Kan 2minus1-vei være en (sykkel)løsning i Norge?

I Øst­fold øns­ker man å prø­ve ut såkal­te “2 minus 1” vei­er.  En “2 minus 1” vei er en vei med bred­de omtrent som en van­lig tofelts­vei, men hvor man har ett kjøre­felt i midt­en, og  et gans­ke bredt syk­kel­felt på hver side. Bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger bru­ker kjøre­fel­tet i midt­en, men må nød­ven­dig­vis svin­ge ut i syk­kel­fel­tet når det er møten­de bil­tra­fikk. Sys­te­met, som pre­sen­te­res som en dansk løs­ning, er illust­rert slik av det dans­ke Vejdirektoratet:

Selv møt­te jeg en slik løs­ning førs­te gang i Neder­land som­mer­en 2015. Der syn­tes jeg den fun­ger­te gans­ke godt.

Con­ti­nue read­ing Kan 2mi­nus1-vei være en (sykkel)løsning i Nor­ge?