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så had­de jeg ikke ven­tet at Oslo Arbei­der­par­ti skul­le vise den gjen­nom­fø­rings­vil­jen som de har vist etter val­get. Men det var Høy­re det skul­le hand­le om den­ne gan­gen. Det­te står om syk­kel i Oslo Høy­res pro­gram for 2015–2019:

En sykkelvennlig by

Syk­ke­len er byens mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­del. Å syk­le,  enten det er til jobb eller sko­le, er sunt for helsen og bra for mil­jø­et. De vik­tigs­te til­ta­ke­ne for å gjø­re Oslo til en mer syk­kel­venn­lig by er å byg­ge et nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum av byen og sør­ge for at syk­lis­ter trygt kan dele byga­te­ne med gåen­de, bus­ser og biler. Har du syk­let inn til byen, skal du fin­ne et trygt­sted å set­te fra deg syk­ke­len din.
For å ska­pe en syk­kel­venn­lig by vil Oslo Høy­re derfor
• Byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de hel­års nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene
• Ha bed­re brøy­ting og fei­ing av gang- og sykkelveier
• Redu­se­re farts­gren­sen uten­om hoved­vei­ene i ind­re by slik at biler og syk­lis­ter kan delegatene
• Byg­ge fle­re syk­kel­par­ke­rings­plas­ser ved kol­lek­tiv­knute­punkt og i sen­trum av byen
• Utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen uten­for Ring 2, spe­si­elt ved stu­die­ste­der og stør­re offent­li­ge insti­tu­sjo­ner, og til å kun­ne bru­kes av alle over 16 år
• Byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sentrum
• Mer­ke opp eksis­te­ren­de og nye gang- og syk­kel­sti­er med egne felt for gåen­de og syklende
• Opp­he­ve for­bu­det mot å syk­le til skolen
• Prio­ri­te­re mar­ker­te frem­for fysisk adskil­te syk­kel­vei­er i utbyg­gin­gen av syk­kel­vei­er i ind­re by for å få fort­gang i pro­ses­sen og bed­re til­gjen­ge­lig­he­ten raskere.”
Det kapit­te­let som heter “Mer miljø­venn­lig bil­kjø­ring” er dob­belt så langt som det om syk­kel. Her står blant annet føl­gen­de tiltak:
“Sik­re et til­strek­ke­lig antall gate­par­ke­rings­plas­ser for å imøte­kom­me beho­vet til bebo­ere, nærings­dri­ven­de og besøkende”

Høy­res hold­ning til byg­ging av syk­kel­ru­ter gjen­nom Frog­ner viser at det­te hen­sy­net for Høy­re trum­fer alt de sier om sykkel.

Vi kan star­te med det­te punktet:

Ha bed­re brøy­ting og fei­ing av gang- og sykkelveier.

Det frem­står all­tid som gans­ke under­lig og lite tro­ver­dig, med en gans­ke sur iro­nisk under­tone, når det par­ti­et som har sit­tet med mak­ten lover at alt skal bli så mye bed­re enn det har vært, om de bare kan fort­set­te å sit­te med mak­ten. Vi kan ta en liten titt på hvor­dan et par vik­ti­ge syk­kel­ga­ter så ut, da Høy­re ledet byrådet.

WIMG_6152_DxO

WIMG_6149_DxO

WIMG_6150_DxO

WIMG_6139_DxO

WIMG_0191_DxO

At par­ti­er løper fra sine løf­ter når de kom­mer i posi­sjon, er dess­ver­re noe vi ser alt­for ofte. Men Høy­re løper også fra sine løf­ter når de er i oppo­si­sjon. Vi lover dår­li­ge­re brøy­ting av syk­kel­felt! sier Høy­re nå, om enn indi­rek­te og ikke eks­pli­sitt. Som bil­de­ne over, fra Høyre­epo­ken klart viser, er det ikke mulig å brøy­te et syk­kel­felt så len­ge det er biler par­kert på innsiden.

Sist vin­ter for­søk­te det sit­ten­de byrå­det å plan­leg­ge brøy­ting med utgangs­punkt i vær­mel­din­gen. Var det meldt snø, ble det satt ut skilt med par­ke­ring for­budt — selv­sagt til sto­re og støy­en­de pro­tes­ter fra de bilis­te­ne som der­med måt­te fin­ne et annet opp­be­va­rings­sted for sin hel­li­ge kult­gjen­stand. Selv­føl­ge­lig med sterk støt­te fra oslo­bi­lis­te­nes San­cho Pan­cha, Høy­res Eirik Lae Sol­berg, man­nen som støt­ter bilis­te­ne i tykt og tynt. Som alle vet er ikke det å mel­de været noen eksakt viten­skap. Noen gan­ger tror man at det vil kom­me snø, og så kom­mer det intet. Da risi­ke­rer man at man har for­be­redt brøy­ting uten at det blir noe å brøy­te. For Høy­re skal all tvil kom­me bilis­te­ne til gode. Helst noen måne­der etter snø­fal­let kan man ten­ke på å brøy­te for syk­lis­ter, sli­ke det plei­de å være da Høy­re styr­te byen. Det er mye bed­re at det blir ufrem­kom­me­lig for de som syk­ler — de som syk­ler om vin­te­ren er jo bare util­reg­ne­li­ge gær­nin­ger uan­sett, som nep­pe stem­mer Høy­re — enn at noen skal risi­ke­re å måt­te flyt­te de for Høy­re så hel­li­ge bile­ne en dag det ikke kom snø likevel.

Det er bare å slå fast: Oslo Høy­res valg­løf­te om bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold er et falskt løf­te og en bløff fra et par­ti som kon­se­kvent prio­ri­te­rer bil foran sykkel.

Vi kan ta et annet valgløfte:

Byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de hel­års nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene

Her er det åpen­bart også noen ikke uttal­te for­be­hold, og det­te pro­grampunk­tet er åpen­bart langt vik­ti­ge­re for Oslo Høy­re enn frem­kom­me­lig­het for syklister:

Sik­re et til­strek­ke­lig antall gate­par­ke­rings­plas­ser for å imøte­kom­me beho­vet til bebo­ere, nærings­dri­ven­de og besøkende”

Det må ikke gå på bekost­ning av bilis­te­ne, ikke minst må man for all del ikke ryd­de noen gater for par­ker­te biler. Det må utset­tes og utre­des mer, er Eirik Lae Sol­bergs svar. Det er det­te som har vært Høy­res poli­tikk siden “tide­nes mor­gen”, og er hoved­grun­nen til at vi snart kan “fei­re” 40-års­ju­bi­le­um for pla­ne­ne om et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo, pla­ner som har blitt utsatt og utsatt, og ald­ri gjen­nom­ført — alt­så “god” høyrepolitikk.

Jeg er ute av stand til å for­stå hva Eirik Lae Sol­berg vil opp­nå med sine utset­tel­ses­for­slag. Lever han i en slags naiv tro på at om det bare går lang nok tid, da vil gate­ne vokse og bli bre­de­re, slik at det blir plass til både syk­lis­ter og par­ke­ring? Hvor man­ge års utset­tel­se vil Eirik Lae Sol­berg ha? Vi som ikke er så nai­ve, vet at så ikke vil skje. Vi vet at man må fore­ta en prio­ri­te­ring. Å prio­ri­te­re betyr at man sier at noe er vik­ti­ge­re enn noe annet, og at det der­for skal gå foran. Å prio­ri­te­re er ikke som man­ge poli­ti­ke­re synes å tro: Å set­te alt på topp.

Vi vet at det blir bråk om man pir­ker i det som bilis­te­ne anser som sine hevd­vun­ne ret­tig­he­ter, som å hen­set­te sine pri­va­te gjen­stan­der på offent­lig vei­grunn, uten å beta­le og til for­treng­sel for and­re. Vest­kant­bi­lis­ter er mer høy­røs­tet enn and­re, og de er, som så man­ge bilis­ter, noen sto­re ego­is­ter som ikke vil dele den vei­en de har okku­pert med and­re. Vel, som Høy­re er de i prin­sip­pet for å dele vei­en, så len­ge det ikke gjen­nom­fø­res. For skal man dele vei­en, da må de som har tatt det hele gi noe fra seg. Og det vil de ikke. “Vi deler gjer­ne, bare vi får behol­de alt det vi har okkupert”.

Pla­nen om sen­trums­ru­ter ble ved­tatt mens Høy­re ledet byrå­det i Oslo. Kan­skje viss­te de ikke hva de gjor­de. Her løper man ikke bare fra løf­ter, men også fra ved­tak. Og hoved­punk­tet er det sam­me: Løf­ter eller ved­tak: Det vik­tigs­te er at det ikke gjennomføres!

Mer vest­kant­tut. Syk­kel­vei til Bygd­øy. Et popu­lært og vik­tig rekrea­sjons­om­rå­de for man­ge, i til­legg til at det bor folk der. Syk­kel­for­hol­de­ne er elen­di­ge. Man kan syk­le på en tur­vei, men det er en sær­de­les dår­lig løs­ning for trans­port­syk­ling. Trans­port­syk­ling er ikke bare syk­ling til og fra jobb. Det er også trans­port­syk­ling når jeg om som­mer­en syk­ler ut til et av bade­ste­de­ne på Bygd­øy. Men for Høy­re er det bare bil som tel­ler. Pla­nen for syk­kel­vei, som også ble ved­tatt mens Høy­re ledet byrå­det, vil Eirik Lae Sol­berg igjen utset­te. Ved­tak skal ikke gjen­nom­fø­res.

At bilis­te­ne har tatt seg til ret­te, og okku­pert fel­les­area­let, had­de man­ge inn­sett for gans­ke len­ge siden. Jeg har ofte sitert det­te fra sam­men­dra­get i NOU 1977:40A, “Norsk vei­plan II. Byer og tett­ste­der” på s. 9. Det tåler å gjentas:

Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er trengt vekk fra et veg­nett de for ikke så len­ge siden had­de utstrakt råde­rett over. Sam­fun­net har imid­ler­tid ikke gitt dis­se tra­fi­kant­grup­per noe annet alter­na­tiv. Det er for­bun­det med fare og ube­hag å gå og syk­le langs de sterkt tra­fi­ker­te bil­ve­ger. I plan­leg­gin­gen er det hel­ler ikke lagt vekt på fot­gjen­ger­nes spe­si­el­le behov for kor­te for­bin­del­ser til vik­ti­ge mål i nær­mil­jø­et og tett­ste­det forøvrig.”

Vide­re:

Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor
del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble bruk t til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfoldelsesmuligheter.”

Det­te har Høy­re applau­dert, og Eirik Lae Sol­berg klap­per åpen­bart fort­satt og jub­ler over den­ne utvik­lin­gen. Å skul­le gi noe av area­let til­ba­ke til fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, er uten­ke­li­ge for bil­til­be­der­ne i Oslo Høyre.

Vi lærer sta­dig mer om bil­tra­fik­kens neg­a­ti­ve virk­nin­ger. Det sis­te jeg har sett, er dette:

Støy og eksos kan øke risi­ko­en for svan­ger­skaps­for­gift­ning.

Det føy­er seg til alt vi vet fra før, blant annet at inak­ti­vi­tet vår tids mest alvor­li­ge hele­pro­blem, og at Nor­ge, iføl­ge Helse­di­rek­to­ra­tet, kun­ne spa­re ca 239 mrd årlig om folk beve­get seg de til­råd­de 30 minut­ter per dag. Men slikt biter ikke på Høy­re og Eirik Lae Sol­berg. Hva er vel noen kvinn­folk og spe­barn for bil­gut­ta i Høy­re? Bilen er hel­lig, og skal ikke kren­kes! Folke­helsen får ofres for bilen!

Det er ikke bare syk­kel som Høy­re i prak­sis er mot. Det er også mot kol­lek­tiv­løs­nin­ger, i alle fall hvis det går på bekost­ning av pri­vat­bi­lis­ter. Pri­vat­bi­ler skal fram og kun­ne par­ke­res, også når de hind­rer trik­ken. Det fikk vi tyde­lig demon­strert da Høy­re ga oss bil­hel­ve­tet i Bog­stad­vei­en, hvor trik­ken hele tiden står fast i bil­kø og blir for­sin­ket. Ingen som synes at kol­lek­tiv­trans­port er vik­tig, kan fin­ne på noe slikt. Nå er det The­rese­gate som har blitt den nye slag­mar­ken, hvor Høy­re kjem­per mot trik­kens frem­kom­me­lig­het. Ned­ska­ler opp­gra­de­rin­gen av The­re­ses gate, sier utset­tel­ses­po­li­ti­ke­ren Eirik Lae Sol­berg. For Høy­re er det ikke vik­tig at trik­ken skal fram, i alle fall ikke vik­ti­ge­re enn at bilis­ter skal kun­ne par­ke­re sine hel­li­ge biler. Det er ikke bare trik­ken, Høy­re kjem­per også her mot at det skal bli frem­kom­me­li­get for syklister.

Høy­re har, blant annet i sitt valg­pro­gram, for­søkt å stå fram som syk­kel­venn. Men prak­sis viser at Høy­re er en falsk og svike­full “venn”, som dol­ker deg i ryg­gen så snart noen bilis­ter tuter i hor­net.

Jeg har gene­relt liten til­lit til par­ti­enes valg­løf­ter. Men Høy­re har i løpet av det året som har gått siden de tap­te val­get, etter­tryk­ke­lig vist at deres valg­løf­ter ikke er verdt noe som helst. Når et par­ti så til de gra­der har for­spilt det lil­le de måt­te ha hatt av tro­ver­dig­het, nyt­ter det ikke å gjen­ta løf­te­ne eller kom­me med nye ved nes­te valg. Kon­klu­sjo­nen er enkel:

De som øns­ker at Oslo skal bli en by hvor det er fint å syk­le, må ikke stem­me på Høyre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email