Paris har stengt noen store bilveier og har blitt en bedre by

Søn­dag 2. april åpnet Parc Rives de Sei­ne i Paris. For ikke vel­dig len­ge siden gikk det tett bil­tra­fikk i gans­ke stor fart langs Sei­nens bred­der. I noen år har vei­ene vært stengt for bil­tra­fikk om som­mer­en. Men nå er det blitt permanent.

Vi til­brag­te nett­opp et par dager i Paris, og som all­tid når vi er i Paris er bysyk­le­ne Vlib vårt vik­tigs­te loka­le frem­komst­mid­del. Det har skjedd mye for å bed­re for­hol­de­ne for gåen­de og syk­len­de i Paris siden den davæ­ren­de bor­ger­mes­te­ren Ber­trand Dela­noë  i 2001 bestem­te seg for til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken og for å bed­re for­hol­de­ne for syk­len­de og gåen­de, samt å bed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken. Det har vir­ket. Fra 2001 til 2010 ble bil­tra­fik­ken i Paris redu­sert med 40%. Den har sik­kert blitt redu­sert ytter­li­ge­re siden den gang, men jeg har ikke sett noen nyere tall. Like­vel er bil­tra­fik­ken fort­satt plag­somt stor i Paris.

Paris er en trang by. Selve byen Paris, innen­for ring­vei­en Peri­fe­ri­que, er omtrent på stør­rel­se med Oslo innen­for Sto­re ring­vei Ring 3. Der bor det ca 2,3 mill men­nes­ker. I til­legg pen­derl ca 5 mill men­nes­ker inn til Paris hver dag.  I Oslo er det til sam­men­lig­ning svært god plass.

Nå har man fjer­net det mes­te av bil­tra­fik­ken langs Sei­nen. Det er ikke syk­kel­vei, men er kalt park. Man kan kan­skje sam­men­lig­ne det man har gjort i Paris med om man had­de stengt Ring 1 i Oslo for moto­ri­sert tra­fikk, og byg­get den om til en par­kring rundt byen.

Det er også på tide at plan­leg­ge­re inn­ser at meng­den bil­tra­fikk og bilis­ter ikke er kon­stant. Når men sten­ger vei­er for bil­kjø­ring, da for­svin­ner det mes­te av bil­tra­fik­ken, den duk­ker ikke opp and­re steder.

Det er lov å syk­le her, men man deler area­let med fot­gjen­ge­re, jog­ge­re, folk på rulle­skøy­ter og and­re som beve­ger seg på ikke-moto­ri­sert vis.

Det er pla­ner om syk­kel­eks­press­vei­er både nord-syd og øst-vest i Paris, samt å bed­re syk­kel­in­fra­struk­tu­ren i hele byen.

Men om Parc Rives de Sei­ne ikke er vei­en for pend­ler­syk­lis­ter som skal fort­s­est mulig fram, så er den vel­dig fin for turis­ter på bysyk­kel som ikke har vel­dig dår­lig tid.

Noe av bil­vei­en gikk i tun­nel. Dis­se er nå også stengt for bil­tra­fikk. Det er gans­ke kje­de­lig å syk­le i tun­nel. Men når alter­na­ti­vet er en smal, bro­steins­be­lagt strek­ning langs elven, er en bil­fri tun­nel abso­lutt å foretrekke.

Her er ruten uten­om tunnelen.

Nå kan man syk­le på bil­fritt områ­de fra omtrent Gare de Lyon i øst, og så føl­ge høyre­bred­den til Place de la Concor­de. Den sis­te strek­nin­gen langs Tui­le­rie­par­ken går ikke vei­en langs elven, men man har stengt to kjøre­felt for biltrafikk.

Jeg håper det­te ende­punk­tet ved Place de la Concor­de er mid­ler­ti­dig, og at park­vei­en forlenges.

Fra Place de la Concor­de kan man ta seg vide­re opp Champs Elysé­es, selv om det fort­satt kan være en utford­ring å krys­se Place de La Concorde.

Skal man føl­ge ruten langs Sei­nen, må man her krys­se over på venstre­bred­den. Man kan f.eks. vel­ge gang­bro­en ved side­inn­gan­gen til Tui­le­rie­par­ken, eller krys­se ved Place de la Concor­de. Når man kom­mer ned på park­vei­en langs elven, kan man føl­ge den­ne omtrent til Eiffeltårnet.

Det er som sagt en park, eller park­vei, ikke en syk­kel­vei. Det er til­rette­lagt for man­ge akti­vi­te­ter langs vei­en. Vi er i Paris, så det er selv­føl­ge­lig en rek­ke cafeer.

Det er syk­kel­verk­sted og sykkelutleie:

Det er leke­plas­ser for barn, og fle­re ste­der på mure­ne langs vei­en er det laget uli­ke klatrevegger.

Det fin­nes også et til­bud for de som helst vil syk­le uten å for­flyt­te seg. Det er gans­ke van­lig at det er utplas­sert uli­ke tre­nings­ap­pa­ra­ter i frans­ke parker.

Unge damer kan vag­le seg for å se og bli sett.

Og unge menn kan vise seg fram for unge damer.

Eller man bare slap­pe av.

Man har også for­stått at når en inn­kjø­ring skal sper­res for bil­tra­fikk, kan det gjø­res på en pene­re måte enn ved å set­te opp styg­ge betong­gri­ser, som for tiden domi­ne­rer bybil­det i Oslo.

Den­ne vei­en ble vår hoved­syk­kel­rute under det­te Paris­be­sø­ket. Vi tok avstik­ke­re fra den­ne når vi skul­le til ste­der som ikke lå langs elven. Paris blir sta­dig bed­re. Fort­satt har man noen mons­ter­r­und­kjø­rin­ger som er et hel­ve­te for syk­lis­ter, som  f.eks. Place de la Bastil­le. Men det er pla­ner om å byg­ge om dis­se også, for å prio­ri­te­re men­nes­ker og ikke biler. Place de la Repub­li­que har blitt et sted hvor det går an å fer­des uten bil.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email