TØI “glemte” sykkel i rapport om boligområder med lav bilavhengighet @TOIforsk

Trans­port­øko­no­misk insti­tutt (TØI) har pub­li­sert en rap­port om “Hvor­dan utfor­me selv­for­syn­te bolig­s­atel­lit­ter med lav bil­av­hen­gig­het?” Rap­por­ten er utar­bei­det av Kjer­sti Vis­nes Øks­en­holt, Anders Tøn­ne­sen og Aud Tenn­øy. Det var skuf­fen­de les­ning for en som blant annet er opp­tatt av hvor­dan syk­kel kan bru­kes for å redu­se­re bil­av­hen­gig­he­ten. Rap­por­ten synes å være skre­vet med blik­ket solid fes­tet på bakspeilet.

Det­te er det som kan sies å være rap­por­tens sam­men­drag av rap­por­tens sammendrag:

I byer med for­ven­tet befolk­nings­vekst er det gjer­ne et press fra poli­tisk hold og fra inn­byg­ger­ne om at nye og eksis­te­ren­de bolig­s­atel­lit­ter uten­for byen bør utvik­les. Det­te er bolig­om­rå­der som ofte har høy bil­av­hen­gig­het. I man­ge til­fel­ler skjer det­te paral­lelt med kom­mu­na­le mål­set­tin­ger om å begren­se bil­tra­fik­ken, og få fle­re til å gå, syk­le og rei­se kol­lek­tivt på dag­li­ge rei­ser. Målet med rap­por­ten er å bidra til bed­re kunn­skap blant loka­le beslut­nings­ta­ke­re om hvor­dan sli­ke bolig­om­rå­der kan og bør utvik­les hvis målet er de skal kun­ne til­by et mini­mum av han­del og ser­vice, samt ha mulig­he­ter for høye gan­gan­de­ler inn­ad i bolig­om­rå­det og mulig­het til å få et godt kol­lek­tiv­til­bud. I det­te lig­ger det at han­dels­til­bu­det skal være dimen­sjo­nert slik at det betje­ner det loka­le markedet.”

Det bur­de ikke over­ras­ke noen at rap­por­ten fikk mye kri­tikk på sosia­le medi­er, fra folk som syk­ler. TØI for­svar­te seg slik på Twit­ter:

Fokus i rap­por­ten var gan­ge på kor­te­re avstander.”

Det stem­mer at det­te er fokus i rap­por­ten. Men det er ikke det­te tit­te­len sier at rap­por­ten skul­le hand­le om. Pro­ble­met er at man i rap­por­ten bare vur­de­rer bil, kol­lek­tiv­trans­port og gan­ge, og det gis inn­trykk av at det er hel­he­ten — noe det ikke er.

Con­ti­nue read­ing TØI “glem­te” syk­kel i rap­port om bolig­om­rå­der med lav bil­av­hen­gig­het @TOIforsk