Shared Space — TØI-rapport

Trans­port­øko­no­misk insti­tuttt (TØI) har pub­li­sert en rap­port med eva­lu­e­ring av “Shared space”. De har under­søkt fle­re ste­der, av dem to i Oslo: St Olavs plass og Torggt (som ald­ri har vært ment å være “shared space”). De har avstått fra å dybde­un­der­sø­ke kron­ek­sem­pe­let på at “shared space” ikke fun­ge­rer, nem­lig Chris­tia­nia torv. Det er også eksemp­ler fra and­re ste­der, men dis­se kjen­ner jeg bare over­fla­disk, utover det som står i rapporten.

Shared space” har fle­re gan­ger blitt pre­sen­tert som en meto­de for å til­rette­leg­ge for syk­ling. Det var f.eks. en stund snakk om “Shared Space” i Uni­ver­si­tets­gt, som et til­tak for bl.a. å leg­ge til ret­te for syk­ling fra øst og nord inn mot sen­trum. Hel­dig­vis synes det som om den tan­ken er skrinlagt.

Til­rette­leg­ging for syk­ling er ikke per­spek­ti­vet i rap­por­ten, men det er noe jeg har i bak­ho­det når jeg leser den. Con­ti­nue read­ing Shared Space — TØI-rap­port