Bygdøy. Skal sykkeltilrettelegging igjen koke bort i protester? @Oslopartiet

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne har fei­get ut om syk­kel­til­rette­leg­ging på Bygd­øy. 12 års saks­be­hand­ling, i sam­ar­beid med grunn­ei­ere og antik­va­ris­ke myn­dig­he­ter er åpen­bart ikke nok. Nå har MDG hengt seg på Høy­re, som har mar­kert seg som et evig utset­tel­ses- og omkamp­par­ti når det gjel­der syk­kel­til­rette­leg­ging i Oslo. Høy­res prin­sipp er at man gjer­ne må plan­leg­ge og ved­ta, men det som er ved­tatt må for all del ikke gjen­nom­fø­res. Det gjel­der også for det som er ved­tatt etter for­slag fra et Høyre­le­det byråd.

Det ser ut til at det var det­te spørs­må­let fra Karen Fri­vik som fikk MDG til å bli en del av omkampalliansen.

Jeg ser at Bygd­øy kan være vans­ke­lig. Men ikke umu­lig. Men før jeg kom­mer til den omstrid­te syk­kel­vei­en, er det et par and­re for­hold som jeg vil peke på. Bil­tra­fik­ken må ned, her som så man­ge and­re ste­der. Det­te skil­tet, som angir sone­par­ke­ring, duk­ker opp når vi nær­mer oss Huk. Det bur­de vært plas­sert i Dron­ning Blan­cas vei, slik at sone­par­ke­ring inn­fø­res for hele Bygdøy.

Folk som bor på Bygd­øy bør ikke kun­ne kjø­pe fle­re biler enn de har par­ke­ring og gara­sje­plass til, slik det også bør være and­re steder.

Con­ti­nue read­ing Bygd­øy. Skal syk­kel­til­rette­leg­ging igjen koke bort i pro­tes­ter? @Oslopartiet