Snart skal Oslos befolkning få smake en bedre by, @slettholmen

Aften­pos­tens “Oslo-kom­men­ta­tor” Andreas Slett­holm skri­ver “I år skal halve Oslo få sma­ke pis­ken i miljø­po­li­tik­ken”. Det er åpen­bart at Andreas Slett­holm iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne, men han inn­ser i det mins­te at det­te tross alt bare er omtrent halv­par­ten av befolk­nin­gen. Men han snak­ker på veg­ne av en bort­skjemt, krav­stor og høy­røs­tet halv­part. På den annen side: Det er halv­par­ten av Oslos hus­stan­der som eier bil. I de sen­trums­nære byde­le­ne er det rundt1/3 av hus­stan­de­ne som dis­po­ne­rer bil. Det er hel­dig­vis ikke halv­par­ten som bru­ker den til å kjø­re inn til byen. Det er rundt 7% av rei­se­ne inn til byen som skjer med bil, og det­te lil­le mindre­tal­let har fått en helt uri­me­lig stor del av fellesarealet.

Andreas Slett­holm leng­ter åpen­bart til­ba­ke til det for­ri­ge, bor­ger­li­ge byrå­det, når han skriver:

Å bru­ke både gul­rot og pisk har vært et man­tra i sam­ferd­sels­po­li­tik­ken under det bor­ger­li­ge byrådet. ”

Nå er poli­tikk mer enn bare mil­jø- og samam­ferd­sels­po­li­tikk. Men jeg avgren­ser meg til det områ­det her. Jeg had­de stor sans for tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Guri Mel­by, og hen­nes inn­sats gjor­de at dagens byråd kom, om ikke til dek­ket bord, så i alle fall et bord med duk på, og en del ser­vi­se i ska­pet og bestikk i skuf­fe­ne. Men byrå­det besto av fle­re enn Guri Mel­by, og byrå­det som hel­het var et bilbyråd.

Con­ti­nue read­ing Snart skal Oslos befolk­ning få sma­ke en bed­re by, @slettholmen