Paris har stengt noen store bilveier og har blitt en bedre by

Søndag 2. april åpnet Parc Rives de Seine i Paris. For ikke veldig lenge siden gikk det tett biltrafikk i ganske stor fart langs Seinens bredder. I noen år har veiene vært stengt for biltrafikk om sommeren. Men nå er det blitt permanent.

Vi tilbragte nettopp et par dager i Paris, og som alltid når vi er i Paris er bysyklene Vlib vårt viktigste lokale fremkomstmiddel. Det har skjedd mye for å bedre forholdene for gående og syklende i Paris siden den daværende borgermesteren Bertrand Delanoë  i 2001 bestemte seg for tiltak for å begrense biltrafikken og for å bedre forholdene for syklende og gående, samt å bedre kollektivtrafikken. Det har virket. Fra 2001 til 2010 ble biltrafikken i Paris redusert med 40%. Den har sikkert blitt redusert ytterligere siden den gang, men jeg har ikke sett noen nyere tall. Likevel er biltrafikken fortsatt plagsomt stor i Paris.

Paris er en trang by. Selve byen Paris, innenfor ringveien Periferique, er omtrent på størrelse med Oslo innenfor Store ringvei Ring 3. Der bor det ca 2,3 mill mennesker. I tillegg penderl ca 5 mill mennesker inn til Paris hver dag.  I Oslo er det til sammenligning svært god plass.

Nå har man fjernet det meste av biltrafikken langs Seinen. Det er ikke sykkelvei, men er kalt park. Man kan kanskje sammenligne det man har gjort i Paris med om man hadde stengt Ring 1 i Oslo for motorisert trafikk, og bygget den om til en parkring rundt byen.

Det er også på tide at planleggere innser at mengden biltrafikk og bilister ikke er konstant. Når men stenger veier for bilkjøring, da forsvinner det meste av biltrafikken, den dukker ikke opp andre steder.

Det er lov å sykle her, men man deler arealet med fotgjengere, joggere, folk på rulleskøyter og andre som beveger seg på ikke-motorisert vis.

Det er planer om sykkelekspressveier både nord-syd og øst-vest i Paris, samt å bedre sykkelinfrastrukturen i hele byen.

Men om Parc Rives de Seine ikke er veien for pendlersyklister som skal fortsest mulig fram, så er den veldig fin for turister på bysykkel som ikke har veldig dårlig tid.

Noe av bilveien gikk i tunnel. Disse er nå også stengt for biltrafikk. Det er ganske kjedelig å sykle i tunnel. Men når alternativet er en smal, brosteinsbelagt strekning langs elven, er en bilfri tunnel absolutt å foretrekke.

Her er ruten utenom tunnelen.

Nå kan man sykle på bilfritt område fra omtrent Gare de Lyon i øst, og så følge høyrebredden til Place de la Concorde. Den siste strekningen langs Tuilerieparken går ikke veien langs elven, men man har stengt to kjørefelt for biltrafikk.

Jeg håper dette endepunktet ved Place de la Concorde er midlertidig, og at parkveien forlenges.

Fra Place de la Concorde kan man ta seg videre opp Champs Elysées, selv om det fortsatt kan være en utfordring å krysse Place de La Concorde.

Skal man følge ruten langs Seinen, må man her krysse over på venstrebredden. Man kan f.eks. velge gangbroen ved sideinngangen til Tuilerieparken, eller krysse ved Place de la Concorde. Når man kommer ned på parkveien langs elven, kan man følge denne omtrent til Eiffeltårnet.

Det er som sagt en park, eller parkvei, ikke en sykkelvei. Det er tilrettelagt for mange aktiviteter langs veien. Vi er i Paris, så det er selvfølgelig en rekke cafeer.

Det er sykkelverksted og sykkelutleie:

Det er lekeplasser for barn, og flere steder på murene langs veien er det laget ulike klatrevegger.

Det finnes også et tilbud for de som helst vil sykle uten å forflytte seg. Det er ganske vanlig at det er utplassert ulike treningsapparater i franske parker.

Unge damer kan vagle seg for å se og bli sett.

Og unge menn kan vise seg fram for unge damer.

Eller man bare slappe av.

Man har også forstått at når en innkjøring skal sperres for biltrafikk, kan det gjøres på en penere måte enn ved å sette opp stygge betonggriser, som for tiden dominerer bybildet i Oslo.

Denne veien ble vår hovedsykkelrute under dette Parisbesøket. Vi tok avstikkere fra denne når vi skulle til steder som ikke lå langs elven. Paris blir stadig bedre. Fortsatt har man noen monsterrundkjøringer som er et helvete for syklister, som  f.eks. Place de la Bastille. Men det er planer om å bygge om disse også, for å prioritere mennesker og ikke biler. Place de la Republique har blitt et sted hvor det går an å ferdes uten bil.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.