Skal Norge tross alt være glade for FrP?

Kan vi få en Trump i Nor­ge, var et spørs­mål i “Poli­tisk kvar­ter”. Sva­ret er enkelt. Vi had­de Anders Lan­ge, en poli­tisk klovn som plut­se­lig fikk en taler­stol, etter len­ge å ha vært hen­vist til hunde­hu­set. Hel­dig­vis var medie­vir­ke­lig­he­ten den gan­gen en annen, så han fikk begren­se­de medie­fla­ter å leke seg på, selv om han viss­te å utnyt­te de han hadde.

En av de som lot seg begeist­re av Anders Lan­ge, var suk­ker­di­rek­tør Carl Ivar Hagen. Ingen kan fra­ta Carl I Hagen æren for å ha byg­get FrP opp fra et lite tulle­par­ti til et stort tulle­par­ti. Carl I Hagen viss­te hvor­dan han skul­le sel­ge suk­ker, og det fort­sat­te han med da han ble politiker.

Carl I Hagen had­de en god evne til å iden­ti­fi­se­re og utnyt­te grum­se­te under­strøm­mer nede i folk­dy­pet. Han var flink til å utnyt­te media, og klar­te en stund å spil­ler offerrol­len. Han fikk sta­dig sto­re medie­opp­slag om at han og FrP ikke slapp til i media.

Con­ti­nue read­ing Skal Nor­ge tross alt være gla­de for FrP?