Gjelder ikke de samme regler for regulert sykkelfelt som for regulert parkering, @Planogbygning @HansSnuble @AstridLoken @OlavBE ?

I et brev fra til direktøren for bymiljøetaten, Hans Edvardsen, om å fjerne regulert parkering i sentrum, skriver Plan- og bygningsetaten i et brev datert 30. januar 2017, undertegnet av etatsdirektrø Ellen de Vibe, bl.a:

“Plan- og bygningsetaten tiltrer kommuneadvokatens klare anbefaling om at man ikke skal benytte midlertidig tidsbegrenset  dispensasjon for etablering av bylivstiltak på grunn regulert til parkering. I tilfeller der slikt tiltak helt fortrenger muligheten til å parkere motorkjøretøy, vil dispensasjon antagelig være i strid med plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 første ledd.

Som et altemativ til dette har Plan- og bygningsetaten redegjort for at det kan søkes om tillatelse til etablering av midlertidige tiltak i maksimalt to år etter pbl § 30-5, og at vurdering etter denne bestemmelsen medfører at dispensasjon fra reguleringsformålet ikke er nødvendig.

Min oppfatning er imidlertid at bestemmelsen kun egner seg for tiltak av kortere varighet og midlertidig karakter. Eksempelvis kan bestemmelsen benyttes til etablering av midlertidige sesongbetonte tiltak med noen måneders varighet som f.eks. midlertidige uteserveringer om sommeren. Dersom pbl § 30-5 benyttes til å etablere mer permanente tiltak i påvente av planendiing, hvor kommunens intensjon er at tiltakene skal ha levetid ut over to år, vil dette være en omgåelse av lovverket. Å benytte bestemmelsen på denne måten innebærer etter mitt syn risiko for at tiltakene i seg selv og kommunens fremgangsmåte kan komme under berettiget
kritikk.”

Det er på mange måter interessant lesning. Man kan altså, etter Plan og bygningsetatens oppfatning, ikke omdisponere det som er regulert til parkering, til andre formål.

Det er ikke åpenbart hvor stor betydning dette vil ha i praksis. Jeg legger til grunn at Plan og bygningsetatens kart over gjeldende reguleringsplaner for Oslo er korrekt og oppdatert. Jeg har ikke fingransket hele kartet, men har gjort noen punktundersøkelser på steder hvor det i dag er gateparkering. Ikke noe av det jeg har funnet er regulert til parkering. Det er regulert til Offentlig kjørebane-veigrunn. Det gjelder også Fridjof Nansens plass som jeg har valgt som hovedillustrasjon, en plass som kom i fokus da Høyres bystyrerepresentant Hermann Kopp viste at gangsynet begynte å svikte, og at han ikke så at noen av plassene var skiltet for parkering av motorsykkel, ikke bil.

Jeg har faktisk ikke funnet et sted i Oslo sentrum som er regulert til parkering. Men jeg har som sagt ikke studert alle gater. Uansett bør Plan- og bygningsetaten kunne presentere en oversikt over hvor det er regulert til parkering i Oslo.

Det er en tolkning fra Plan- og bygningsetaten som er interessant på flere måter. Man må i det minste kunne kreve at kommunen er og praktiserer dette synet konsekvent når det gjelder omdiponering av areal til annet enn det som det er regulert til.

Ruseløkkveien, nedenfor Ruseløkka skole, er i dag regulert til gang- og sykkelvei. Om min hukommelse stemmer, så var det en gang i alle fall sykkelfelt her. Dette har, i mange år, vært omdisponert til gateparkering uten at det er omregulert. Hvis ikke Plan- og bygningsetaten praktiserer at man kan endre til noe som er viktig, så som parkering av biler, uten omregulering, men at man ikke kan omdisponere fra slike viktige ting som parkering uten omregulering, da bør man omgående fjerne gateparkeringen i Ruseløkkveien og reetablere den gang- og sykkelvei som det er regulert til. Slik må det være til området eventuelt er omregulert til gateparkering.

Den delen av Ruseløkkveien som er avbildet nedenfor, er etter gjeldende reguleringsplan regulert til gang- og sykkelvei. Men slikt har Oslo kommune gitt blaffen i når de har omdisponert areal til gateparkering. Hold dere til reguleringsplanen. Fjern parkeringsplassene og få på plass sykkelvei!

Observatoriegate mellom Huitfeldsgate og Ruseløkkveien er også regulert til gang og sykkelvei. En gang var det dette, og den var skiltet. Bildet nedenfor er fra september 2010. Det var skiltet. Men sykkelveien var i forfall. Det skjedde det samme som i Ruseløkkveien ved Victoria Terrasse: Butikkene flyttet ut på fortauet, fortrengte fotgjengerne ut i sykkelveien, og syklistene ble fortrengt ut i kjørefeltet.

Det neste bildet er fra mai 2012. Nå er skiltingen fjernet, og butikken har kunnet breie seg enda mer. Når skiltingen forsvant, vet jeg ikke, men det må ha vært en gang mellom september 2010 og mai 2012. Noen omregulering var ikke skjedd. Plan- og bygningsetaten kunne i 2012 bekrefte at det fortsatt var regulert til gang- og sykkelvei, og mente at det var Bymiljøetatens forsømmelse som hadde ført til at sykkelveien hadde forfalt og forsvunnet. Jeg sendte tilsvarende spørsmål til Bymiljøetaten samtidig som jeg sende den til PBE. Men Bymiljøetaten svarte aldri på den henvendelsen.

Det samme gjelder Mostzfeldtgate på Tøyen/Grønland. Her er det fortsatt regulert til gang- og sykkelvei. Den ligger der. Men det som måtte ha vært av skilting om at den ene delen er sykkelvei, er borte. Det er ikke en god løsning, men bedre enn ikke noe. I alle fall hvis man ønsker at det skal være mulig for barn å sykle der. Etter gjeldende reguleringsplan skal det være gang- og sykkelvei. Men Oslo kommune har omdisponert til, i dette tilfellet, fortau.

Vi har også den famøse omreguleringen av Ruseløkkveien ved Victoria terrasse, hvor det forrige byrådet demonstrerte at handelstandenes ønsker var langt viktigere enn fremkommelighet og trygghet for folk som sykler. Det var regulert til sykkelvei. Men handelstanden ønsket gågate, og det forrige byrådet la seg som vanlig på ryggen for handelstanden. Det ble omregulert til gågate, og det tok ikke lang tid før gaten var bygget om.

Forhistorien her var omtrent som ved Huitfeldtsgate. Det var fortau og sykkelvei. Butikkene flyttet stadig mer ut på fortauet, som gjorde det ufremkommelig for fotgjengere. Fotgjengerne flyttet ut i sykkelveien, som ble ubrukelig som sykkelvei. Etter en stund forsvant sykkelveien. Oslo kommune kronet sine forsømmelser ved å omregulere, etter at gaten i årevis hadde vært disponert til noe annet enn den var regulert til, uten at det da var noe omreguleringsvedtak.

Det finnes sikkert flere eksempler. Men dette er de jeg kjenner. Og jeg sjekket reguleringsplanene i dag.

Vær i det minste konsekvente, Oslo kommune. Se til å reetablere sykkelveier der det er regulert til sykkelveier, og fjern parkeringsplassene i de gatene. Det er i dag gateparkering i Obeservatoriegate, men gaten er ikke regulert til dette formålet.

Det er en del substandard sykkelløsninger i Oslo. Ofte er de bedre enn ikke noe, bortsett fra at de kan virke som en unnskyldning for ikke å gjøre noe ordentlig. Men en gyllen hovedregel bør være at ikke noe av dette fjernes før det er erstattet av noe nytt og bedre. Men kan ikke si som daværende byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen gjorde da bystyret behandlet omreguleringen av Ruseløkkveien ved Victoria Terrasse: “Det skal komme en ny sykkelvei ….”. Vi kan ikke sykle på luftige planer som ikke gjennomføres. Vi trenger fast grunn under hjulene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.