Tilgivelse og foreldelse i asyl- og statsborgersaker

For 17 år siden kom den da 14 år gam­le Mahad Adib Maha­mud til Nor­ge, som ens­lig asyl­sø­ker. Noen mener at han ga urik­ti­ge opp­lys­nin­ger. Omtrent sam­ti­dig løy to nåvæ­ren­de FrP-stats­rå­der til det nors­ke folk for å dek­ke over en skan­da­le i eget poli­tisk par­ti. Nå vil man fra­ta Mahad Adib Maha­mud hans nors­ke stats­bor­ger­skap. Det skal få kon­se­kven­ser ikke å for­tel­le sann­he­ten, sier man­ge.  Men Siv Jen­sen og Ter­je Søvik­nes blir sit­ten­de som stats­rå­der. Hvis et barn for­kla­rer seg urik­tig i et frem­med land for å ber­ge livet og skaf­fe seg en frem­tid, fin­nes det ingen til­gi­vel­se. Men løg­ner fra voks­ne poli­ti­ke­re, de kan man visst tilgi.

Et stats­bor­ger­skap kan etter stats­bor­ger­lo­ven § 26 annet ledd på vis­se vil­kår til­bake­kal­les etter for­valt­nings­lo­vens § 35 om omgjø­ring. Her er det åpen­bart spørs­mål om omgjø­ring til ska­de for den som ved­ta­ket ret­ter seg mot, og da kan det bare skje hvis ved­ta­ket er ugyl­dig. Hva som skal til for at et ved­tak er ugyl­dig, er et stort og kom­pli­sert spørs­mål som jeg ikke går nær­me­re inn på. Men det står at ved­ta­ket kan omgjø­res, ikke at det skal omgjøres.

Con­ti­nue read­ing Til­gi­vel­se og for­el­del­se i asyl- og stats­bor­ger­sa­ker