Norges eldste heter Ulf Hordvik og bor på Frogner

Hvis vi skal tro Wiki­pe­dia er elds­te nåle­ven­de per­son i Nor­ge 107 år gam­mel, og den som har blitt eldst ble 112 år og 61 dager. Men man skal ikke all­tid tro Wikipedia.

Face­bo­ok­grup­pen for frog­ner­folk som mener at folk med bil er  vik­ti­ge­re enn and­re men­nes­ker, og at de der­for skal kun­ne leg­ge beslag på alt fel­les vei­om­rå­de til enten å kjø­re eller hen­set­te sine biler uten å måt­te dele med and­re og uten å beta­le, skri­ver den­ne Ulf Hordvik:

Når dere i dag med et penne­strøk tar bort par­ke­rin­gen min, en par­ke­ring jeg har brukt i 100 år, hvor skal jeg da par­ke­re bilen min?”

Nå var det kan­skje ikke så nøye med fører­kort og alders­gren­ser i 1917. Men jeg vil tro at det også den gang var vel tid­lig at 7‑åringer eide og par­ker­te biler i gaten. Så han må i alle fall være eld­re enn de 107 år som Wiki­pe­dia sier er Nor­ges elds­te nåle­ven­de. Jeg vil tro at folk også i 1917 var eld­re enn 12 år da de anskaf­fet bil. Så han må være eld­re enn den elds­te som i føl­ge Wiki­pe­dia har levd i Norge.

Ulf Hord­vik er en used­van­lig sprek 110++ åring. For han nøy­er seg ikke med å par­ke­re sin bil der han har par­kert den i 100 år. For han fortsetter:

Til dag­lig går jeg, løper, syk­ler, eller så bru­ker jeg og min fami­lie kollektiv. ”

Han må, i alle fall inn­til nylig, også ha klart å være aktiv i sen­gen. For han skriver:

Bar­na mine vil ikke få noen tryg­ge­re skole­vei av det­te [røde sykkelfelt].”

Had­de det ennå vært older­barn eller tipp­older­barn. At en 110++ åring har barn i skole­plik­tig alder, det må nær­me seg en medi­sinsk ver­dens­sen­sa­sjon. Det er under­lig at det ikke har vært man­ge og sto­re medie­opp­slag om den­ne sen­sa­sjo­nelt spre­ke gamlingen.

Den­ne spre­ke 100++ årin­gen mener åpen­bart at par­ke­ring er en men­neske­rett, og at det er en offent­lig opp­ga­ve å stil­le det­te til hans og hans nabo­ers dis­po­si­sjon, når han skriver:

Jeg og mine nabo­er er alle­re­de blant dem som i minst grad bru­ker bil. Men man­ge av oss har også et stort behov for bil. Kan­skje job­ben lig­ger slik til at kol­lek­tiv ikke er et reelt alter­na­tiv? Eller for fri­tids­rei­ser til ste­der der kol­lek­tiv ikke er mulig. Det må være slik at også vi skal kun­ne bli boen­de i byen vi er glad i. Jeg skul­le for­så­vidt gjer­ne har par­kert innen­dørs under tak, slik en kan i moder­ne bolig­strøk. Men slik er det ikke byen min byg­get der jeg bor. Når dere i dag fjer­ner par­ke­rin­gen min, hvor skal jeg da par­ke­re bilen min?”

Det er noen enk­le svar på det­te. Det er fak­tisk fullt mulig å ha bilen “par­kert innen­dørs under tak”, også om man bor på Frog­ner. Men det kos­ter å være kar. Hvis man vel­ger å bo i et av byens dyres­te bolig­om­rå­der, da må man reg­ne med at også par­ke­rings- eller garaj­se­plass kos­ter. Vi betal­te rundt 3.000 kr per måned for gara­sje­plass på Frog­ner, inn­til vi solg­te bilen for fem og et halvt år siden. Jeg tror at det er gans­ke rime­lig, til Frog­ner å være. Egent­lig begyn­te vi å vur­de­re om vi skul­le byt­te ut vår da 14 år gam­le bil og kjø­pe ny. Men jeg begyn­te å reg­ne på hva det egent­lig kos­tet å ha bil. Å ha bil kos­tet mer enn det smak­te, og var ikke verdt pri­sen selv om vi sik­kert vil­le hatt råd til å fort­satt eie bil. Hvis man synes det blir for dyrt, må man gjø­re et valg, og det val­get kan bli Frog­ner eller bilen? Hvis man synes det er for dyrt, kan man i alle fall ikke kre­ve at kom­mu­nen skal sub­si­de­re fat­ti­ge frog­ner­bil­ei­ere med gra­tis parkeringsplass.

De som prio­ri­te­rer å bli boen­de og behol­de bilen, bør inn­se i hvi­len ret­ning ver­den beve­ger seg. 110++ årin­gen Ulf Hord­vik skri­ve sitt inn­legg som en hil­sen til MDG, som om det­te skul­le være et sært MDG-påfunn. Byru­te­ne for syk­kel, som det­te er en del av, ble fore­slått av byrå­det som besto av Høy­re, Venst­re og KrF, og ble ved­tatt av et bysty­re hvor det var bor­ger­lig fler­tall. Frog­ner­bi­lis­te­ne sov sin Tor­ne­rose­søvn, sik­kert i trygg for­viss­ning om at det­te ikke kom til å berø­re dem, og kla­get høy­lydt da det gikk opp for dem at det sit­ten­de byrå­det fak­tisk had­de til hen­sikt å gjen­nom­føre det tid­li­ge­re bysty­rets ved­tak. At Høy­re snud­de rundt, og når vil hind­re gjen­nom­fø­ring av deres eget ved­tak, det får man bare ta til etterretning.

Ser vi oss om i ver­den, ser vi at Nor­ge og Oslo ikke på noen måte leder an her. I alle byer av noen stør­rel­se ser vi at man har erkjent at gate­areael ikke kan bru­kes til hen­set­ting av biler. Det som nå er i ferd med å skje i Oslo, er del av en inter­na­sjo­nal trend, hvor vi er litt bak­på. Man må reg­ne med økt etter­spør­sel etter gara­sje­plas­ser og par­ke­rings­plas­ser, så man bør slå til mens det fort­satt fin­nes noen ikke alt­for langt borte.

Når man er “blant dem som i minst grad bru­ker bil”, da er et en gans­ke unød­ven­dig luk­sus å ha en “kjekt å ha bil” stå­en­de par­kert rett uten­for døren. Beha­ge­lig, jada. Det er mye luk­sus som er beha­ge­lig, om enn ikke nød­ven­dig. Når man uan­sett bru­ker bilen lite, da vil man på en enkel og rime­lig måte kun­ne dek­ke det beho­vet med bil fra Bil­kol­lek­ti­vet eller and­re bil­de­lings­ord­nin­ger, kom­bi­nert med leie­bil. Det er et bekym­rings­fritt bil­hold, og man skal kjø­re mye før det blir like dyrt som å eie bil.

Det er kan­skje litt strengt å kre­ve at en 110++ åring skal måt­te gå eller syk­le et styk­ke for å kun­ne hen­te sin bil. Men når han skry­ter slik:

Til dag­lig går jeg, løper, syk­ler, eller så bru­ker jeg og min fami­lie kollektiv. ”

Da må han også kun­ne gå, løpe eller syk­le dit hvor bilen måt­te være par­kert. Vi solg­te den bilen vi had­de for en del år siden. Etter det har vi arvet en bil, så for tiden har vi en bil. Den står for det mes­te par­kert i en gara­sje et par kilo­me­ter fra der vi bor. Det står ikke len­ger en “kjekt å ha bil” par­kert uten­for, og det er len­ger vei til gara­sjen enn da vi lei­de gara­sje­plass på Frog­ner. Mine knær er ikke len­ger like gode som knær­ne til 110++ årin­gen Ulf Hord­vik må være, selv om jeg bare er snart 62, så det er for meg ikke aktu­elt å løpe til gara­sjen hvor bilen van­lig­vis står. Men det går helt greit å gå eller syk­le dit for å hen­te bilen, om vi skul­le ha behov den.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email