Gjelder ikke de samme regler for regulert sykkelfelt som for regulert parkering, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?

I et brev fra til direk­tø­ren for bymiljø­eta­ten, Hans Edvard­sen, om å fjer­ne regu­lert par­ke­ring i sen­trum, skri­ver Plan- og byg­nings­eta­ten i et brev datert 30. janu­ar 2017, under­teg­net av etats­di­rek­trø Ellen de Vibe, bl.a:

Plan- og byg­nings­eta­ten til­trer kom­mune­ad­vo­ka­tens kla­re anbe­fa­ling om at man ikke skal benyt­te mid­ler­ti­dig tids­be­gren­set  dis­pen­sa­sjon for etab­le­ring av bylivs­til­tak på grunn regu­lert til par­ke­ring. I til­fel­ler der slikt til­tak helt for­tren­ger mulig­he­ten til å par­ke­re motor­kjøre­tøy, vil dis­pen­sa­sjon anta­ge­lig være i strid med plan- og byg­nings­lo­ven (pbl) § 19–2 førs­te ledd.

Som et alte­ma­tiv til det­te har Plan- og byg­nings­eta­ten rede­gjort for at det kan søkes om til­la­tel­se til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge til­tak i mak­si­malt to år etter pbl § 30–5, og at vur­de­ring etter den­ne bestem­mel­sen med­fø­rer at dis­pen­sa­sjon fra regu­le­rings­for­må­let ikke er nødvendig.

Min opp­fat­ning er imid­ler­tid at bestem­mel­sen kun egner seg for til­tak av kor­te­re varig­het og mid­ler­ti­dig karak­ter. Eksem­pel­vis kan bestem­mel­sen benyt­tes til etab­le­ring av mid­ler­ti­di­ge sesong­be­ton­te til­tak med noen måne­ders varig­het som f.eks. mid­ler­ti­di­ge ute­ser­ve­rin­ger om som­mer­en. Der­som pbl § 30–5 benyt­tes til å etab­le­re mer perm­a­nen­te til­tak i påven­te av pla­nendi­ing, hvor kom­mu­nens inten­sjon er at til­ta­ke­ne skal ha leve­tid ut over to år, vil det­te være en omgå­el­se av lov­ver­ket. Å benyt­te bestem­mel­sen på den­ne måten inne­bæ­rer etter mitt syn risi­ko for at til­ta­ke­ne i seg selv og kom­mu­nens frem­gangs­måte kan kom­me under berettiget
kritikk.”

Det er på man­ge måter inter­es­sant les­ning. Man kan alt­så, etter Plan og byg­nings­eta­tens opp­fat­ning, ikke omdis­po­ne­re det som er regu­lert til par­ke­ring, til and­re formål.

Det er ikke åpen­bart hvor stor betyd­ning det­te vil ha i prak­sis. Jeg leg­ger til grunn at Plan og byg­nings­eta­tens kart over gjel­den­de regu­le­rings­pla­ner for Oslo er kor­rekt og opp­da­tert. Jeg har ikke fing­rans­ket hele kar­tet, men har gjort noen punkt­un­der­sø­kel­ser på ste­der hvor det i dag er gate­par­ke­ring. Ikke noe av det jeg har fun­net er regu­lert til par­ke­ring. Det er regu­lert til Offent­lig kjøre­bane-vei­grunn. Det gjel­der også Frid­jof Nan­sens plass som jeg har valgt som hoved­il­lust­ra­sjon, en plass som kom i fokus da Høy­res bystyre­re­pre­sen­tant Her­mann Kopp vis­te at gang­sy­net begyn­te å svik­te, og at han ikke så at noen av plas­se­ne var skil­tet for par­ke­ring av motor­syk­kel, ikke bil.

Jeg har fak­tisk ikke fun­net et sted i Oslo sen­trum som er regu­lert til par­ke­ring. Men jeg har som sagt ikke stu­dert alle gater. Uan­sett bør Plan- og byg­nings­eta­ten kun­ne pre­sen­te­re en over­sikt over hvor det er regu­lert til par­ke­ring i Oslo.

Det er en tolk­ning fra Plan- og byg­nings­eta­ten som er inter­es­sant på fle­re måter. Man må i det mins­te kun­ne kre­ve at kom­mu­nen er og prak­ti­se­rer det­te synet kon­se­kvent når det gjel­der omdi­po­ne­ring av are­al til annet enn det som det er regu­lert til.

Ruse­løkk­vei­en, neden­for Ruse­løk­ka sko­le, er i dag regu­lert til gang- og syk­kel­vei. Om min hukom­mel­se stem­mer, så var det en gang i alle fall syk­kel­felt her. Det­te har, i man­ge år, vært omdis­po­nert til gate­par­ke­ring uten at det er omre­gu­lert. Hvis ikke Plan- og byg­nings­eta­ten prak­ti­se­rer at man kan end­re til noe som er vik­tig, så som par­ke­ring av biler, uten omre­gu­le­ring, men at man ikke kan omdis­po­ne­re fra sli­ke vik­ti­ge ting som par­ke­ring uten omre­gu­le­ring, da bør man omgå­en­de fjer­ne gate­par­ke­rin­gen i Ruse­løkk­vei­en og reetab­le­re den gang- og syk­kel­vei som det er regu­lert til. Slik må det være til områ­det even­tu­elt er omre­gu­lert til gateparkering.

Den delen av Ruse­løkk­vei­en som er avbil­det neden­for, er etter gjel­den­de regu­le­rings­plan regu­lert til gang- og syk­kel­vei. Men slikt har Oslo kom­mu­ne gitt blaf­fen i når de har omdis­po­nert are­al til gate­par­ke­ring. Hold dere til regu­le­rings­pla­nen. Fjern par­ke­rings­plas­se­ne og få på plass sykkelvei!

Obser­va­to­rie­gate mel­lom Huit­felds­gate og Ruse­løkk­vei­en er også regu­lert til gang og syk­kel­vei. En gang var det det­te, og den var skil­tet. Bil­det neden­for er fra sep­tem­ber 2010. Det var skil­tet. Men syk­kel­vei­en var i for­fall. Det skjed­de det sam­me som i Ruse­løkk­vei­en ved Vic­to­ria Ter­ras­se: Butik­ke­ne flyt­tet ut på for­tau­et, for­treng­te fot­gjen­ger­ne ut i syk­kel­vei­en, og syk­lis­te­ne ble for­trengt ut i kjørefeltet.

Det nes­te bil­det er fra mai 2012. Nå er skil­tin­gen fjer­net, og butik­ken har kun­net breie seg enda mer. Når skil­tin­gen for­svant, vet jeg ikke, men det må ha vært en gang mel­lom sep­tem­ber 2010 og mai 2012. Noen omre­gu­le­ring var ikke skjedd. Plan- og byg­nings­eta­ten kun­ne i 2012 bekref­te at det fort­satt var regu­lert til gang- og syk­kel­vei, og men­te at det var Bymiljø­eta­tens for­søm­mel­se som had­de ført til at syk­kel­vei­en had­de for­falt og for­svun­net. Jeg send­te til­sva­ren­de spørs­mål til Bymiljø­eta­ten sam­ti­dig som jeg sen­de den til PBE. Men Bymiljø­eta­ten svar­te ald­ri på den henvendelsen.

Det sam­me gjel­der Mostz­feldt­gate på Tøyen/Grønland. Her er det fort­satt regu­lert til gang- og syk­kel­vei. Den lig­ger der. Men det som måt­te ha vært av skil­ting om at den ene delen er syk­kel­vei, er borte. Det er ikke en god løs­ning, men bed­re enn ikke noe. I alle fall hvis man øns­ker at det skal være mulig for barn å syk­le der. Etter gjel­den­de regu­le­rings­plan skal det være gang- og syk­kel­vei. Men Oslo kom­mu­ne har omdis­po­nert til, i det­te til­fel­let, fortau.

Vi har også den famø­se omre­gu­le­rin­gen av Ruse­løkk­vei­en ved Vic­to­ria ter­ras­se, hvor det for­ri­ge byrå­det demon­strer­te at han­delstan­de­nes øns­ker var langt vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for folk som syk­ler. Det var regu­lert til syk­kel­vei. Men han­delstan­den øns­ket gågate, og det for­ri­ge byrå­det la seg som van­lig på ryg­gen for han­delstan­den. Det ble omre­gu­lert til gågate, og det tok ikke lang tid før gaten var byg­get om.

For­his­to­ri­en her var omtrent som ved Huit­feldts­gate. Det var for­tau og syk­kel­vei. Butik­ke­ne flyt­tet sta­dig mer ut på for­tau­et, som gjor­de det ufrem­kom­me­lig for fot­gjen­ge­re. Fot­gjen­ger­ne flyt­tet ut i syk­kel­vei­en, som ble ubru­ke­lig som syk­kel­vei. Etter en stund for­svant syk­kel­vei­en. Oslo kom­mu­ne kro­net sine for­søm­mel­ser ved å omre­gu­le­re, etter at gaten i åre­vis had­de vært dis­po­nert til noe annet enn den var regu­lert til, uten at det da var noe omreguleringsvedtak.

Det fin­nes sik­kert fle­re eksemp­ler. Men det­te er de jeg kjen­ner. Og jeg sjek­ket regu­le­rings­pla­ne­ne i dag.

Vær i det mins­te kon­se­kven­te, Oslo kom­mu­ne. Se til å reetab­le­re syk­kel­vei­er der det er regu­lert til syk­kel­vei­er, og fjern par­ke­rings­plas­se­ne i de gate­ne. Det er i dag gate­par­ke­ring i Obe­ser­va­to­rie­gate, men gaten er ikke regu­lert til det­te formålet.

Det er en del sub­stan­dard syk­kel­løs­nin­ger i Oslo. Ofte er de bed­re enn ikke noe, bort­sett fra at de kan vir­ke som en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe ordent­lig. Men en gyl­len hoved­re­gel bør være at ikke noe av det­te fjer­nes før det er erstat­tet av noe nytt og bed­re. Men kan ikke si som davæ­ren­de byut­vik­lings­by­råd Bård Fol­ke Fred­rik­sen gjor­de da bysty­ret behand­let omre­gu­le­rin­gen av Ruse­løkk­vei­en ved Vic­to­ria Ter­ras­se: “Det skal kom­me en ny syk­kel­vei .…”. Vi kan ikke syk­le på luf­ti­ge pla­ner som ikke gjen­nom­fø­res. Vi tren­ger fast grunn under hjulene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email