Minervas blåruss regner på sykkelvei @akselfrids

Ver­dens dyres­te syk­kel­vei­er” skri­ver Axel Fridstrøm i Miner­va. På blå­russvis har han matet noen tall inn i et regne­ark, og reg­net ut pris per meter. Hva som inn­går i pro­sjek­te­ne, og hvor­for det får sli­ke utslag i regn­ska­pe­ne, ser han ikke på.

Da det for noen år siden ble anlagt syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en, mer­ket jeg meg at det sam­ti­dig ble anlagt par­ke­rings­lom­mer innen­for sykkelfeltene.

Con­ti­nue read­ing Miner­vas blå­russ reg­ner på syk­kel­vei @akselfrids