TØI “glemte” sykkel i rapport om boligområder med lav bilavhengighet @TOIforsk

Trans­port­øko­no­misk insti­tutt (TØI) har pub­li­sert en rap­port om “Hvor­dan utfor­me selv­for­syn­te bolig­s­atel­lit­ter med lav bil­av­hen­gig­het?” Rap­por­ten er utar­bei­det av Kjer­sti Vis­nes Øks­en­holt, Anders Tøn­ne­sen og Aud Tenn­øy. Det var skuf­fen­de les­ning for en som blant annet er opp­tatt av hvor­dan syk­kel kan bru­kes for å redu­se­re bil­av­hen­gig­he­ten. Rap­por­ten synes å være skre­vet med blik­ket solid fes­tet på bakspeilet.

Det­te er det som kan sies å være rap­por­tens sam­men­drag av rap­por­tens sammendrag:

I byer med for­ven­tet befolk­nings­vekst er det gjer­ne et press fra poli­tisk hold og fra inn­byg­ger­ne om at nye og eksis­te­ren­de bolig­s­atel­lit­ter uten­for byen bør utvik­les. Det­te er bolig­om­rå­der som ofte har høy bil­av­hen­gig­het. I man­ge til­fel­ler skjer det­te paral­lelt med kom­mu­na­le mål­set­tin­ger om å begren­se bil­tra­fik­ken, og få fle­re til å gå, syk­le og rei­se kol­lek­tivt på dag­li­ge rei­ser. Målet med rap­por­ten er å bidra til bed­re kunn­skap blant loka­le beslut­nings­ta­ke­re om hvor­dan sli­ke bolig­om­rå­der kan og bør utvik­les hvis målet er de skal kun­ne til­by et mini­mum av han­del og ser­vice, samt ha mulig­he­ter for høye gan­gan­de­ler inn­ad i bolig­om­rå­det og mulig­het til å få et godt kol­lek­tiv­til­bud. I det­te lig­ger det at han­dels­til­bu­det skal være dimen­sjo­nert slik at det betje­ner det loka­le markedet.”

Det bur­de ikke over­ras­ke noen at rap­por­ten fikk mye kri­tikk på sosia­le medi­er, fra folk som syk­ler. TØI for­svar­te seg slik på Twit­ter:

Fokus i rap­por­ten var gan­ge på kor­te­re avstander.”

Det stem­mer at det­te er fokus i rap­por­ten. Men det er ikke det­te tit­te­len sier at rap­por­ten skul­le hand­le om. Pro­ble­met er at man i rap­por­ten bare vur­de­rer bil, kol­lek­tiv­trans­port og gan­ge, og det gis inn­trykk av at det er hel­he­ten — noe det ikke er.

Con­ti­nue read­ing TØI “glem­te” syk­kel i rap­port om bolig­om­rå­der med lav bil­av­hen­gig­het @TOIforsk

Gjelder ikke de samme regler for regulert sykkelfelt som for regulert parkering, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?

I et brev fra til direk­tø­ren for bymiljø­eta­ten, Hans Edvard­sen, om å fjer­ne regu­lert par­ke­ring i sen­trum, skri­ver Plan- og byg­nings­eta­ten i et brev datert 30. janu­ar 2017, under­teg­net av etats­di­rek­trø Ellen de Vibe, bl.a:

Plan- og byg­nings­eta­ten til­trer kom­mune­ad­vo­ka­tens kla­re anbe­fa­ling om at man ikke skal benyt­te mid­ler­ti­dig tids­be­gren­set  dis­pen­sa­sjon for etab­le­ring av bylivs­til­tak på grunn regu­lert til par­ke­ring. I til­fel­ler der slikt til­tak helt for­tren­ger mulig­he­ten til å par­ke­re motor­kjøre­tøy, vil dis­pen­sa­sjon anta­ge­lig være i strid med plan- og byg­nings­lo­ven (pbl) § 19–2 førs­te ledd.

Som et alte­ma­tiv til det­te har Plan- og byg­nings­eta­ten rede­gjort for at det kan søkes om til­la­tel­se til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge til­tak i mak­si­malt to år etter pbl § 30–5, og at vur­de­ring etter den­ne bestem­mel­sen med­fø­rer at dis­pen­sa­sjon fra regu­le­rings­for­må­let ikke er nødvendig.

Min opp­fat­ning er imid­ler­tid at bestem­mel­sen kun egner seg for til­tak av kor­te­re varig­het og mid­ler­ti­dig karak­ter. Eksem­pel­vis kan bestem­mel­sen benyt­tes til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge sesong­be­ton­te til­tak med noen måne­ders varig­het som f.eks. mid­ler­ti­di­ge ute­ser­ve­rin­ger om som­mer­en. Der­som pbl § 30–5 benyt­tes til å etab­le­re mer perm­a­nen­te til­tak i påven­te av pla­nendi­ing, hvor kom­mu­nens inten­sjon er at til­ta­ke­ne skal ha leve­tid ut over to år, vil det­te være en omgå­el­se av lov­ver­ket. Å benyt­te bestem­mel­sen på den­ne måten inne­bæ­rer etter mitt syn risi­ko for at til­ta­ke­ne i seg selv og kom­mu­nens frem­gangs­måte kan kom­me under berettiget
kritikk.”

Det er på man­ge måter inter­es­sant les­ning. Man kan alt­så, etter Plan og byg­nings­eta­tens opp­fat­ning, ikke omdis­po­ne­re det som er regu­lert til par­ke­ring, til and­re formål.

Con­ti­nue read­ing Gjel­der ikke de sam­me reg­ler for regu­lert syk­kel­felt som for regu­lert par­ke­ring, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?