Enerett til populærkulturens klisjéer? NRK, Skam og Gina Tricot

Kles­kje­den Gina Tri­cot bru­ker sita­ter fra «Skam» på klær­ne de sel­ger, mel­der NRK, og mener det kan være mis­bruk. Jeg kjen­ner ingen and­re ord og uttrykk fra kol­lek­sjo­nen enn de som er gjen­gitt i artik­ke­len på NRK.no. De sita­te­ne som nev­nes, er:

«Hooke», «Isak + Even», «Kose­grup­pa» og «Livet er nå»”

Jeg har hel­ler ikke sett på seri­en Skam, så også der er mitt grunn­lag tynt. Men et uttrykk som “hooke”, er det noe de har fun­net på i Skam, eller er det et uttrykk ung­dom bru­ker, som man også brukr i Skam? Jeg er til­bøye­lig til å tro det sis­te, og i såfall kan alle fritt bru­ke det, selv om man­ge i dag vil for­bin­de det med Skam.

Livet er nå”, en selv­føl­ge­lig­het som nep­pe er ori­gi­nal i Skam, selv om man­ge i dag kan­skje asso­si­e­rer det med seri­en. “Kose­grup­pa” klin­ger hel­ler ikke sær­lig ori­gi­nalt i mine ører. Det enes­te som kan gi en kon­kret asso­sia­sjon til seri­en, kan etter min mening være “Isak+Even”. Con­ti­nue read­ing Ene­rett til popu­lær­kul­tu­rens kli­sjé­er? NRK, Skam og Gina Tri­cot

Erna Solberg tenker høyt med små tanker om tog

Erna Sol­berg har vært på et mye omtalt besøk i Kina. Jeg skal ikke kom­men­te­re Erna Sol­berg som lakse­sel­ger, eller hen­nes “taus­het er gull” til­nær­ming til men­neske­ret­tig­he­ter. Men under Erna Sol­bergs besøk kjør­te hun med Kinas høy­has­tig­hets­tog, og det er hen­nes kom­men­ta­rer om toget som jeg vil ta tak i.

Erna Sol­berg er impo­nert over tog­sat­sin­gen i Kina. Men mener at moder­ne tog ikke er noe for Norge :

Vi er ikke så man­ge men­nes­ker i Nor­ge. Vi skal ikke frak­te så man­ge folk. Og det er litt mye fjell og litt sto­re utford­rin­ger. Men nå har vi jo satt av en stor del av Nasjo­nal trans­port­plan til tog, sier statsministeren.”

Vi her ikke så man­ge i Nor­ge. Men nord­menn rei­ser mye. Fly­ru­te­ne mel­lom Oslo -. Ber­gen, Oslo — Stav­an­ger og Oslo — Trond­heim er blant Euro­pas mest tra­fik­ker­te. Det er antal­let rei­sen­de, ikke antall men­nes­ker som hol­der seg i ro som må sty­re trans­port­løs­nin­ger. På kon­ti­nen­tet er ikke fly kon­kur­ranse­dyk­ti­ge på sli­ke mel­lom­lan­ge dis­tan­ser som mel­lom de stør­re byene i Sør-Nor­ge. Moder­ne tog tar over trafikken.

Con­ti­nue read­ing Erna Sol­berg ten­ker høyt med små tan­ker om tog

Shared Space — TØI-rapport

Trans­port­øko­no­misk insti­tuttt (TØI) har pub­li­sert en rap­port med eva­lu­e­ring av “Shared space”. De har under­søkt fle­re ste­der, av dem to i Oslo: St Olavs plass og Torggt (som ald­ri har vært ment å være “shared space”). De har avstått fra å dybde­un­der­sø­ke kron­ek­sem­pe­let på at “shared space” ikke fun­ge­rer, nem­lig Chris­tia­nia torv. Det er også eksemp­ler fra and­re ste­der, men dis­se kjen­ner jeg bare over­fla­disk, utover det som står i rapporten.

Shared space” har fle­re gan­ger blitt pre­sen­tert som en meto­de for å til­rette­leg­ge for syk­ling. Det var f.eks. en stund snakk om “Shared Space” i Uni­ver­si­tets­gt, som et til­tak for bl.a. å leg­ge til ret­te for syk­ling fra øst og nord inn mot sen­trum. Hel­dig­vis synes det som om den tan­ken er skrinlagt.

Til­rette­leg­ging for syk­ling er ikke per­spek­ti­vet i rap­por­ten, men det er noe jeg har i bak­ho­det når jeg leser den. Con­ti­nue read­ing Shared Space — TØI-rap­port

Paris har stengt noen store bilveier og har blitt en bedre by

Søn­dag 2. april åpnet Parc Rives de Sei­ne i Paris. For ikke vel­dig len­ge siden gikk det tett bil­tra­fikk i gans­ke stor fart langs Sei­nens bred­der. I noen år har vei­ene vært stengt for bil­tra­fikk om som­mer­en. Men nå er det blitt permanent.

Vi til­brag­te nett­opp et par dager i Paris, og som all­tid når vi er i Paris er bysyk­le­ne Vlib vårt vik­tigs­te loka­le frem­komst­mid­del. Det har skjedd mye for å bed­re for­hol­de­ne for gåen­de og syk­len­de i Paris siden den davæ­ren­de bor­ger­mes­te­ren Ber­trand Dela­noë  i 2001 bestem­te seg for til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken og for å bed­re for­hol­de­ne for syk­len­de og gåen­de, samt å bed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken. Det har vir­ket. Fra 2001 til 2010 ble bil­tra­fik­ken i Paris redu­sert med 40%. Den har sik­kert blitt redu­sert ytter­li­ge­re siden den gang, men jeg har ikke sett noen nyere tall. Like­vel er bil­tra­fik­ken fort­satt plag­somt stor i Paris.

Con­ti­nue read­ing Paris har stengt noen sto­re bil­vei­er og har blitt en bed­re by