Støtteordning for elsykkel og personvern

Foto på top­pen: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen tes­ter elsyk­kel. Foto fra elbil­for­enin­gen, CC BY 2.0.

Ski kom­mu­ne vil inn­føre en støtte­ord­ning for kjøp av elsyk­kel. Det er et for­nuf­tig til­tak. Som så man­ge and­re kom­mu­ner, så bru­ker sik­kert også Ski et mye stør­re beløp enn det­te på å støt­te elbi­lis­ter, med lade­sta­sjo­ner, osv.

Men noen “krea­ti­ve” byrå­kra­ter har fun­net ut at de må kon­trol­le­re bru­ken av dis­se elsyk­le­ne. Det­te kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Ski fore­slår at elsyk­le­ne utsty­res med GPS og inter­nett­opp­kob­ling. Og at det fore­tas uke­vise avles­nin­ger av hvor langt elsyk­ke­len har gått.

Der­som syk­ke­len ikke bru­kes nok – vil kom­mu­nen vur­de­re å kre­ve pen­ge­ne til­ba­ke. Det­te går fram av en for­slag som skal behand­les av lokal­po­li­ti­ker­ne i nes­te uke.

Det er typisk byrå­kra­ter, og det er slik byrå­kra­ti­et for tiden opp­rett­hol­der seg selv: Noe skal rap­por­te­res, og noen byrå­kra­ter skal gå gjen­nom dis­se rapportene.

Man­ge har rea­gert på den­ne over­våk­nin­gen, og set­ter spørs­måls­tegn ved per­son­ver­net. Jeg skul­le øns­ke at jeg klart og enty­dig kun­ne si at det man fore­slår i Ski-kom­mu­ne ikke bare er dumt, men også klart i strid med per­son­opp­lys­nings­lo­ven. Dess­ver­re kan jeg ikke si at det­te vil være ulovlig.

I per­son­opp­lys­nings­lo­ven § 8 fin­ner vi føl­gen­de grunn­vil­kår for å behand­le personopplysninger:

Per­son­opp­lys­nin­ger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behand­les der­som den regist­rer­te har sam­tyk­ket, eller det er fast­satt i lov at det er adgang til slik behand­ling, eller behand­lin­gen er nød­ven­dig for”

etter det­te føl­ge en lis­te av for­mål, som gjør at sam­tyk­ke ikke er nødvendig.

Med mind­re byrå­kra­te­ne i Ski kom­mu­ne er helt idio­ter, så sør­ger de selv­sagt for å få det nød­ven­di­ge sam­tyk­ke til slik GPS-over­vå­king fra de som søker og får støtte.

Det er det­te sam­tyk­ket som gjør at sel­ska­per som Goog­le og Apple, og en rek­ke and­re sel­ska­per, vet omtrent alt om oss. Vi har klik­ket på “jeg aksep­te­rer” i blin­de. Prøv tje­nes­ten Goog­le Loca­tion His­tory, og du fin­ner et kart som viser hvor du har vært de sis­te par åre­ne. Goog­le vet sik­kert eks­tra mye om oss som bru­ker And­roid tele­fo­ner. Bru­ker du i ste­det en iPhone, kan det hen­de at Goog­le har litt mind­re detal­jer­te data. Til gjen­gjeld har Apple lag­ret til­sva­ren­de data om iPhonebrukere.

Vi kan godt mene at det ikke bure være lov med slik over­vå­king som Ski-byrå­kra­te­ne fore­slår. Dess­ver­re er det lov­lig. Det er bare dumt, ikke ulovlig.

 

Print Friendly, PDF & Email