Støtteordning for elsykkel og personvern

Foto på top­pen: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen tes­ter elsyk­kel. Foto fra elbil­for­enin­gen, CC BY 2.0.

Ski kom­mu­ne vil inn­føre en støtte­ord­ning for kjøp av elsyk­kel. Det er et for­nuf­tig til­tak. Som så man­ge and­re kom­mu­ner, så bru­ker sik­kert også Ski et mye stør­re beløp enn det­te på å støt­te elbi­lis­ter, med lade­sta­sjo­ner, osv.

Men noen “krea­ti­ve” byrå­kra­ter har fun­net ut at de må kon­trol­le­re bru­ken av dis­se elsyk­le­ne. Det­te kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Ski fore­slår at elsyk­le­ne utsty­res med GPS og inter­nett­opp­kob­ling. Og at det fore­tas uke­vise avles­nin­ger av hvor langt elsyk­ke­len har gått.

Der­som syk­ke­len ikke bru­kes nok – vil kom­mu­nen vur­de­re å kre­ve pen­ge­ne til­ba­ke. Det­te går fram av en for­slag som skal behand­les av lokal­po­li­ti­ker­ne i nes­te uke.

Con­ti­nue read­ing Støtte­ord­ning for elsyk­kel og per­son­vern