Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Som jeg plei­er å gjø­re når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant et bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy!

FIS har bestemt seg for å anke den nors­ke Johaug-avgjø­rel­sen. Det er uhørt, og man­ge i Nor­ge raser. Mag­ne Lerø skri­ver det­te i en kom­men­tar:

Val­gerd Svar­stad Haug­land i Anit­do­ping-Nor­ge og Lin­da Hof­stad Helle­land som nest­le­der i Wada bør pro­te­ste­re eller trek­ke seg. Sta­ten kan ikke for­sva­re et sys­tem som frem­mer hekse­pro­ses­ser av uskyldige.”

Marit Bjør­gen dedi­ser­te sin sei­er til sin dpoing­ut­steng­te venn­in­ne, og fikk kri­tikk fra svens­ke­ne. Fins­ke lang­renns­ut­øve­re rea­ger­te mot at The­res Johaug send­te video­hil­sen til sine lag­venn­in­ner i Lah­ti. At de får en hil­sen fra en uskyl­dig norsk utøver som har vært uhel­ding, er selv­sagt helt OK. Men at en finsk lang­renns­lø­per for­tel­ler at Mika Myl­lelä var hans barn­doms helt, det er selv­sagt uhørt. Lands­lags­sjef Vidar Løfshus for­søk­te å ta en Trump, og si at alt var medias skyld — som om det var media som had­de tes­tet posi­tivt eller smurt kre­men på The­re­se Johaugs lep­per. Rus­se­ren Alek­sej Petuk­hov mener det er urett­fer­dig at han, som ikke har tes­tet posi­tivt, i prak­sis er ute­stengt minst like len­ge som Johaug. Men han er jo utlen­ding og rus­ser, og da blir det som kjent et helt annet spørsmål.

Nors­ke utøve­re er uskyl­di­ge, for­di de er nors­ke. For nors­ke utøve­re dri­ver ikke med doping. Alle kan se på The­re­se Johaug at hun er uskyl­dig, søt og blond som hun er. Da er det noe helt annet med svarts­mus­ke­de span­jo­ler og and­re utledninger.

Er det noe Johaug­sa­ken har lært oss, så er det hvor lett det er å få tak i dop i utlan­det. Det er ikke rart at alle ita­lie­ne­re er dopet, når det er så lett å få tak i dop. At ita­lie­ne­re juk­ser, er noe nord­menn all­tid har visst. De bru­ker anta­ge­lig­vis dop­krem som pasta­saus. Nors­ke utøve­re dri­ver ikke med slikt, for­di de er norske.

At span­jo­er tar en spansk en, det over­ras­ker ingen. Der­for kun­ne folk ris­te opp­gitt på hodet over Aber­to Con­ta­dors påstan­der om dopin­fi­sert biff, da han tes­tet posi­tivt med en dose som var bare en liten brøk­del av Johaugs dose. At folk i Nor­ge til­syne­la­ten­de sluk­te Tri­ne Hat­te­stads minst like usann­syn­li­ge his­to­rie om dopin­fi­sert kyl­ling, var noe annet. Hun var tross alt norsk.

Alber­to Con­ta­dor er tross alt spansk, og dess­uten syk­list. Syk­lis­ter, sær­lig spans­ke og ita­li­ens­ke er all­tid dopet alle sam­men, det er noe alle vet. Blant alle dope­de syk­lis­ter er det bare de nors­ke som all­tid har vært 100% rene. Pes­ten had­de til og med nådd Danmark.

Men ski? Nor­ges nasjo­nal­idrett. Den har også blitt smit­tet av pes­ten. Rus­sis­ke, pols­ke og til og med fins­ke utøve­re har blitt tatt, noen anta­ge­lig­vis med mind­re doser enn den Johaug had­de. Men de er tross alt utlen­din­ger, ikke nors­ke. Og utlen­din­ger, de dri­ver med slikt — det er noe alle vet.

Doping bør straf­fes strengt, har vært gjen­nom­gangs­to­nen i Nor­ge. Ingen tid­li­ge­re doping­tat­te utøve­re bør få del­ta i OL. Men det­te skal selv­sagt ikke gjel­de for dopin­gut­tat­te nors­ke utøve­re. For om noen nors­ke utøve­re skul­le være så uhel­dig å bli tatt, har de bare vært eks­tremt uhel­di­ge, og ikke minst er de all­tid uskyl­di­ge. Der­for kun­ne norsk idrett lage et sær­opp­legg for at Erik Tys­se skul­le kun­ne kva­li­fi­se­re seg og del­ta i Lon­don-OL. I Johaug­sa­ken er gjen­nom­gangs­to­nen at hun ikke må få så lang ute­sten­gel­se at det hind­rer del­ta­kel­se i OL i 2018. Det er selv­sagt helt upro­ble­ma­tisk for Nor­ge å ha med en dopin­gute­stengt utøver til OL, for alle vet at hun er uskyl­dig. Hun er tross alt norsk.

Jeg tror ikke at The­res Johaug har dopet seg for å bed­re sine pre­sta­sjo­ner. Hun er sik­kert like uskyl­dig som man­ge and­re som har tes­tet posi­tivt, og som har blitt ute­stengt. Hvis noen tes­ter posi­tivt, vil man all­tid kla­re å fin­ne noen som er vil­li­ge til å påta seg rol­len som synde­bukk, mot en pas­sen­de beta­ling. Om en uten­landsk lege påtar seg alt ansvar for å unn­skyl­de sin utøver som har tes­tet posi­tivt, så vil­le folk i Nor­ge ikke ha trodd så vel­dig mye på det. Sær­lig ikke hvis det had­de vært en span­jol, ita­lie­ner, øster­ri­ker, rus­ser eller polakk. For de er utlen­din­ger, og utlen­din­ger juk­ser, det vet alle nord­menn. Men nord­menn juk­ser ikke, det vet vi alle.

Reg­le­ne er stren­ge og fir­kan­te­de. Prin­sip­pet i idret­ten er at det er bed­re at ti uskyl­di­ge blir dømt enn at en skyl­dig går fri, det stikk mot­sat­te av hva som ellers gjel­der for straff. Det kan vi mene mye om. Men det vil jeg ikke gjø­re i den­ne sam­men­hen­gen. Men uan­sett, så må det sam­me gjel­de for nors­ke utøve­re som for utenandske.

Print Friendly, PDF & Email