Erna Solberg tenker høyt med små tanker om tog

Erna Sol­berg har vært på et mye omtalt besøk i Kina. Jeg skal ikke kom­men­te­re Erna Sol­berg som lakse­sel­ger, eller hen­nes “taus­het er gull” til­nær­ming til men­neske­ret­tig­he­ter. Men under Erna Sol­bergs besøk kjør­te hun med Kinas høy­has­tig­hets­tog, og det er hen­nes kom­men­ta­rer om toget som jeg vil ta tak i.

Erna Sol­berg er impo­nert over tog­sat­sin­gen i Kina. Men mener at moder­ne tog ikke er noe for Norge :

Vi er ikke så man­ge men­nes­ker i Nor­ge. Vi skal ikke frak­te så man­ge folk. Og det er litt mye fjell og litt sto­re utford­rin­ger. Men nå har vi jo satt av en stor del av Nasjo­nal trans­port­plan til tog, sier statsministeren.”

Vi her ikke så man­ge i Nor­ge. Men nord­menn rei­ser mye. Fly­ru­te­ne mel­lom Oslo -. Ber­gen, Oslo — Stav­an­ger og Oslo — Trond­heim er blant Euro­pas mest tra­fik­ker­te. Det er antal­let rei­sen­de, ikke antall men­nes­ker som hol­der seg i ro som må sty­re trans­port­løs­nin­ger. På kon­ti­nen­tet er ikke fly kon­kur­ranse­dyk­ti­ge på sli­ke mel­lom­lan­ge dis­tan­ser som mel­lom de stør­re byene i Sør-Nor­ge. Moder­ne tog tar over trafikken.

Nor­ge er ikke det enes­te lan­det med litt mye fjell. To av de frems­te jern­ba­nen­lan­de­ne i Euro­pa er Sveits og Øster­rike. Det er ikke land som er kjent for å være spe­si­elt fla­te og for å mang­le fjell. Men de sat­ser alt­så på tog like­vel, og lyk­kes med sin sat­sing. Selv ikke moder­ne tog til Ber­gen ser ut til å fris­te ber­gen­se­ren Erna Solberg:

Lyn­tog mel­lom Oslo og Ber­gen vil­le blitt å se Nor­ge fra inn­si­den, alt­så stort sett tun­ne­ler hele vei­en for å få det til å gå fort. Nå gjør vi noe annet, at vi kut­ter i beg­ge side­ne på Ber­gens­ba­nen så vi i hvert fall kom­mer under seks timer, for­kla­rer hun.”

Se Nor­ge fra inn­si­den, det er en av hoved­stra­te­gi­ene til både den sit­ten­de regje­rin­gen og det som ser ut til å være alter­na­ti­vet. Men det er en for­ut­se­ting: Inn­si­den av Nor­ge skal ses fra bil. På til­sva­ren­de måte skal man mar­keds­føre “Se nors­ke fjord­er fra under­si­den”, selv­sagt også gjen­nom bil­vi­nu­der. Det mar­keds­fø­res som “ferje­fritt”.

Et alte­ra­tiv er å se sky­dek­ket over Nor­ge fra over­si­den, gjen­nom et fly­vin­du. Et mode­re tog er effek­tiv trans­port fra A til B, typisk fra sen­trum til sen­trum i stør­re byer. Tog er ikke først og fremst en turist­opp­le­vel­se for de som vil nyte utsik­ten — selv om den kan være det også. Det er ikke nød­ven­dig­vis noen mot­set­ning. I Sveits har man toget “Glacier Express”, et tog som rekla­me­rer med å være ver­dens lang­soms­te eks­press­tog. Det er tog med pano­rama­vin­du­er, som går over fjel­le­ne der det er mulig, og ikke i tun­nel­ser gjen­nom fjel­le­ne — som det fin­nes man­ge av i Sveits.

Foto Champer, Wiki­me­dia Com­mon, CC BY-SA 3.0

Seks timer mel­lom Oslo og Ber­gen er fort­satt to til tre timer for mye. Det er ikke så vel­dig langt, så has­tig­he­ter som det vi har i land der avstan­de­ne er stør­re enn i Nor­ge, tren­ger vi egent­lig ikke. Kom­mer reise­ti­den ned til tre timer fra sen­trum til sen­trum, da vil ikke fly kun­ne kon­kur­re­re. Fly­tog­stan­dard, det bør kun­ne gi en reise­tid ned mot tre timer mel­lom Oslo og Ber­gen, og til­sva­ren­de Oslo — Stav­an­ger og Oslo — Trondheim.

Hvis jeg først skal se et land fra inn­si­den, vil jeg langt hel­ler se det fra et moder­ne tog enn fra en bil. Sit­ter man inne­sper­ret i bil, kan man ikke gjø­re stort annet enn å se på stein­veg­ge­ne som flim­rer for­bi. Det er vel i erkjen­nel­sen av det­te at man noen ste­der har eks­pe­ri­men­tert med å deko­re­re og lys­set­te den­ne inn­si­den. På et tog kan man lese, arbei­de, sove, snak­ke med and­re, kan­skje gå i bar/cafe/restaurantvognen og få seg litt drik­ke og litt snacks.

I sitt sto­re “Se Nor­ge fra Inn­si­den” pro­sjekt, har man i Nor­ge laget ver­dens lengs­te vei­tun­nel — Lær­dals­tun­ne­len, på 24,51 km. Vi fin­ner fire nors­ke vei­tun­ne­ler blan ver­dens 25 lengs­te vei­tun­ne­ler. Så når det gjel­der “Se lan­det fra inn­si­den, gjen­nom et bil­vin­du”, da mang­ler det ikke på sat­sing i Nor­ge. Men å byg­ge tun­nel for moder­ne tog, det er visst ikke mulig i fjellan­det Nor­ge. Når det gjel­der jern­bane­tun­ne­ler, skal man lete godt for å fin­ne Nor­ge på lis­ten over ver­dens lengs­te. Vår lengs­te jern­bane­tun­nel er Rome­riks­por­ten, på 14,5 km, alt­så ca 2/3 av Lær­dals­tun­ne­len. Hvis Erna Sol­berg ikke liker å se Nor­ge fra inn­si­den når hun skal fly fra Gar­der­moen, kan hun vel­ge lokal­to­get gjen­nom Gro­rud­da­len. Tun­ne­len mel­lom Oslo og Ski vil med sine 19,5 km bli Nor­ges lengs­te jern­bane­tun­nel når den står fer­dig. Det vil fort­satt være langt igjen til ver­dens­top­pen. Men også på den­ne strek­nin­gen vil Erna Sol­berg kun­ne vel­ge over­flate­tog, hvis hun hel­ler vil nyte utsikten.

Det  vktigs­te for høy­has­tig­hets­tog er om det er nok folk og ikke minst tra­fikk­grunn­lag mel­lom ende­punk­te­ne. Toge­ne kon­kur­re­rer med fly. Det betyr ikke noe for fly­tra­fik­ken mel­lom Oslo og Ber­gen hvor man­ge som bor mel­lom dis­se byene. Ser man på fly­tra­fik­ken mel­lom de stør­re byene i Sør-Nor­ge, tyder det på at tra­fikk­grunn­la­get er der. For å betje­ne ste­de­ne mel­lom, har man inter city og lokal­tog. Noen ste­der under­veis er det lagt til ret­te for å skif­te. Min refe­ranse­dis­tan­se er lin­jen Paris — Montpel­li­er, som jeg rei­ser real­tivt jevn­lig, senest nå i pås­ken. Det er en strek­ning på ca 750 km, grovt reg­net ca 50% len­ger enn Oslo — Ber­gen, og turen tar ca 3,5 timer. Noen gan­ger stop­per toget to gan­ger mel­lom Paris og Montpel­li­er, noen gan­ger én og noen gan­ger går det non-stop. Hvor man­ge folk som bor i de områ­de­ne toget kjø­rer gjen­nom uten å stan­se, er uin­ter­es­sant for tra­fikk­grun­na­get. Montpel­li­er er en by omtrent på stør­rel­se med Ber­gen. Så selv om det bor langt fler i Paris enn i Oslo­om­rå­det, så er nok Montpel­li­ers stør­rel­se vik­ti­ge­re for tra­fikk­grunn­la­get. Det arbei­des med å byg­ge ut TGV-lin­jen vide­re til Bar­ce­lo­na, så om for­hå­pent­lig­vis ikke alt­for man­ge år vil også Bar­ce­lo­na være til­g­je­ge­lig med høy­has­tig­hets­tog fra Montpellier.

Det mang­ler ikke på ambi­siø­se jern­bane­pro­sjek­ter i ver­den. Men i Nor­ge fin­nes det ingen. Selv­sagt har Kina også her de størs­te ambi­sjo­ne­ne, med en plan­lagt tun­nel under Bohaistre­det som vil bli 123 km lang. Hol­der vi oss i Nor­den, er det pla­ner om en 100 km lang jern­bane­tun­nel under Finske­buk­ta, som vil for­bin­de Hel­sin­ki og Tallin. Det vil kun­ne gi Fin­land en effek­tiv jern­bane­for­binde­se, og der­med trans­port­åre mot res­ten av EU, uten å måt­te gå om Russland.

Men vi behø­ver ikke bare se på tun­nel­pro­sjek­ter. Det skjer mye spen­nen­de i nord, bare ikke i Nor­ge. Sve­ri­ge har byg­get bane nord­over, og vil for­len­ge jern­bane­lin­jen til Luleå. I Fin­land star­ter man plan­leg­ging av jern­bane nord­over fra Rova­nie­mi til Kir­ke­nes. Det er hen­sy­net til bed­ret gods­tra­fikk som begrun­ner den­ne utbyg­gin­gen. Hvis man mener alvor med å flyt­te gods fra vei til jern­bane, må man sat­se på jern­bane. I Nor­ge nøy­er man seg med å vur­de­re om man skal vur­de­re, og sat­ser på å byg­ge mer motor­vei. Slik sør­ger nors­ke poli­ti­ke­re for å flyt­te mer gods fra bane til vei.

Også Dan­mark har stør­re ambi­sjo­ner for jern­bane­tun­ne­ler enn Nor­ge, med kom­bi­nert jern­bane- og vei­tun­nel under Feh­man­bælt, som vil for­bin­de Dan­mark og Tysk­land (og Sve­ri­ge og Nor­ge med kon­ti­nen­tet, om man får ut fin­gern og byg­ger ordent­lig jern­bane her­fra mot Dan­mark og Euro­pa). Nor­ge hev­der seg også her bare når det gjel­der vei­tun­ne­ler, med Rog­fast, nok et “Se fjord­en fra under­si­den i bil” pro­sjekt, med 25 km tunnel.

Det­te at det er så vans­ke­lig å byg­ge i Nor­ge er det man på godt norsk kal­ler piss­preik. Man kla­rer å byg­ge vei­tun­ne­ler, for­di de poli­ti­ker­ne som sty­rer vil tvin­ge folk inn i bile­ne. Selv­sagt kan man også byg­ge jern­bane­tun­ne­ler. En dob­bel­spo­ret jern­bane er mind­re plass­kre­ven­de og nep­pe dyre­re enn en motor­vei. Om jeg har for­stått det rett, gir fjell en god og sta­bil fun­da­men­te­ring som kan gjø­re byg­gin­gen både enk­le­re og rime­li­ge­re enn der man må gjø­re mye fun­da­men­te­rings­ar­beid for å sta­bi­li­se­re spo­re­ne. Det er ikke nød­vedig­vis enk­le­re å byg­ge moder­ne jern­bane der det er flatt. Rea­li­te­ten er at nors­ke poli­ti­ke­re ikke vil sat­se på jern­bane. I Nor­ge vil poli­ti­ke­re at vi skal kjø­re bil eller fly. Det skal vi tvin­ges til, ved at alter­na­ti­ver fjernes.

Man tren­ger ikke være spe­si­elt klaus­tro­fo­bisk for å bekym­re seg hvor hva som vil skje der­som det opp­står brann inne i en 25 km lang under­sjø­isk vei­tun­nel. Det er dess­ver­re ikke så vel­dig sjel­den vi hører om brann i vei­tun­ne­ler. En som bur­de vite hva han snak­ker om, og som nep­pe er sær­lig klaus­tro­fo­bisk, er brann­sjef Rein­hardt Søren­sen i tun­nel­kom­mu­nen Aur­land. Han kjø­rer stor omvei for å unn­gå dår­lig sik­re­de tun­nel­ser når han har barn i bilen. Det hen­der at det er brann i jern­bane­tun­ne­ler også. Jeg har ikke fun­net noen sta­ti­stikk. Men litt goog­ling gir i alle fall inn­trykk av at det skjer langt mer sjel­den, og med mind­re alvor­li­ge kon­se­kven­ser enn i veitunneler.

Norsk sam­ferd­sels­po­li­tikk min­ner om den gan­gen da bil­in­du­stri­en i USA byg­get ut bolig­om­rå­der som var desig­net slik at det kna­pt gikk an å leve der uten å ha bil. Og de kjøp­te opp kol­lek­tiv­trans­port for å leg­ge den ned, for der­med å tvin­ge folk til å kjø­re bil. I Nor­ge leg­ger sta­ten ned ferje­ru­ter for å tvin­ge folk inn i bile­ne og ned i hul­le­ne. Der kan de se fjord­e­ne fra under­si­den og lan­det fra inn­si­den, kan­skje med litt fancy lys­set­ting for å bry­te monotonien.

Erna Sol­bergs tog­kom­men­tar var utgangs­punkt for min kom­men­tar til Nor­ges tog­po­li­tikk. Jeg kri­ti­se­rer mer enn gjer­ne den sit­ten­de regje­rin­gens sam­ferd­sels­po­li­tikk, og jeg har pla­ner om å kom­me til­ba­ke til Nasjo­nal Trans­port­plan. Utbyg­ging av motor­vei­er er hoved­må­let i den pla­nen,  en plan for mer bil­kjø­ring og der­med høy­ere utslipp. Men når sant skal sies, så sat­ser den sit­ten­de regje­ring mer på tog enn noen annen regje­ring i moder­ne tid, uten at det på noen måte inne­bæ­rer noen stor­sta­sing. De som bærer hoved­an­sva­ret for jern­ba­nens sør­ge­li­ge til­stand i Nor­ge er Arbei­der­par­ti­et. Det er de som har styrt Nor­ge i det mes­te av den peri­oden jern­ba­nen har for­falt. Og ikke noe tyder på at de har noen jern­banea­mbi­sjo­ner. Etter val­get risi­ke­rer vi å få en regje­ring med Arbei­der­par­tet og et sterkt Senterparti.

En fuck-Oslo minis­ter fra Sen­tr­par­ti­et vil være noe av det ver­ste som kan skje på den­ne sek­to­ren. Da blir det mer motor­vei, kan­skje litt bil­li­ge­re ben­sin og die­sel i “dis­trik­te­ne” for å sti­mu­le­re til mer bil­kjø­ring der, og det skul­le ikke for­und­re med om det også blir slik at tolere­an­sen for ulov­lig kjø­ring blir høy­ere i “dis­tri­ke­ne”, for at råkjø­ren­de bøn­der skal fort­set­te å kun­ne kjø­re trak­tor. Hvem vet, kank­sje bli det også høy­ere pro­mille­gren­se i dis­trik­te­ne. Tog blir det i alle fall ikke. Sen­ter­par­ti­et har alle­re­de kri­ti­sert NTP for­di den inne­hol­der for mye tog­sat­sing. For jern­bane, det byg­ger man der folk bor. Sen­ter­par­ti­et er mest inter­es­sert i å byg­ge ut der folk ikke bor og ikke vil bo.

 

Print Friendly, PDF & Email