Gjelder ikke de samme regler for regulert sykkelfelt som for regulert parkering, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?

I et brev fra til direk­tø­ren for bymiljø­eta­ten, Hans Edvard­sen, om å fjer­ne regu­lert par­ke­ring i sen­trum, skri­ver Plan- og byg­nings­eta­ten i et brev datert 30. janu­ar 2017, under­teg­net av etats­di­rek­trø Ellen de Vibe, bl.a:

Plan- og byg­nings­eta­ten til­trer kom­mune­ad­vo­ka­tens kla­re anbe­fa­ling om at man ikke skal benyt­te mid­ler­ti­dig tids­be­gren­set  dis­pen­sa­sjon for etab­le­ring av bylivs­til­tak på grunn regu­lert til par­ke­ring. I til­fel­ler der slikt til­tak helt for­tren­ger mulig­he­ten til å par­ke­re motor­kjøre­tøy, vil dis­pen­sa­sjon anta­ge­lig være i strid med plan- og byg­nings­lo­ven (pbl) § 19–2 førs­te ledd.

Som et alte­ma­tiv til det­te har Plan- og byg­nings­eta­ten rede­gjort for at det kan søkes om til­la­tel­se til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge til­tak i mak­si­malt to år etter pbl § 30–5, og at vur­de­ring etter den­ne bestem­mel­sen med­fø­rer at dis­pen­sa­sjon fra regu­le­rings­for­må­let ikke er nødvendig.

Min opp­fat­ning er imid­ler­tid at bestem­mel­sen kun egner seg for til­tak av kor­te­re varig­het og mid­ler­ti­dig karak­ter. Eksem­pel­vis kan bestem­mel­sen benyt­tes til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge sesong­be­ton­te til­tak med noen måne­ders varig­het som f.eks. mid­ler­ti­di­ge ute­ser­ve­rin­ger om som­mer­en. Der­som pbl § 30–5 benyt­tes til å etab­le­re mer perm­a­nen­te til­tak i påven­te av pla­nendi­ing, hvor kom­mu­nens inten­sjon er at til­ta­ke­ne skal ha leve­tid ut over to år, vil det­te være en omgå­el­se av lov­ver­ket. Å benyt­te bestem­mel­sen på den­ne måten inne­bæ­rer etter mitt syn risi­ko for at til­ta­ke­ne i seg selv og kom­mu­nens frem­gangs­måte kan kom­me under berettiget
kritikk.”

Det er på man­ge måter inter­es­sant les­ning. Man kan alt­så, etter Plan og byg­nings­eta­tens opp­fat­ning, ikke omdis­po­ne­re det som er regu­lert til par­ke­ring, til and­re formål.

Con­ti­nue read­ing Gjel­der ikke de sam­me reg­ler for regu­lert syk­kel­felt som for regu­lert par­ke­ring, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?