Kan 2minus1-vei være en (sykkel)løsning i Norge?

I Øst­fold øns­ker man å prø­ve ut såkal­te “2 minus 1” vei­er.  En “2 minus 1” vei er en vei med bred­de omtrent som en van­lig tofelts­vei, men hvor man har ett kjøre­felt i midt­en, og  et gans­ke bredt syk­kel­felt på hver side. Bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger bru­ker kjøre­fel­tet i midt­en, men må nød­ven­dig­vis svin­ge ut i syk­kel­fel­tet når det er møten­de bil­tra­fikk. Sys­te­met, som pre­sen­te­res som en dansk løs­ning, er illust­rert slik av det dans­ke Vejdirektoratet:

Selv møt­te jeg en slik løs­ning førs­te gang i Neder­land som­mer­en 2015. Der syn­tes jeg den fun­ger­te gans­ke godt.

Det var vei som den oven­for, med bare stip­let, hvit lin­je, og vei hvor syk­kel­fel­tet var mer­ket med rødt. På beg­ge vei­ene er det gans­ke tyde­lig at mer­kin­gen er end­ret gans­ke nylig.

Mitt inn­trykk er at det­te ikke er en van­lig løs­ning i Neder­land. Det man oftest møter som syk­list i Neder­land, er fysisk adskil­te, sepa­ra­te syk­kel­vei­er — syk­kel­vei­er som ikke nød­ven­dig­vis føl­ger vei­er med bil­tra­fikk. Neder­land er et land med man­ge kana­ler, og syk­kel­vei­ene går ofte langs kanalene.

Skal en “2 minus 1” løs­ning fun­ge­re, må det være lite bil­tra­fikk og far­ten må være lav. Jeg har ingen tall for bil­tra­fik­ken på de vei­er av den­ne type som jeg syk­let på i Neder­land. Men bil­tra­fik­ken var liten. Far­ten må dess­uten være lav.  Avde­lings­le­der Roar Midt­bø Jen­sen i Sta­tens veg­ve­sen sier til NRK Øst­fold at det må være et lavt farts­nivå i spen­net 30–70 kilo­me­ter i timen. 70 km/t er ikke lav fart på en vei hvor man vil prio­ri­te­re syk­lis­ter. Det abso­lut­te mak­si­mum kan være 60 km/t, og helst bør det være bety­de­lig lavere.

Vi vet at bilis­ter ikke respek­te­rer skil­tet farts­gren­se. Så det må være farts­dem­pen­de til­tak som sør­ger for å hol­de far­ten nede. Slik sett lik­te jeg den­ne løs­nin­gen fra Neder­land, hvor det er en gans­ke grov bro­stein i bil­fel­tet, og en mye fine­re stein i sykkelfeltet.

Som­mer­en 2016 møt­te jeg til­sva­ren­de vei­er i Sveits, muli­gens også i Tysk­land. Jeg krys­set gren­sen mel­lom Sveits og Tysk­land man­ge gan­ger, og jeg kla­rer ikke helt å hol­de styr på hvil­ke av min­ne­ne som er fra Sveits og hvil­ke som er fra Tysk­land. Her syn­tes jeg de fun­ger­te langt dår­li­ge­re, selv om den fysis­ke til­rette­leg­gin­gen er omtrent den samme.

Hoved­for­skjel­len mel­lom Neder­land og de fles­te and­re land, med et mulig unn­tak for Dan­mark, er bilis­te­nes hold­nin­ger og opp­før­sel. I Neder­land er syk­lis­ter respek­tert i tra­fik­ken. I Sveits bruk­te bilis­te­ne i stør­re grad hele vei­bred­den, inklu­dert syk­kel­fel­tet, også når det ikke var møten­de tra­fikk, enn de gjor­de i Neder­land. Da jeg var på syk­kel­tur i 2015, var det en merk­bar for­skjell i tra­fik­ken da jeg krys­set gren­sen fra Neder­land til Tysk­land. Bil­tra­fik­ken var mer aggres­siv, og man tok mind­re hen­syn til syk­lis­ter i Tysk­land enn i Neder­land. Bilis­te­nes hold­nin­ger og opp­før­sel gjør at man­ge løs­nin­ger kan fun­ge­re i Neder­land, som ikke vil fun­ge­re i Nor­ge. I til­legg til “2 minus 1”, gjel­der det­te blan­det tra­fikk med lav farts­gren­se (f.eks. i bolig­om­rå­der). Kan­skje kan til og med “Shared space” fun­ge­re i Nederland.

Norsk bilis­ters hold­nin­ger og mang­len­de respekt for syk­lis­ter, gjør at jeg ikke har noen tro på at “2 minus1” er noen løs­ning i Nor­ge. Det skal mer enn en kant­stri­pe til for å få nors­ke bilis­ter til å aksep­te­re at de ikke eier vei­en. Nors­ke bilis­ter er ikke mod­ne for den­ne løsningen.

En av for­de­le­ne med en “2 minus 1” løs­ning frem­for and­re løs­nin­ger, beskri­ves slik:

Ide­en er at det på enkel­te strek­nin­ger skal redu­se­re fra to til ett kjøre­felt for bile­ne. Der­med blir det plass til bre­de syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en uten at det blir behov for å byg­ge bre­de­re vei.”

Det­te kan man gjø­re på and­re og bed­re måter, og man behø­ver ikke rei­se ut av lan­det for å fin­ne dem. Vei­en vest for Årun­gen, fra Nes­set (omtrent) til Ås, som heter Årung­vei­en, Mosse­vei­en og Osloveien.

Det­te er ikke en vei jeg syk­ler vel­dig ofte, men jeg mener å hus­ke at det her tid­li­ge­re var en van­lig tofelts­vei, uten til­rette­leg­ging for å syk­le. De som er bed­re kjent på den­ne vei­en får kor­ri­ge­re meg. Her er vei­en redu­sert fra to til ett kjøre­felt. Men i ste­det for å ha syk­kel­felt på hver side, har man laget en sepa­rat gang- og syk­kel­vei på den ene siden. Det bur­de vært syk­kel­vei, og ikke gang- og syk­kel­vei, av grun­ner jeg ikke skal gå nær­me­re inn på her.

Det er toveis­tra­fikk i det ene kjøre­fel­tet. Men det er anlagt gam­mel­dag­se møte­plas­ser, slik at det er mulig for to biler å møtes.

Det kan kan­skje føre til at noen må ryg­ge fra tid til annen, men det bør ikke være noe pro­blem. E6 går paral­lelt med den­ne vei­en, bare noen få hund­re meter fra. Så det er svært liten grunn for bilis­ter til å vel­ge den­ne veie, og det er fint at den er laget slik at den ikke opp­ford­rer til bilkjøring.

Elsyk­kel har gjort det let­te­re å syk­le med til­hen­ger. Men jeg tror ikke at selv den spre­kes­te elsyk­list kla­rer å trek­ke den­ne hen­ge­ren, som var hen­satt i gang- og syk­kel­vei­en (like uten­for et trans­port­fir­ma). Slik hen­set­ting av til­hen­ge­re m.m. bør selv­sagt føre til klek­ke­lig gebyr og umid­del­bar bort­tau­ing. Men det er en annen sak.

Det må være en del syk­lis­ter i områ­det og poten­si­al for syk­ling, sier avde­lings­le­der Roar Midt­bø Jen­sen i Sta­tens veg­ve­sen. All erfa­ring sier at når det leg­ges til ret­te for å syk­le, da begyn­ner folk å syk­le. Alle vei­er har et poten­si­al for syk­ling. Å anty­de at det må være en del som syk­ler før man vil leg­ge til ret­te for syk­ling, er som å si at vi vil ikke vur­de­re å byg­ge bro over fjord­en før det er et til­strek­ke­lig stort antall men­nes­ker som svøm­mer over. Den form for “argu­men­ta­sjon” må bare avvises.

Nors­ke vei­myn­dig­he­ter er alt­for gla­de i å motor­vei­er for å øke bil­tra­fik­ken, slik man har gjort paral­lelt med vei­en som er nevnt oven­for. Ofte fri­gjør man da den gam­le vei­en. Norsk prak­sis har til nå vært at også i den gam­le vei­en skal det først og fremst leg­ges til ret­te for bil­kjø­ring. Den løs­nin­gen man har valgt ved Ås, kan være en fin løs­ning for sli­ke vei­er — langt bed­re enn “2 minus 1”. Gam­le Mosse­vei er et eksem­pel på en vei som i størst mulig grad bør fri­gjø­res fra bil­tra­fikk, og en løs­ning med et kjøre­felt + syk­kel­vei, kan være en utmer­ket løs­ning her. Men når det er folk i Sta­tens veg­ve­sen som mener at det vil være en uri­me­lig favo­ri­se­ring av én tra­fi­kant­grup­pe å let­te til ret­te for syk­ling, mens det åpen­bart er like­be­hand­ling hvis man bare leg­ger til ret­te for bil­kjø­ring, da er det ikke mye håp.

Skrekk­ek­semp­ler på hvor­dan bil­tra­fikk favo­ri­se­res på gamle­vei­ene, fin­ner vi i Oslo i Dron­ning Eufe­mias gate og i Dag Ham­mar­skjølds vei, to av gans­ke man­ge eksemp­ler som viser at Sta­tens veg­ve­sen ald­ri bør få ansva­ret for byutviklingsprosjekter.

Om det er et sted i Oslo hvor man kun­ne ha prøvd ut en “2 minus 1” løs­ning, er det i Mari­da­len fra Brek­ke og vide­re inn­over. Det er få folk som bor her, og der­med få folk som har noen reell grunn til å kjø­re bil på den vei­en. Som regel er det fle­re syk­lis­ter og rulle­ski­lø­pe­re enn bilis­ter på den vei­en. Min erfa­ring, en erfa­ring jeg har inn­trykk av at jeg deler med gans­ke man­ge som syk­ler, er at bilis­te­ne som kjø­rer i Mari­da­len kjø­rer gans­ke hen­syns­fullt. Det er en på det­te områ­det en over­ras­ken­de stor for­skjell mel­lom Mari­da­len og Sørke­da­len. Kan­skje er det for­di Sørke­da­len lig­ger len­ger vest. Vest­kant­bi­lis­ter synes i enda mind­re grad enn and­re bilis­ter å være vil­li­ge til å gi fra seg noen av de pri­vi­le­gi­er og area­ler de at til­tatt seg.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email