Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Ukens glad­ny­het kom man­dag 27. mars:  Omsi­der har kom­mer til den erkjen­nel­se at det må byg­ges syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Bed­re sent enn ald­ri. Men det vil være en del år før den er på plass, og  kan­skje har man innen den tid inn­sett at man må pløye opp mer av gate­net­tet i Bjør­vi­ka. Og resul­ta­tet når man må lage et prosj­ket for å ret­te opp Sta­tens veg­ve­sens feil, er at vi får en løs­ning som blir

Dess­ver­re vil det ta lang tid før vi blir fer­dig med Bjør­vi­ka. Som en per­son som nær­mer seg 62, er det nok bare å inn­se at det nep­pe skjer i min levetid.

Sta­tens veg­ve­sen, som bl.a. sto for skan­da­len i Bjør­vi­ka, har etter­tryk­ke­lig vist at de er utdu­ge­li­ge på det­te områ­det, og at de ald­ri mer bør få ansva­ret for et byutviklingsprosjekt.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­rer bil og øde­leg­ger Oslo @Vegvesenost @presserom