Minervas blåruss regner på sykkelvei @akselfrids

Ver­dens dyres­te syk­kel­vei­er” skri­ver Axel Fridstrøm i Miner­va. På blå­russvis har han matet noen tall inn i et regne­ark, og reg­net ut pris per meter. Hva som inn­går i pro­sjek­te­ne, og hvor­for det får sli­ke utslag i regn­ska­pe­ne, ser han ikke på.

Da det for noen år siden ble anlagt syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en, mer­ket jeg meg at det sam­ti­dig ble anlagt par­ke­rings­lom­mer innen­for sykkelfeltene.

Det er en far­lig og ubru­ke­lig løs­ning, som man bør gå helt bort fra. Men det var i Høyre/FrP-tiden i Oslo, og da var det omtrent det bes­te man kun­ne håpe på. For dem var par­ke­rings­plas­ser for bilis­ter vik­ti­ge­re enn syk­kel­felt. Jeg spur­te Oslo kom­mu­ne om dis­se par­ke­rings­lom­me­ne ble belas­tet syk­kel­vei­bud­sjet­tet. Jeg fikk skrift­lig svar fra Bymiljø­eta­ten, som kun­ne bekref­te at jo, par­ke­rings­lom­me­ne ble belas­tet sykkelveibudsjettet

for­di det var en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å lage sykkelfelt”.

Jeg har ikke sett kost­na­de­ne ved det­te bruk­ket ned på de enkel­te deler av pro­sjek­tet, og jeg har vel hel­ler ikke sett hva total­kost­na­de­ne ble etter at man had­de trik­set par­ke­rings­lom­me­kost­na­de­ne inn i syk­kel­regn­ska­pet. Men jeg er gans­ke sik­ker på at par­ke­rings­lom­me­ne kos­tet mye mer enn syk­kel­fel­tet. Men i blå­rus­sens regne­ark vil det bare se ut som om det­te ble fryk­te­lig dyre sykkelfelt.

Torg­gata. Det var spørs­mål om å rus­te opp en på man­ge måter gans­ke for­fal­len gate i Oslo. Og da kom noen på den gode ide­en om å for­sø­ke “syk­kel­prio­ri­tert gate”. Det er en gate­type man fin­ner man­ge ste­der i mer sivi­li­ser­te land enn Nor­ge, men gate­ty­pen fin­nes ikke i det syk­kel­fiendt­li­ge nors­ke regel­ver­ket. Og leke­tøys­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen er mer opp­tatt av å leg­ge til ret­te for Seeg­way, også kjent som Hoks­rud­kjer­rer, elek­tri­fi­ser­te sparke­syk­ler, vann­scoo­te­re og selv­kjø­ren­de biler, enn å ryd­de opp i et regel­verk som hind­rer gode løs­nin­ger for syk­lis­ter. Men å knyt­te alle kost­na­de­ne med opp­rus­ting av gaten til at det er en slags syk­kel­ga­te, blir menings­løst. Men det er en suk­sess. Det er en nå en gate som blomstrer.

De alt­for sma­le syk­kel­fel­te­ne i Hol­men­koll­vei­en ble også på papi­ret fryk­te­lig dyre, for­di man gjor­de så mye annet med gaten da man skul­le lage syk­kel­felt — til­tak av den typen som van­lig­vis ikke ses på over­fla­ten. Men som er dyre, og som fikk nok et syk­kel­til­tak til å frem­stå som vel­dig dyrt.

Axel Fridstrøm sam­men­lig­ner med Gar­dermo­ba­nen. Han kom­mer til at infla­sjons­jus­ter­te kost­na­der var ca 165.000 kr/m i 2017-kro­ner. I det regne­styk­ket er nok ikke Rome­riks­por­ten med. Jeg har ikke under­søkt tal­le­ne vel­dig grun­dig, men i den grad man kan sto­le på opp­lys­nin­ge­ne i Wiki­pe­dia, kos­tet den ale­ne 13 mrd, alt­så ikke vel­dig langt unna det dob­belte av hva Aksel Fridstrøm opp­gir som total­kost­na­de­ne for å byg­ge Gar­dermo­ba­nen. Jeg synes det er mer inter­es­sant å sam­men­lig­ne kost­na­de­ne ved å byg­ge Gar­dermo­ba­nen med kost­na­de­ne ved å byg­ge motor­vei. Gal­skaps­pro­sjek­tet E18-vest­kor­ri­do­ren er kost­nads­be­reg­net til ca 4 mill per meter. Det er tross alt mer enn hva de fles­te motor­vei­ut­byg­gin­ger kos­ter. Men Gar­dermo­ba­nen er den enes­te strek­nin­gen i Nor­ge som er i nær­he­ten av å være en høy­has­tig­hets­bane. Så glem dyre motor­vei­er, bygg moder­ne jern­bane i stedet.

Går vi til Kongs­vei­en begyn­ner tall­trik­sin­gen til Aksel Fridstrøm vir­ke­lig å bli “inter­es­sant”. Her leg­ger han kost­na­de­ne til en even­tu­ell tun­nel, ikke for syk­lis­ter, men for trik­ken, inn i kost­na­de­ne ved å byg­ge syk­kel­vei. Og det gjør alt­så han som ikke engang tok med jern­bane­tun­ne­len i regne­styk­ket når det gjaldt jern­bane­byg­ging. Det fin­nes en vel­dig enkelt og bil­lig løs­ning for Kongs­vei­en: Steng Kongs­vei­en mel­lom Sjø­mann­sko­len og Gam­le­byen for bil­kjø­ring. Mosse­vei­en går rett neden­for, bilis­te­ne kan vel­ge den. Eller de kan vel­ge E6 og tun­ne­len fra Ryen mot sen­trum, even­tu­elt over Eke­berg. Det er man­ge vei­er å vel­ge blant, og ingen grunn til at bilis­te­ne skal kun­ne kjø­re i Kongsveien.

Når man i plan­leg­ging og utbyg­ging ikke plan­leg­ger for syk­kel fra start, da blir mar­gi­nal­pri­sen ved å måt­te utvi­de for å ret­te opp for­søm­mel­se­ne og gi plass til syk­lis­ter høy, sær­lig når det plan­leg­ges med en for­ut­set­ning om at bilis­te­ne skal ha minst like gode for­hold som før.

Det er også mulig å lage bil­li­ge syk­kel­vei­er mel­lom Gam­le­byen og Ryen, og det bur­de ha vært gjort for len­ge siden. Man kan enveis­kjø­re Svart­dals­vei­en og Ryen­berg­vei­en, den ene opp­over og den and­re ned­over, og gjø­re om det kjøre­fel­tet som da fri­gjø­res til syk­kel­vei. Det kom­mer ikke til å kre­ve mye pen­ger, bare poli­tisk mot og vil­je. Og det er det som stort sett har mang­let, og som gjør det så dyrt å ret­te opp skadene.

Ikke langt fra Kongs­vei­en fin­ner vi skan­dale­pro­sjek­tet Bjør­vi­ka. Det­te er plan­lagt av en udu­ge­lig og løgn­ak­tig gjeng, som så helt bort fra syk­lis­ter. Jeg kun­ne selv­sagt valgt det litt høf­li­ge­re “å snak­ke mot bed­re viten­de” enn løgn, men rea­li­te­ten er det sam­me. Da pro­sjek­tet var under plan­leg­ging, kom Sta­tens veg­ve­sen med de sed­van­li­ge besver­gel­se­ne om bl.a. gode for­hold for syk­lis­ter. Da det var et infor­ma­sjons­jip­po om Bjøri­ka­ut­byg­gin­gen i 2011 stil­te også Sta­tens veg­ve­sen med folk som skul­le infor­me­re om vei­ut­byg­gin­gen. Jeg gikk til Sta­tens veg­ve­sen, og spur­te om pla­ner for syk­kel. Ingen av de som var der for å infor­me­re om vei­ene, kun­ne sva­re på noe som helst om det­te. Det var den van­li­ge sva­da­en om “gode for­hold for syk­lis­ter”, uten noe kon­kret inn­hold. Jeg ble lovet mer infor­ma­sjon sene­re, på epost. Den fikk jeg ald­ri. Jeg fikk hel­ler ikke svar på en sen­de­re epost­hen­ven­del­se. Min kon­klu­sjon var og er at de som van­lig ikke had­de plan­lagt noe for syk­lis­ter, noe resul­ta­tet bekref­tet da de var fer­di­ge. Det­te viss­te selv­sagt Sta­tens veg­ve­sen da de lov­te gode for­hold for syk­len­de, der­for mener jeg å ha dek­ning for å si at Sta­tens veg­ve­sen ser­ver­te løgn.

Men poen­get med å nev­ne Bjør­vi­ka, er den­ne: Tra­fikk­løs­nin­gen i Bjør­vi­ka er ikke bære­kraf­tig. Man blir nødt til å gjø­re om på det mes­te, få bile­ne bort og gi plass til folk som syk­ler. Det­te had­de ikke vært noe pro­blem å gjø­re det fra start, f.eks. ved å ikke lage 10 meter bredt for­tau, og ved å la trerek­ken bli en buf­fer mel­lom kjøre­felt og syk­kel­vei, frem­for å plan­te trær slik at et dår­lig syk­kel­felt blir enda dår­li­ge­re. Trær had­de langt høy­ere prio­ri­tet enn syk­lis­ter da vei­ene i Bjør­vi­ka ble plan­lagt. Veg­ve­se­net har for­søkt å bort­for­kla­re fade­sen med des­in­for­ma­sjon. Det blir selv­sagt dyrt når man en dag må byg­ge om hele drit­ten. Da kom­mer vel Aksel Fridstrøm med en ny artik­kel om hvor van­vit­tig dyr den­ne syk­kel­vei­en blir.

Dag Ham­mar­skjølds vei er et annet eksem­pel på at det er brukt mas­se pen­ger på et gans­ke ubru­ke­lig pro­sjekt, som det gans­ke sik­kert vil bli kost­bart å få orden på senere.

Hvis gal­skaps­prosj­ke­tet E18 Vest­kor­ri­do­ren blir byg­get, med en kost­nad som sik­kert blir langt over de 4 mill per meter som den er bereg­net til nå, og man byg­ger den plan­lag­te syk­kel­vei­en, da kom­mer sik­kert også Aksel Fridstrøm med et nytt regne­styk­ke som får syk­kel­vei­en til å kos­te over 4 mill per meter, og vil igjen kun­ne skri­ve om ver­dens dyres­te syk­kel­vei. For motor­vei­ut­byg­gin­gen er selv­sagt noe som er nød­ven­dig for å lage syk­kel­vei, omtrent slik de påstår som prø­ver å sel­ge det­te inn som et “miljø­pro­sjekt”.

Jeg har ald­ri sett tall som sier noe om hvor mye for­tau kos­ter per meter. Det er en selv­sagt del av man­ge vei­pro­sjek­ter, i alle fall i byer. En syk­kel­vei bur­de være like selv­sagt som for­tau, og det kan ikke kos­te mer å lage syk­kel­vei enn det kos­ter å lage fortau.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email