Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Ukens glad­ny­het kom man­dag 27. mars:  Omsi­der har kom­mer til den erkjen­nel­se at det må byg­ges syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Bed­re sent enn ald­ri. Men det vil være en del år før den er på plass, og  kan­skje har man innen den tid inn­sett at man må pløye opp mer av gate­net­tet i Bjør­vi­ka. Og resul­ta­tet når man må lage et prosj­ket for å ret­te opp Sta­tens veg­ve­sens feil, er at vi får en løs­ning som blir

Dess­ver­re vil det ta lang tid før vi blir fer­dig med Bjør­vi­ka. Som en per­son som nær­mer seg 62, er det nok bare å inn­se at det nep­pe skjer i min levetid.

Sta­tens veg­ve­sen, som bl.a. sto for skan­da­len i Bjør­vi­ka, har etter­tryk­ke­lig vist at de er utdu­ge­li­ge på det­te områ­det, og at de ald­ri mer bør få ansva­ret for et byutviklingsprosjekt.

Mye har vært skre­vet om Bjør­vi­ka, og det kom­mer sik­kert til å bli skre­vet mer. Hva som gjor­de at det gikk så galt som det gikk, bør i alle fall gi mate­ria­le til noen mas­ter­opp­ga­ver, kan­skje også til en dok­tor­av­hand­ling. Like­vel kom­mer vi ikke unna Bjør­vi­ka den­ne gan­gen heller.

Sta­tens veg­ve­sen har kjørt sitt eget løp etter egne prio­ri­te­rin­ger, og har feil­in­for­mert gjen­nom hele pro­ses­sen. De har i alle fall feil­in­for­mert pub­li­kum. Om de også har feil­in­for­mert de poli­tis­ke mydig­he­ter i Oslo, kan være et av tema­ene i noen av de avhand­lin­ge­ne jeg håper blir skre­vet om det­te. Pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt, sa føl­gen­de til NRK Øst­lands­sen­din­gen 4. juli 2014 og hvor­dan det var blitt i Bjørvika :

Ja, vi kan være enig i det. Pla­ne­ne er fra 2003, og den gan­gen var stan­dard bred­de på syk­kel­felt 1,5 meter. Hvis vi had­de plan­lagt nå had­de det blitt bre­de­re syk­kel­felt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.

– Vi har byg­get det poli­ti­ker­ne har øns­ket i utgangs­punk­tet, sier Gre­te Tvedt i Sta­tens vegvesen.”

Litt må vi nøs­te i det som skjed­de. Gre­te Tvedt viser til pla­nen fra 2003, uten at hun pre­si­se­rer hvil­ken plan hun viser til. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Etter at Oslo kom­mu­ne la om sine nett­si­der, har det i prak­sis blitt i alle fall vans­ke­lig å fin­ne fram til sli­ke doku­men­ter. Ingen len­ker fun­ge­rer len­ger. Uan­sett. Det står ikke noe i regu­le­rings­pla­nen om bred­de på syk­kel­felt. I en gans­ke løs og flek­si­bel regu­le­rings­plan, er det­te noe av det mest kon­kre­te som sies:

Det leg­ges til ret­te for ­sam­men­hen­gende syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Ellers står det dette:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­dige end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pel ved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­ sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Men Sta­tens veg­ve­sen plan­la som om bred­den på syk­kel­felt lå fast på et mini­mum, og at det ikke var flek­si­bi­li­tet til å redu­se­re antall bil­felt. For Sta­tens veg­ve­sen had­de sin egen agen­da, og den til­sa bil­felt og gjen­nom­kjø­ring. Går vi inn noen måne­der tid­li­ge­re enn regu­le­rings­pla­nen ble ved­tatt, til sep­tem­ber 2002, fin­ner vi det­te i Veg­ve­sents pre­sen­ta­sjon av vegløs­ning­ner for Bjør­vi­ka:

Hoved­ner­ven i det nye veg­sys­te­met er Nyland allé. Den­ne gaten skal dek­ke en rek­ke funk­sjo­ner. Den skal fun­ge­re som en bou­le­vard og hoved­gate for tra­fikk til områ­det og kol­lek­tiv­tra­fikk gjen­nom områ­det. Sam­men med Sør­eng­gata og Lang­kai­gata skal den også sik­re en gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga som kan benyt­tes i de til­fel­ler det ene tun­nel­lø­pet mel­lom oven­nevn­te kryss må sten­ges og tra­fik­ken ikke kan avvik­les i beg­ge kjøre­ret­nin­ger i det and­re tun­nel­lø­pet. Den skal også knyt­te den nye E18 til Rv 4 Nylands­vei­en og Ring 1 samt gi adkomst til Oslo S og den nye byde­len forøvrig.”

Det som på det­te sta­di­et i pro­ses­sen omta­les som Nylands allé, er det som sene­re ble til Dron­ning Eufe­mias gate. Det var ikke mye om parade­gate etc her.  Det skul­le være “gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga”, for de ytterst få til­fel­le­ne hvor beg­ge tun­nel­lø­pe­ne er stengt samtidig.

Den­ne prio­ri­te­rin­gen av vei for bil­tra­fikk synes å ha vært føren­de for Sta­tens veg­ve­sen gjen­nom hele pro­sjek­tet. På veg­ve­se­nets hoved­side om Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet, står føl­gen­de i ingressen:

E18 Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet er et byut­vik­lings­pro­sjekt hvor hoved­hen­sik­ten har vært å leg­ge tra­fik­ken lengst mulig bort fra sjø­kan­te­ne – i bak­kant av den nye boligutbyggingen. ”

Detal­jer som en regu­le­rings­plan, bli­ter ikke på når Sta­tens veg­ve­sen vil byg­ge vei for bil­tra­fikk. De kal­ler pro­sjek­tet E18, selv om E18 er lagt i rør. Var vir­ke­lig hoved­hen­sik­ten å leg­ge tra­fik­ken lengst mulig bort fra sjø­kan­ten? Var ikke hen­sik­ten å bli kvitt det mes­te av den­ne bitrafikken?

Det som Sta­tens veg­ve­sen hev­der, står i en grell kon­trast til hvor­dan Oslo kom­mu­ne pre­sen­ter­te pro­sjek­tet, f.eks. i den­ne skryte­vi­deo­en fra Plan- og byg­nings­eta­ten, Bjør­vi­ka 2020:

Hoved­gre­pet i pla­nen er de syv all­men­nin­ge­ne. Det­te er bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolkning.”

Sta­tens veg­ve­sen sier ikke noe om all­men­nin­ger og bil­frie byrom som skal gjø­re sjø­en lett til­gjen­ge­lig for byens befolk­ning. Og kom­mu­nen sier ikke noe om “gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga”, eller om at Veg­se­net mener at hoved­hen­sik­ten med pro­sjek­tet er å flyt­te tra­fik­ken len­ger vekk fra sjø­en, og lage en mons­ter­vei som skjæ­rer gjen­nom kom­mu­nens “bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolk­ning”. Man kan lure på om de snak­ket om det sam­me pro­sjek­tet, og om Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne i det hele tatt snak­ket sam­men i den prosessen.

Ser man på resul­ta­tet, er det åpe­bart at det er Sta­tens veg­ve­sens pro­sjekt som er rali­sert, med “gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga” som ikke avbry­tes eller for­styr­res av “bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolk­ning”. Tra­fik­ken har blitt flyt­tet len­ger vekk fra sjø­en, slik Sta­tens veg­ve­sen vil­le. Sta­tens veg­ve­sen har ikke tatt noen grep for å redu­se­re bil­tra­fik­ken. Det kun­ne man vel hel­ler ikke ven­te. I en etat hvor folk har byg­get sin kar­rie­re på å prø­ve å gi best mulig frem­kom­me­lig­het for bil­tra­fikk, er det i prak­sis uten­ke­lig at man skul­le arbei­de aktivt for å redu­se­re biltrafikk.

Det er selv­sagt høyst påkre­vet at det nå gjø­res noe. Men en slik flik­king hjel­per ikke. Man bør bare plan­leg­ge å gra­ve opp hele Dron­ning Eufe­mias gate, og plan­leg­ge den med utgangs­punkt i det som er det uttal­te og ved­tat­te tra­fikk­hie­rar­ki­et som skal gjel­de for Oslo, med gåen­de, syk­len­de og kol­lek­tiv på topp. Der­et­ter annen nytte­kjø­ring, og pri­vat­bil på bun­nen. Hvis man skal gjen­nom­føre det­te, må all plan­leg­gings­me­to­dikk i Sta­tens veg­ve­sen for­kas­tes, og gans­ke man­ge må sik­kert før­tids­pen­sjo­ne­res, dø eller omplas­se­res. For da plan­leg­ger man først for fot­gjen­ge­re (som har fått mye plass i Bjør­vi­ka), der­et­ter for syk­lis­ter (som har fått noen ubru­ke­li­ge, sma­le stri­per), så kol­lek­tiv­trans­port. Og om det blir noe plass igjen, da, og først da kan man se om man får inn biler. I prak­sis star­ter Sta­tens veg­ve­sen med å plan­leg­ge for bil, og så ser de om de kan pres­se inn noe annet når bilen har fått sitt. Og det går som det har gjort i Bjørvika.

Vi kan slip­pe Bjør­vi­ka. Sta­tens veg­ve­sen fikk en liten lære­pen­ge da de kom med sitt for­slag til Stor­o­krys­set. Sta­tens veg­ve­sen had­de gjort som Sta­tens veg­ve­sen all­tid gjør: De had­de først plan­lagt for bil, og der­med var det dess­ver­re ikke plass igjen til høy­ere prio­ri­ter­te tra­fi­kant­grup­per. Å redu­se­re area­let for bil, det kol­li­de­rer med Sta­tens veg­ve­sens grunn­leg­gen­de instink­ter. Hel­dig­vis had­de davæ­ren­de bymiljø­by­råd Guri Mel­by rygg­rad til å for­kas­te hele pro­sjek­tet. Sta­tes veg­ve­sen fur­tet, og sa at da vil­le ikke de være med lenger.

Dag Ham­mar­kjølds vei, mel­lom Sin­sen og Økern er også Sta­tens veg­ve­sens hær­verk. Til tross for at bilis­te­ne har fått tun­nel, er de også prio­ri­tert på over­fla­ten. Det er vel nok et utslag av at Sta­tens veg­ve­sens grunn­tan­ke om at avlas­tings­vei i til­fel­le et tun­nel­løp skul­le være stengt, er langt vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for folk som beve­ger seg på annen måte enn i sto­re, moto­ri­ser­te blikk­bok­ser. Kvar­dags­syk­list har skre­vet utmer­ket om det­te pro­sjek­tet, så jeg nøy­er meg med dette.

Det er også Sta­tens veg­ve­se­net som lik­som har ansva­ret for en øst/vest for­bin­del­se over Råd­hus­plas­sen. Det har lig­get der som et for­sømt pro­sjekt og en påmin­nel­se om en etat som ikke får ut fin­gern når det ikke gjel­der å byg­ge mons­ter­vei­er for å øke bil­tra­fik­ken. I pla­ne­ne viser Sta­tens veg­ve­sen nok en gang sitt san­ne jeg. For i Veg­ve­se­nets ter­mi­no­lo­gi heter det­te prosjektet:

E18 Syk­kel­rute Mun­ke­dams­vei­en — Lang­kai­gata.

Jeg har selv kalt den­ne for­søm­te strek­nin­gen “syk­lis­te­nes E18 for å under­stre­ke hvor vik­tig den­ne for­bin­del­sen er, og at det er en rute som må leg­ges til ret­te for gjen­nom­gangs­tra­fikk på sykkel.

Men Sta­tens veg­ve­sen tren­ger åpen­bart en påmin­nel­se om at det­te fak­tisk ikke er E18. For det til­fel­le at Sta­tens veg­ve­sen skul­le ha glemt det: E 18 går i en tun­nel et eller annet sted nede i bak­ken. Men når Sta­tens veg­ve­sen bru­ker beteg­nel­sen E18, da må vi reg­ne med at de også ten­ker bil, f.eks. at den skal være “avlas­tings­rute” for bilister.

Stor­gata skal rus­tes opp, for å leg­ge for­hol­de­ne bed­re til ret­te for kol­lek­tiv­tra­fikk i en av byens vik­tigs­te kol­lek­tiv­ga­ter. Byde­struk­tør og bilis­te­nes tale­rør, Sta­tens veg­ve­sen har kom­met med inn­sigl­ser. I  brev til Oslo kom­mu­ne PBE 25.01.2017 kan vi bl.a. lese dette:

Vide­re er Ring 1 bered­skaps­vei for E18 Ope­ra­tun­ne­len ved sten­gin­ger. Vogn­tog kan ikke gå i Vater­lands­tun­ne­len på grunn av høyde­be­grens­nin­ger, men de må gå i over­fla­ten på Ring 1 (og krys­ser over Storgata).”

Bered­skaps­vei igjen. Jeg vet ikke hvor man­ge timer beg­ge løp i Ope­ra­tun­ne­len har vært stengt sam­ti­dig, siden den åpnet. Når et løp er stengt, kan man lede all tra­fik­ken inn i det løpet som er åpent.

For Satans bil­veg­ve­sen er folk som vil kjø­re gjen­nom byen åpen­bart langt vik­ti­ge­re enn folk som bor og fer­des i byen. Det er en gans­ke håp­løs løs­ning at E18 går gjen­nom Oslo sen­trum. Hel­dig­vis har man fått ledet de fles­te bile­ne ned i et hull. Er bil­hul­let stengt, så er det stengt, akku­rat som når fjell­over­gan­ger er stengt. Sen­trum er ikke et områ­de for gjen­nom­kjø­ring når tun­ne­len er stengt. Det fin­nes to alter­na­ti­ve ruter: Oslo­fjord­tun­ne­len og Ring 3.

Om jeg har for­stått det rett vil Ring 1 bli stengt i tre år eller så, i for­bin­del­se med byg­ging av nytt regje­rings­kvar­tal. Det er under det­te regje­rings­kvar­ta­let Sta­tens veg­ve­sen vil sen­de vogn­tog. Vi kan håpe på at Ring 1 ald­ri vil gjen­opp­stå som den bil­do­mi­ner­te vei­en den er i dag. Vi tren­ger en grønn ring rundt sen­trum, lagt til ret­te for gåen­de og syk­len­de. Det bør ikke være til­latt for vogn­tok å kjø­re et slikt sted.

Utgangs­punk­tet for det­te er skan­dale­pro­sjek­tet i Bjør­vi­ka, som er pre­get av at de som har ansva­ret for sli­ke pro­sjek­ter ikke er i stand til å ten­ke på annet en bil, i alle fall er de ikke i stand til å vel­ge annet enn bil når de må prio­ri­te­re. Og for å hop­pe til kon­klu­sjo­nen: Sta­tens veg­ve­sen bør ald­ri få ansvar for noen form for byu­tvi­lings­pro­sjek­ter. De har vist seg totalt udu­ge­li­ge til slikt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email