Norges eldste heter Ulf Hordvik og bor på Frogner

Hvis vi skal tro Wiki­pe­dia er elds­te nåle­ven­de per­son i Nor­ge 107 år gam­mel, og den som har blitt eldst ble 112 år og 61 dager. Men man skal ikke all­tid tro Wikipedia.

Face­bo­ok­grup­pen for frog­ner­folk som mener at folk med bil er  vik­ti­ge­re enn and­re men­nes­ker, og at de der­for skal kun­ne leg­ge beslag på alt fel­les vei­om­rå­de til enten å kjø­re eller hen­set­te sine biler uten å måt­te dele med and­re og uten å beta­le, skri­ver den­ne Ulf Hordvik:

Når dere i dag med et penne­strøk tar bort par­ke­rin­gen min, en par­ke­ring jeg har brukt i 100 år, hvor skal jeg da par­ke­re bilen min?”

Con­ti­nue read­ing Nor­ges elds­te heter Ulf Hord­vik og bor på Frog­ner

Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Som jeg plei­er å gjø­re når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant et bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy!

FIS har bestemt seg for å anke den nors­ke Johaug-avgjø­rel­sen. Det er uhørt, og man­ge i Nor­ge raser. Mag­ne Lerø skri­ver det­te i en kom­men­tar:

Val­gerd Svar­stad Haug­land i Anit­do­ping-Nor­ge og Lin­da Hof­stad Helle­land som nest­le­der i Wada bør pro­te­ste­re eller trek­ke seg. Sta­ten kan ikke for­sva­re et sys­tem som frem­mer hekse­pro­ses­ser av uskyldige.”

Marit Bjør­gen dedi­ser­te sin sei­er til sin dpoing­ut­steng­te venn­in­ne, og fikk kri­tikk fra svens­ke­ne. Fins­ke lang­renns­ut­øve­re rea­ger­te mot at The­res Johaug send­te video­hil­sen til sine lag­venn­in­ner i Lah­ti. At de får en hil­sen fra en uskyl­dig norsk utøver som har vært uhel­ding, er selv­sagt helt OK. Men at en finsk lang­renns­lø­per for­tel­ler at Mika Myl­lelä var hans barn­doms helt, det er selv­sagt uhørt. Lands­lags­sjef Vidar Løfshus for­søk­te å ta en Trump, og si at alt var medias skyld — som om det var media som had­de tes­tet posi­tivt eller smurt kre­men på The­re­se Johaugs lep­per. Rus­se­ren Alek­sej Petuk­hov mener det er urett­fer­dig at han, som ikke har tes­tet posi­tivt, i prak­sis er ute­stengt minst like len­ge som Johaug. Men han er jo utlen­ding og rus­ser, og da blir det som kjent et helt annet spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Når skal utled­nin­ger inn­se at vi er nors­ke, mens de er utlen­din­ger