Det er ikke solens feil. Farten skal avpasses etter forholdene!

NRK Bus­ke­rud har en sak om “Den låge sola”. I ingres­sen står det:

I den låge vår­sola vart kvin­na i byr­jin­ga av 20-åra blen­da på veg til jobb i bilen. Det skul­le pre­ge flei­re liv for alltid.”

Jeg føl­ger mer med på ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re. Men en unn­skyld­ning som ofte går igjen, og som er en av de poli­ti­et gjer­ne tyr til når de skal unn­skyl­de bilis­ten, er at bilis­ten ble blen­det av lav sol. I til­legg plei­er de gjer­ne å leg­ge til at syk­lis­ten kom i stor fart.  Rygg­margs­re­flek­sen hos poli­ti­et er at syk­lis­te­ne har skyl­den, og at bilis­ten, som typisk brøt vike­plik­ten, er et uskyl­dig offer for omsten­dig­he­ter som han ikke er her­re over.

NRK lager tåre­dryp­pen­de sak om hvor for­fer­de­lig det kan være å bli utsatt for den­ne solen, og at man på grunn av den­ne solen kom kom­me til å kjø­re ihjel folk.  Det på sin plass å min­ne om grunn­re­ge­len for fart, i vei­tra­fikk­lo­ven § 6:

Fører av kjøre­tøy skal avpas­se far­ten etter sted, føre‑, sikt- og tra­fikk­for­hol­de­ne slik at det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ulem­pe for and­re, og slik at annen tra­fikk blir minst mulig hind­ret eller for­styr­ret. Føre­ren skal all­tid ha fullt herre­døm­me over kjøretøyet.”

Alt­så: Far­ten skal avpas­ses blant annet etter sikt­for­hol­de­ne. Blir man blen­det av solen, da skal far­ten set­tes ned til det som er for­svar­lig i den sik­ten man da har.

Farts­gren­sen på ste­det er i den­ne sam­men­heng uin­ter­esse­ant. Farts­gren­sen er høy­es­te til­lat­te has­tig­het når for­hol­de­ne gjør det for­svar­lig å kjø­re i den has­tig­he­ten. Når det ikke er for­svar­lig, f.eks. på grunn av dår­lig sikt, da må far­ten set­tes ned til langt under farts­gren­sen.  Til NRK sier politi­in­spek­tør Anne Maria Haarr, som var aktor i saken:

Bilen kan vere eit særs far­leg våpen. Under rekon­struk­sjo­nen på åsta­den køyr­de ein politi­mann bilen i 30–35 km/t for­bi fot­gjen­gar­fel­tet. Vi såg alle kva slags kraft den vil­le treft eit men­nes­ke med.”

30–35 km/t kan være høy has­tig­het. Bilis­ter synes gjer­ne at de står nes­ten stil­le i den far­ten. Mens syk­lis­ter som kom­mer i den far­ten gjer­ne blir stemp­let for å kom­me i (for) stor fart, i Nord-Nor­ge er det anta­ge­lig­vis hundreoghælvete.

Jeg ten­ker sær­lig på to saker. Den ene er en ulyk­ke på Hau­ge­rud i Oslo, hvor en syk­list ble påkjørt og drept. I en rap­port om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo, ble den beskre­vet slik:

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”

Etter at Oslo kom­mu­ne la om sine nett­si­der, har den­ne og en rek­ke and­re intres­san­te doku­men­ter dess­ver­re i prak­sis blitt util­gjen­ge­li­ge. I alle fall er de vans­ke­li­ge å fin­ne, og len­ker til der rap­por­ten var, fun­ge­rer ikke lenger.

NRK Øst­lands­sen­din­gen skrev blant annet det­te om ulyk­ken, basert på poli­ti­ets opplysninger:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.

Inn­sats­le­der Tore Bar­stad bekref­ter over­for NRK.no det som har skjedd.

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Barstad.”

Alt­så: Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het, som i den etter­føl­gen­de retts­sa­ken ble doku­men­tert til å være ca 30 km/t et styk­ke før kol­li­sjo­nen (farts­gren­sen var 50 km/t). Og bilis­ten ble blen­det av solen der også. At årsa­ken til ulyk­ken var et sole­klart brudd på vike­plikt fra bilis­tens side, frem­kom ikke av den førs­te medie­om­ta­len. Bilis­ten ble sene­re dømt for uakt­somt drap.

I en lig­nen­de sak i Tøns­berg omtrent sam­ti­dig, lød også over­skrif­ten “Syk­list i høy has­tig­het kol­li­der­te med bil”, selv om det bur­de ha stått “Bilist brøt vike­plik­ten og kjør­te på syk­list”. Igjen var det en bilist som sving­te til venst­re foran møten­de syk­list. I den saken, i alle fall i det jeg her har len­ket til, opp­ly­ses det ikke noe om hvor fort den­ne syk­lis­ten skal ha syk­let. Det gjø­res et poeng av at syk­lis­ten ikke had­de lys, men påkjør­se­len skjed­de en lys som­mer­kveld hvor det nep­pe strengt tatt var påkrevd med lys. Jeg sjek­ket det­te da saken var omtalt. Solen var ikke gått ned på  det tids­punk­tet påkjør­se­len skjed­de. Jeg mener å hus­ke, selv om det ikke frem­går av omta­len jeg har len­ket til, at det også der ble frem­holdt at bilis­ten ble blen­det av lav sol. Alt­så en van­lig bort­for­kla­ring fra poli­ti­et: Bilis­ten, som brøt vike­plik­ten, var offer for ytre omsten­dig­he­ter som han ikke had­de herre­døm­me over, og syk­lis­ten kom i (for) stor fart. Så vidt jeg hus­ker, ble ikke den­ne syk­lis­ten alvor­lig ska­det. Bilis­ten fikk behol­de fører­kor­tet. Det bur­de ha vært beslag­lagt etter en påkjør­sel som åpen­bart skyld­tes bilis­tens uaktsomhet.

De aller fles­te som kjø­rer bil, kjø­rer fra tid til annen uakt­somt. Det gjel­der meg også. Det som hend­te damen fra Dram­men kun­ne ha hendt man­ge av oss. Men at det kun­ne ha hendt man­ge av oss, slik man­ge av oss opp­fø­rer oss, betyr ikke at det kan unn­skyl­des og at vi blir ofre for omsten­dig­he­te­ne. Når vi opp­trer uakt­somt med noe så far­lig som en bil, kan det få kata­stro­fa­le føl­ger. Offe­ret kan være en fot­gjen­ger, en syk­list, en per­son på rulle­ski eller and­re. Vi har ikke noe annet enn vår egen uakt­som­het å skyl­de på. De to sake­ne som er gjen­gitt oven­for har i alle fall gitt meg en kraf­tig påmin­nel­se om risi­ko­en ved å kjø­re i skarpt mot­lys, og jeg prø­ver i alle fall å skjer­pe meg og set­te far­ten ned til de som er for­svar­lig ut fra siktforholdene.

Hvis man kjø­rer i blin­de, og hol­der rela­tivt stor fart, da opp­trer man uten tvil uakt­somt. Det er dess­ver­re for man­ge eksemp­ler på at det­te kan ende tra­gisk, og det er ikke solens skyld når det­te skjer. Hun som er omtalt i saken fra NRK Bus­ke­rud bør erkjen­ne sitt ansvar, og si til seg selv: “Jeg var ufor­sik­tig og kjør­te for fort da jeg ikke kun­ne se noe sær­lig på grunn av lav sol, og det end­te tra­gisk.” Hen­nes ufor­sik­tig­het før­te til at et men­nes­ke ble drept. Det må hun ta sin straff for og leve med. Hvis NRK Bus­ke­rud har gjen­gitt saken noen­lun­de kor­rekt, var det en helt rik­tig dom.

Det er ikke solens feil, like lite som det er isen og snø­ens feil når bilis­ter kol­li­de­rer og kjø­rer av vei­en på glatt føre.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email