Enerett til populærkulturens klisjéer? NRK, Skam og Gina Tricot

Kles­kje­den Gina Tri­cot bru­ker sita­ter fra «Skam» på klær­ne de sel­ger, mel­der NRK, og mener det kan være mis­bruk. Jeg kjen­ner ingen and­re ord og uttrykk fra kol­lek­sjo­nen enn de som er gjen­gitt i artik­ke­len på NRK.no. De sita­te­ne som nev­nes, er:

«Hooke», «Isak + Even», «Kose­grup­pa» og «Livet er nå»”

Jeg har hel­ler ikke sett på seri­en Skam, så også der er mitt grunn­lag tynt. Men et uttrykk som “hooke”, er det noe de har fun­net på i Skam, eller er det et uttrykk ung­dom bru­ker, som man også brukr i Skam? Jeg er til­bøye­lig til å tro det sis­te, og i såfall kan alle fritt bru­ke det, selv om man­ge i dag vil for­bin­de det med Skam.

Livet er nå”, en selv­føl­ge­lig­het som nep­pe er ori­gi­nal i Skam, selv om man­ge i dag kan­skje asso­si­e­rer det med seri­en. “Kose­grup­pa” klin­ger hel­ler ikke sær­lig ori­gi­nalt i mine ører. Det enes­te som kan gi en kon­kret asso­sia­sjon til seri­en, kan etter min mening være “Isak+Even”.

Med det sto­re for­be­hold at jeg ikke har sett Skam, så er mitt inn­trykk av seri­en at nøk­ke­len til dens suk­sess er at den har tatt et ung­doms­mil­jø på kor­net, og skild­rer det slik at unge folk kjen­ner seg igjen i det og kan iden­ti­fi­se­re seg med per­sone­ne. Og da våger jeg å anta at sråk­bru­ken er slik at unge folk kjen­ner seg igjen i den også, alt­så språk­li­ge kli­sjé­er fra dagens ung­doms­kul­tur, brukt på en god måte. Ikke noe galt i det. Alle ung­doms­kul­tu­rer har hatt sine språk­li­ge klijsé­er, som blant annet har skapt avstand til oss kje­de­li­ge voksne.

Får de som har laget en serie som med suk­sess har gjort bruk av sli­ke kli­sjé­er en ene­rett til å bru­ke dis­se kli­sjé­ene for­di man­ge akku­rat i dag vil asso­si­ere dem med seri­en? Jeg er fris­tet til å si nei.

Vi kan med en gang slå fast at de ikke er opp­havs­retts­be­skyt­tet, noe NRK hel­ler ikke har påstått. NRK påbe­ro­per seg mar­keds­fø­rings­lo­vens bestem­mel­ser. Hvil­ken bestem­mel­se de påbe­ro­per seg, sies ikke. Men det må være gene­ral­klau­su­len i marekds­fø­rings­lo­ven § 25:

I nærings­virk­som­het må det ikke fore­tas hand­ling som stri­der mot god for­ret­nings­skikk nærings­dri­ven­de imellom.”

Pro­blem­stil­lin­gen blir om det stri­der mot “god for­ret­nings­skikk nærings­dri­ven­de imel­lom” å gjø­re bruk av ord og uttrykk som for tiden er popu­læ­re for­di man­ge for­bin­der dem med en popu­lær TV-serie. De kun­ne ha valgt and­re uttrykk som “Grip dagen”. At en rap­duo i øye­blik­ket har stor suk­sess under det latins­ke nav­net “Car­pe diem”, gjør ikke at de har noen ene­rett til et slikt uttrykk. Man­ge får umid­del­bart asso­sia­sjo­ner til Kjell Auk­rusts Lud­vig om man sier “Det er far­lig, det”, men det betyr ikke at Auk­rust­stif­tel­sen har noen ene­rett til uttryk­ket. Vi kun­ne ha valgt man­ge and­re eksempler.

Jeg har ikke fun­net noen retts­prak­sis som gir noen vei­led­ning, i alle fall ikke fra Høy­este­rett eller lag­manns­ret­te­ne. Len­ger ned i sys­te­met ser jeg ingen grunn til å gå.

Jeg mer­ker meg at høy­skole­lek­tor Nina Rones ved BI, sier følgende:

Det er nyhe­tens inter­es­se. Tenk så mor­somt det er å gå med uttrykk fra «Skam» på en Gina Tri­cot-skjor­te. Da er du «in», da føl­ger du med i tiden,”

Jeg skal ikke påbe­ro­pe meg å være noen eks­pert på ung­doms­kul­tur. Men jeg er mer til­bøye­lig til å tro at når det­te kom­mer på en kles­kol­lek­sjon fra Gina Tri­cot eller en til­sva­ren­de kles­kje­de, da har trend­set­ter­ne gått vide­re. Å gå med sli­ke klær kan hel­ler bli et sig­nal om at man kom litt sent til fes­ten, hel­ler enn at man er in.

Det er en ærlig sak å vil­le tje­ne pen­ger, også på feno­me­ner i popu­lær­kul­tu­ren. Når det sær­lig er NRK som har popu­la­ri­sert det som noen vil tje­ne pen­ger på, kan godt la være å like det. Men jeg mener de må tåle det.

En slutt­kom­men­tar litt på siden: Da det­te ble dis­ku­tert på “Kul­tur­nytt” på NRK P2 i dag mor­ges, spur­te pro­gram­le­de­ren om NRK bur­de kun­ne ta patent på van­li­ge ord og uttrykk? De som leder pro­gram­mer av typen “Kul­tur­nytt” bur­de snart lære det ele­men­tæ­re på det­te områ­det, og slut­te med tøve­te utsagn som “å ta patent på ord”. Det er hel­ler ikke noe som kan regu­le­res i kon­trakt, som en av panel­del­ta­ker­ne er inne på, så len­ge det gjel­der bruk fra aktø­rer som man ikke har noe kon­trakts­for­hold med.

Det er også en viss iro­ni i at NRK, i en sak om at NRK kri­ti­se­rer for å mis­bru­ke noe NRK mener å ha ret­tig­he­ter til, vel­ger å illust­re­re saken med et bil­de NRK ikke har ret­tig­he­ter til, og “kredi­te­rer” slik bare dår­li­ge redak­sjo­ner med et slappt for­hold til ret­tig­he­ter gjør: Foto: Gina Tri­cot / Skjerm­dump. I man­gel av noe bed­re illust­ra­sjons­bil­de, har jeg brukt det sam­me, ver­ken med noen bed­re eller dår­li­ge­re rett enn NRK. Skjønt jeg kun­ne vel klam­re meg til åvl § 23a, om noen skul­le brå­ke om det.

Print Friendly, PDF & Email