Bygdøy. Skal sykkeltilrettelegging igjen koke bort i protester? @Oslopartiet

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne har fei­get ut om syk­kel­til­rette­leg­ging på Bygd­øy. 12 års saks­be­hand­ling, i sam­ar­beid med grunn­ei­ere og antik­va­ris­ke myn­dig­he­ter er åpen­bart ikke nok. Nå har MDG hengt seg på Høy­re, som har mar­kert seg som et evig utset­tel­ses- og omkamp­par­ti når det gjel­der syk­kel­til­rette­leg­ging i Oslo. Høy­res prin­sipp er at man gjer­ne må plan­leg­ge og ved­ta, men det som er ved­tatt må for all del ikke gjen­nom­fø­res. Det gjel­der også for det som er ved­tatt etter for­slag fra et Høyre­le­det byråd.

Det ser ut til at det var det­te spørs­må­let fra Karen Fri­vik som fikk MDG til å bli en del av omkampalliansen.

Jeg ser at Bygd­øy kan være vans­ke­lig. Men ikke umu­lig. Men før jeg kom­mer til den omstrid­te syk­kel­vei­en, er det et par and­re for­hold som jeg vil peke på. Bil­tra­fik­ken må ned, her som så man­ge and­re ste­der. Det­te skil­tet, som angir sone­par­ke­ring, duk­ker opp når vi nær­mer oss Huk. Det bur­de vært plas­sert i Dron­ning Blan­cas vei, slik at sone­par­ke­ring inn­fø­res for hele Bygdøy.

Folk som bor på Bygd­øy bør ikke kun­ne kjø­pe fle­re biler enn de har par­ke­ring og gara­sje­plass til, slik det også bør være and­re steder.

Det er også gans­ke menings­løst at det er sto­re par­ke­rings­plas­ser ved Huk.

Det­te opp­ford­rer folk som vil ut til Huk for å bade eller sole seg til å vel­ge bilen. Vi vet at på fine som­mer­da­ger er det alt­for man­ge som vel­ger bil. Og vi vet hvor­dan bilis­ter opp­fø­rer seg når de kom­mer til et sted hvor det er alt­for man­ge biler fra før: De snur ikke og kjø­rer til­ba­ke der de kom fra. De for­sø­ker å fin­ne et eller annet sted hvor de kan plas­se­re bilen sin, og gir blaf­fen i at det er for­budt å par­ke­re der. Bilis­ter har en under­lig tendens til å tro at når det bare for man­ge av dem, set­tes alle sli­ke reg­ler til side.

Det er utmer­ket buss­for­bin­del­se til Bygd­øy, her­under Huk. Bud­ska­pet til de som skal til Huk for å bade bør være at de får la bilen stå, og hel­ler ta bus­sen. Eller syk­le. Bare for å unn­gå strå­manns­ar­gu­men­ta­sjo­nen: Man må selv­sagt fin­ne en løs­ning for beve­gel­ses­hem­me­de. Men fritt fram for pri­vat­bil er et hin­der for beve­gel­ses­hem­me­de, og for nytte­kjø­ring gene­relt — ikke minst hind­rer det kol­lek­tiv­tans­port. Det bør også være mulig med en buss mel­lom de to anløps­te­de­ne for båten til Bygd­øy, som kan ta folk til muse­ene og til Huk.

Det er egent­lig en svært kort strek­ning hvor det er pro­ble­ma­tisk å anleg­ge syk­kel­vei, anslags­vis ca 100 meter. Jor­det mel­lom Kongs­går­den og Folke­mu­se­et er ikke så verne­ver­dig at man ikke kan ta noen meter til sykkelvei.

Par­ke­rings­plas­sen ved gart­ne­ri­et, på venst­re side litt vide­re utover (som jeg glem­te å ta bil­de av), er hel­ler ikke sær­lig verneverdig.

Ser vi and­re vei­en, kan jeg ikke se at den­ne hek­ken er mer verne­ver­dig enn and­re hek­ker og villahager.

Uten­for Kongs­går­den er avstan­den mel­lom den eksis­te­ren­de vei­en og trerek­ken så stor at det bør være plass til å anleg­ge syk­kel­vei mel­lom dagens vei og de eksis­te­ren­de trær­ne. Lykte­stol­pe­ne er nep­pe verne­ver­di­ge, selv ikke på Bygdøy.

Den pro­ble­ma­tis­ke strek­nin­gen er allé­en i Bygd­øyvei­en, mel­lom Dron­ning Blan­cas vei og Chr Fre­de­riks vei, en strek­ning på ca 100 meter.

Trær lever ikke evig, sær­lig ikke når de ska­des av biler, av sal­ting for at bilis­te­ne skal kun­ne kjø­re for­te­re, osv. Det har vært sagt at dis­se trær­ne er i så dår­lig for­fat­ning at de snart må skif­tes uan­sett, og at det da er bed­re å skif­te alle enn å skif­te et og et. Jeg er ingen eks­pert på å bedøm­me trærs til­stand. Men man tren­ger ikke være eks­pert for å se at i alle fall det­te tre­et ikke vir­ker sær­lig friskt:

I Karen Fri­viks spørs­mål til rep­ska­pet i Oslo MDG, står det:

Gam­le trær har sær­eg­ne bio­to­per med en stor øko­lo­gisk flo­ra som det tar lang tid å utvik­le. En utra­de­ring frem­står som særs dår­lig Mdg-poli­tikk. Dess­uten: Byrå­dets syk­kel­vei­løs­ning er ikke selv­dre­ne­ren­de, kre­ver rør­leg­ging og beslag­leg­ger mer mat­jord enn antatt.”

Jeg er for å ta vare på gam­le trær. Trær bør få leve til de dør en natur­lig død, og stå til de fal­ler av seg selv. Nor­ge bør ta vare på mye mer gam­mel­skog, og ikke hug­ge alt. Men jeg stil­ler meg langt mer tvi­len­de til det­te når det gjel­der trær plan­tet som en allé langs en tra­fik­kert vei. Jeg set­ter også spørs­måls­tegn hvor sær­egen bio­top og stort øko­lo­gisk mang­fold det er i enkelt­trær langs en slik vei.

Langs en tra­fik­kert vei repre­sen­te­rer trær i dår­lig for­fat­ning en sik­ker­hets­ri­si­ko. På et slik sted bør trær­ne ikke få stå til de fal­ler av seg selv, og kan­skje tref­fer forbipasserende.

Hun skri­ver videre:

Den for­styr­rer det iko­nis­ke lan­ska­pet anlagt av dron­ning Maud med sin autostradautforming.”

Det “iko­nis­ke land­ska­pet” er for lengst øde­lagt av bil­tra­fikk. Ved å kal­le syk­kel­vei­en for en “auto­stra­da­løs­ning”, leg­ger hun seg på det sam­me lave nivå­et som direk­tør Glenn Eike­brå­ten i gårei­er­for­enin­gen “Bil­folk”, som trod­de at Torggt vil­le bli auto­stra­da om man la til ret­te for sykling.

Bekym­rin­gen for det­te iko­nis­ke land­ska­pet min­ner om bekym­rin­gen for åspro­fi­len i Hol­men­koll­åsen om man byg­ger annet enn vil­la­er der.

Som en som bru­ker Bygd­øy gans­ke mye som tur­om­rå­de, er det ikke jor­det langs Dron­ning Blan­cas vei og Bygd­øyvei­en som gir land­ska­pet stor ver­di. Og langt mind­re bil­tra­fik­ken på den­ne vei­en. Det er hel­ler det man fin­ner på den and­re siden av Kongsgården.

Uan­sett kan man vel­ge en mid­ler­ti­dig løs­ning, ved at det anleg­ges en mid­ler­ti­dig syk­kel­vei inn­til trær­ne uan­sett må skif­tes ut, og man kan plan­te nye trær på utsi­den av en syk­kel­vei. Det er en strek­ning på ca 100 meter.

Et annet alter­na­tiv for dis­se ca 100 meter­ne, er å fjer­ne et kjøre­felt og lys­re­gu­le­re, helst med en form for prio­ri­tet for bus­sen som bør gis mulig­het til å kjø­re for­bi den køen som gjer­ne sam­ler seg foran sli­ke lys. Så byg­ges det fri­gjor­tet kjøre­fel­tet om til syk­kel­vei. I land som tar syk­kel på alvor, omdis­po­ne­rer man kjøre­felt på den­ne måten for å leg­ge til ret­te for syk­kel. Et slikt til­tak vil også gjø­re det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil, hvil­ket i seg selv er positivt.

Jor­det langs Dron­ning Blan­cas vei er nep­pe mer verne­ver­dig enn and­re jorder.

I dag er det sær­de­les lite tri­ve­lig å syk­le langs den­ne strek­nin­gen, selv om noen, også jeg selv, tros­ser det­te. Og uan­sett hva man gjør og ikke gjør, så er en farts­gren­se på 60 km/t alt­for høy. Det er åpen­bart en farts­gren­se som ute­luk­ken­de er satt med tan­ke på bilis­te­ne. Hvis man ikke byg­ger syk­kel­vei­en, betyr det at man leg­ger opp til såkalt “blan­det tra­fikk”, som det heter i det plan­leg­gings­språ­ket. Da bør farts­gren­sen ikke være høy­ere enn 30 km/t, og det bør være effek­ti­ve farts­dem­pen­de tiltak.

De trær­ne som står langs den­ne strek­nin­gen synes ikke å være av en slik karak­ter at de ikke kan erstat­tes av nye. Jeg vet ikke om mer­kin­gen på trær­ne betyr at de er blin­ket for å bli felt, eller om det er anti­syk­kel­vei­ak­sjo­nis­te­ne som har mar­kert hvor lenke­gjen­gen bør len­ke seg fast.

Om det er for at den­ne stol­pen med vei­vis­nings­skilt skal fel­les, eller om det er for­di den er verne­ver­dig at den er utstyrt med gul/svart bånd, vet jeg ikke.

På den sis­te strek­nin­gen, mel­lom Wedels vei (inn­kjø­rin­gen til Rode­løk­ken kafé mm) og “Tour de Finan­ce” ruten, synes kjøre­fel­te­ne å være såpass bre­de at man nes­ten får en syk­kel­vei ved å redu­se­re dem til mini­mums­bred­de. Jeg har rik­tig­nok bare tatt det­te på øye­mål, jeg har ikke målt bred­den her.

Langs sjø­kan­ten er det anlagt en ganvei/sti, med blant annet en “board­walk”. Den­ne repre­sen­te­rer et sli­ke stort inn­grep i natu­ren og kul­tur­land­ska­pet som en syk­kel­vei vil være. Men den har visst ingen pro­te­stert mot. Det er nok syk­list­ha­tet som har nøret opp under de ster­ke protestene.

Bare så det er sagt: Jeg synes det er utmer­ket at man har anlagt den­ne gangveien/stien, og der­med åpnet opp kyst­lin­jen. Folk bør ha til­gang til kyst­lin­jen, den bør ikke være for­be­holdt kakser.

Jeg vil ikke beskyl­de MDG for å være syk­list­ha­te­re, selv om de i den­ne saken synes å ha alli­ert seg med syk­list­ha­ter­ne. Men hva som begrun­net ved­ta­ket i MDG Oslo, vet jeg ikke. Kan­skje har de latt seg for­fø­re av aksjo­is­te­ne, kan­skje har de ikke satt seg godt inn i saken. Eller det er vel helst en kom­bi­na­sjon av beg­ge deler.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email