Statens vegvesen vil skremme folk fra å sykle i Gudbrandsdalen @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har pub­li­sert “Fak­ta om til­tak på gam­le E6 i Sør-Fron og Nord-Fron”. Det er nok et eksem­pel på at ved byg­ging av ny vei for å leg­ge til ret­te for mer bil­kjø­ring, så prio­ri­te­res også bil­kjø­ring på gamle­vei­en. Det smin­kes som lol­ka­veg­til­tak og tett­steds­ga­ter. Vi kjen­ner den intet­si­gen­de sva­da­en fra Sta­tens vegvesen:

For­må­let med det­te er å få ned has­tig­he­ten og gjø­re vegen til­gjen­ge­lig for myke trafikanter.”

Noen vil hus­ke at det­te, iføl­ge Vege­ve­sents sva­da, også var mål for Carl Ber­ners plass og Bjør­vi­ka i Oslo. Og vi har sett hvor­dan det gikk, og hvor verdi­løse sli­ke besver­gel­ser fra Sta­tens veg­ve­sen er.

Bare for å ha sagt det: Jeg har ingen bil­der av folk som syk­ler i Gud­brands­da­len. Så jeg valg­te en bygde­syk­list fra Bel­gia  som illust­ra­sjon på toppen.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen vil skrem­me folk fra å syk­le i Gud­brands­da­len @presserom