Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Ukens glad­ny­het kom man­dag 27. mars:  Omsi­der har kom­mer til den erkjen­nel­se at det må byg­ges syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Bed­re sent enn ald­ri. Men det vil være en del år før den er på plass, og  kan­skje har man innen den tid inn­sett at man må pløye opp mer av gate­net­tet i Bjør­vi­ka. Og resul­ta­tet når man må lage et prosj­ket for å ret­te opp Sta­tens veg­ve­sens feil, er at vi får en løs­ning som blir

Dess­ver­re vil det ta lang tid før vi blir fer­dig med Bjør­vi­ka. Som en per­son som nær­mer seg 62, er det nok bare å inn­se at det nep­pe skjer i min levetid.

Sta­tens veg­ve­sen, som bl.a. sto for skan­da­len i Bjør­vi­ka, har etter­tryk­ke­lig vist at de er utdu­ge­li­ge på det­te områ­det, og at de ald­ri mer bør få ansva­ret for et byutviklingsprosjekt.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­rer bil og øde­leg­ger Oslo @Vegvesenost @presserom

Statens vegvesen vil skremme folk fra å sykle i Gudbrandsdalen @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har pub­li­sert “Fak­ta om til­tak på gam­le E6 i Sør-Fron og Nord-Fron”. Det er nok et eksem­pel på at ved byg­ging av ny vei for å leg­ge til ret­te for mer bil­kjø­ring, så prio­ri­te­res også bil­kjø­ring på gamle­vei­en. Det smin­kes som lol­ka­veg­til­tak og tett­steds­ga­ter. Vi kjen­ner den intet­si­gen­de sva­da­en fra Sta­tens vegvesen:

For­må­let med det­te er å få ned has­tig­he­ten og gjø­re vegen til­gjen­ge­lig for myke trafikanter.”

Noen vil hus­ke at det­te, iføl­ge Vege­ve­sents sva­da, også var mål for Carl Ber­ners plass og Bjør­vi­ka i Oslo. Og vi har sett hvor­dan det gikk, og hvor verdi­løse sli­ke besver­gel­ser fra Sta­tens veg­ve­sen er.

Bare for å ha sagt det: Jeg har ingen bil­der av folk som syk­ler i Gud­brands­da­len. Så jeg valg­te en bygde­syk­list fra Bel­gia  som illust­ra­sjon på toppen.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen vil skrem­me folk fra å syk­le i Gud­brands­da­len @presserom

Bygdøy. Skal sykkeltilrettelegging igjen koke bort i protester? @Oslopartiet

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne har fei­get ut om syk­kel­til­rette­leg­ging på Bygd­øy. 12 års saks­be­hand­ling, i sam­ar­beid med grunn­ei­ere og antik­va­ris­ke myn­dig­he­ter er åpen­bart ikke nok. Nå har MDG hengt seg på Høy­re, som har mar­kert seg som et evig utset­tel­ses- og omkamp­par­ti når det gjel­der syk­kel­til­rette­leg­ging i Oslo. Høy­res prin­sipp er at man gjer­ne må plan­leg­ge og ved­ta, men det som er ved­tatt må for all del ikke gjen­nom­fø­res. Det gjel­der også for det som er ved­tatt etter for­slag fra et Høyre­le­det byråd.

Det ser ut til at det var det­te spørs­må­let fra Karen Fri­vik som fikk MDG til å bli en del av omkampalliansen.

Jeg ser at Bygd­øy kan være vans­ke­lig. Men ikke umu­lig. Men før jeg kom­mer til den omstrid­te syk­kel­vei­en, er det et par and­re for­hold som jeg vil peke på. Bil­tra­fik­ken må ned, her som så man­ge and­re ste­der. Det­te skil­tet, som angir sone­par­ke­ring, duk­ker opp når vi nær­mer oss Huk. Det bur­de vært plas­sert i Dron­ning Blan­cas vei, slik at sone­par­ke­ring inn­fø­res for hele Bygdøy.

Folk som bor på Bygd­øy bør ikke kun­ne kjø­pe fle­re biler enn de har par­ke­ring og gara­sje­plass til, slik det også bør være and­re steder.

Con­ti­nue read­ing Bygd­øy. Skal syk­kel­til­rette­leg­ging igjen koke bort i pro­tes­ter? @Oslopartiet

Støtteordning for elsykkel og personvern

Foto på top­pen: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen tes­ter elsyk­kel. Foto fra elbil­for­enin­gen, CC BY 2.0.

Ski kom­mu­ne vil inn­føre en støtte­ord­ning for kjøp av elsyk­kel. Det er et for­nuf­tig til­tak. Som så man­ge and­re kom­mu­ner, så bru­ker sik­kert også Ski et mye stør­re beløp enn det­te på å støt­te elbi­lis­ter, med lade­sta­sjo­ner, osv.

Men noen “krea­ti­ve” byrå­kra­ter har fun­net ut at de må kon­trol­le­re bru­ken av dis­se elsyk­le­ne. Det­te kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Ski fore­slår at elsyk­le­ne utsty­res med GPS og inter­nett­opp­kob­ling. Og at det fore­tas uke­vise avles­nin­ger av hvor langt elsyk­ke­len har gått.

Der­som syk­ke­len ikke bru­kes nok – vil kom­mu­nen vur­de­re å kre­ve pen­ge­ne til­ba­ke. Det­te går fram av en for­slag som skal behand­les av lokal­po­li­ti­ker­ne i nes­te uke.

Con­ti­nue read­ing Støtte­ord­ning for elsyk­kel og per­son­vern

Det er ikke solens feil. Farten skal avpasses etter forholdene!

NRK Bus­ke­rud har en sak om “Den låge sola”. I ingres­sen står det:

I den låge vår­sola vart kvin­na i byr­jin­ga av 20-åra blen­da på veg til jobb i bilen. Det skul­le pre­ge flei­re liv for alltid.”

Jeg føl­ger mer med på ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re. Men en unn­skyld­ning som ofte går igjen, og som er en av de poli­ti­et gjer­ne tyr til når de skal unn­skyl­de bilis­ten, er at bilis­ten ble blen­det av lav sol. I til­legg plei­er de gjer­ne å leg­ge til at syk­lis­ten kom i stor fart.  Rygg­margs­re­flek­sen hos poli­ti­et er at syk­lis­te­ne har skyl­den, og at bilis­ten, som typisk brøt vike­plik­ten, er et uskyl­dig offer for omsten­dig­he­ter som han ikke er her­re over.

Con­ti­nue read­ing Det er ikke solens feil. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne!

Norges eldste heter Ulf Hordvik og bor på Frogner

Hvis vi skal tro Wiki­pe­dia er elds­te nåle­ven­de per­son i Nor­ge 107 år gam­mel, og den som har blitt eldst ble 112 år og 61 dager. Men man skal ikke all­tid tro Wikipedia.

Face­bo­ok­grup­pen for frog­ner­folk som mener at folk med bil er  vik­ti­ge­re enn and­re men­nes­ker, og at de der­for skal kun­ne leg­ge beslag på alt fel­les vei­om­rå­de til enten å kjø­re eller hen­set­te sine biler uten å måt­te dele med and­re og uten å beta­le, skri­ver den­ne Ulf Hordvik:

Når dere i dag med et penne­strøk tar bort par­ke­rin­gen min, en par­ke­ring jeg har brukt i 100 år, hvor skal jeg da par­ke­re bilen min?”

Con­ti­nue read­ing Nor­ges elds­te heter Ulf Hord­vik og bor på Frog­ner

Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Som jeg plei­er å gjø­re når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant et bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy!

FIS har bestemt seg for å anke den nors­ke Johaug-avgjø­rel­sen. Det er uhørt, og man­ge i Nor­ge raser. Mag­ne Lerø skri­ver det­te i en kom­men­tar:

Val­gerd Svar­stad Haug­land i Anit­do­ping-Nor­ge og Lin­da Hof­stad Helle­land som nest­le­der i Wada bør pro­te­ste­re eller trek­ke seg. Sta­ten kan ikke for­sva­re et sys­tem som frem­mer hekse­pro­ses­ser av uskyldige.”

Marit Bjør­gen dedi­ser­te sin sei­er til sin dpoing­ut­steng­te venn­in­ne, og fikk kri­tikk fra svens­ke­ne. Fins­ke lang­renns­ut­øve­re rea­ger­te mot at The­res Johaug send­te video­hil­sen til sine lag­venn­in­ner i Lah­ti. At de får en hil­sen fra en uskyl­dig norsk utøver som har vært uhel­ding, er selv­sagt helt OK. Men at en finsk lang­renns­lø­per for­tel­ler at Mika Myl­lelä var hans barn­doms helt, det er selv­sagt uhørt. Lands­lags­sjef Vidar Løfshus for­søk­te å ta en Trump, og si at alt var medias skyld — som om det var media som had­de tes­tet posi­tivt eller smurt kre­men på The­re­se Johaugs lep­per. Rus­se­ren Alek­sej Petuk­hov mener det er urett­fer­dig at han, som ikke har tes­tet posi­tivt, i prak­sis er ute­stengt minst like len­ge som Johaug. Men han er jo utlen­ding og rus­ser, og da blir det som kjent et helt annet spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Når skal utled­nin­ger inn­se at vi er nors­ke, mens de er utlen­din­ger

Lovlighetskontroll — frognerparkomanes siste halmstrå @Oslohoyre @eiriksol @VartOslo @mortenadvokat

De frog­ner­par­ko­ma­ne har fun­net et nytt halm­strå som de klam­rer seg til i sin kamp mot folk som syk­ler, og for at bilis­te­ne skal kun­ne dis­po­ne­re alt av fel­les vei­are­al for seg selv. Som kjent har byrå­det gått inn for åtte byru­ter for syk­kel, som ble frem­met av det for­ri­ge, Høyre­le­de­de byrå­det. Nå er det ved­tatt av bysty­ret. Men ikke over­ras­ken­de, gjør det mindre­tal­let som dis­po­ne­rer bil i bydel Frog­ner alt for å å kun­ne behol­de sine pri­vi­lie­gi­er. Når har man fun­net et nytt haml­strå: Lov­lig­hets­kon­troll av bysty­rets vedtak.

Slik som det­te øns­ker frog­ner­bi­lis­te­ne og Oslo Høy­re at vei­are­al skal dis­po­ne­res for uli­ke trafikkgrupper:

Con­ti­nue read­ing Lov­lig­hets­kon­troll — frog­ner­par­ko­ma­nes sis­te halm­strå @Oslohoyre @eiriksol @VartOslo @mortenadvokat