Det er ikke solens feil. Farten skal avpasses etter forholdene!

NRK Bus­ke­rud har en sak om “Den låge sola”. I ingres­sen står det:

I den låge vår­sola vart kvin­na i byr­jin­ga av 20-åra blen­da på veg til jobb i bilen. Det skul­le pre­ge flei­re liv for alltid.”

Jeg føl­ger mer med på ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re. Men en unn­skyld­ning som ofte går igjen, og som er en av de poli­ti­et gjer­ne tyr til når de skal unn­skyl­de bilis­ten, er at bilis­ten ble blen­det av lav sol. I til­legg plei­er de gjer­ne å leg­ge til at syk­lis­ten kom i stor fart.  Rygg­margs­re­flek­sen hos poli­ti­et er at syk­lis­te­ne har skyl­den, og at bilis­ten, som typisk brøt vike­plik­ten, er et uskyl­dig offer for omsten­dig­he­ter som han ikke er her­re over.

Con­ti­nue read­ing Det er ikke solens feil. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne!