NOU 1977:40 Norsk veiplan II. Et litt deprimerende 40-årsjubileum

Jeg flyt­tet til Oslo for 40 år siden. Siden den gang har det hele tiden vært slik at om ca fem år, da skal et syk­kel­vei­nett være på plass. Grunn­la­get for pla­ne­ne, som fak­tisk sa at det innen 1985 (alt­så litt mer enn fem år, en liten erind­rings­for­sky­ving her) skul­le være sam­men­hen­gen­de gang- og syk­kel­vei­nett i alle tett­steds­om­rå­der, var  inn­stil­lin­gen NOU 1977:40 Norsk veplan II. Det er i dag, 31. mai 2017, 40 år siden den­ne ble avgitt til Samferdselsdepartementet.

Det høres ikke ut som ver­dens mest spen­nen­de les­ning. Men  det­te er det førs­te doku­ment i Nor­ge hvor man ser hel­het­lig på tra­fikk­løs­nin­ger for byer og tett­ste­der, her­under bed­re for­hold for syk­lis­ter. Man så på de 72 stør­se tett­steds­om­rå­de­ne i Nor­ge. Man skul­le gra­ve gans­ke dypt i skuf­fen for å fin­ne såpass man­ge områ­der av noen størrelse.

Så det er i dag 40-års­ju­bi­le­um for pla­ner for å gjø­re det bed­re å syk­le i byer og tett­ste­der. Det er inter­es­sant å se hva de tenk­te for 40 år siden, og det er depri­me­ren­de å se hvor lite av det­te som ble gjen­nom­ført i de 40 åre­ne som fulg­te. Det var på 1970-tal­let at man begyn­te å inn­se at pri­vat­bi­len var et av hove­pro­ble­me­ne, og ikke løs­nin­gen på trans­port­ut­ford­rin­ge­ne, ikke minst i byer og tett­ste­der. Den erkjen­nel­sen satt nok len­ger inne i Nor­ge enn i de fles­te and­re land. Bil­sa­get i Nor­ge ble fritt først i tiåret før, i 1960, og det nors­ke folk var opp­tatt av å rea­li­se­re bildrøm­men, og få den “fri­het” som de trod­de bilen vil­le gi.

Men slik er dess­ver­re poli­ti­ke­re. De hol­der “stø kurs” ikke bare mot avgrun­nen, men til de raser ned­over skrå­nin­gen. Å få poli­ti­ke­re på 1970-tal­let til å inn­se at ikke bilen var frem­ti­den, er omtrent som å få dagens nors­ke poli­ti­ke­re til å inn­se at olje og gass ikke er frem­ti­den. Og fort­satt tror nors­ke poli­ti­ke­re at bilen er frem­ti­den, de har bare byt­tet ut for­bren­nings­mo­to­ren med en elekt­ro­mo­tor i sine fremtidsdrømmer.

Con­ti­nue read­ing NOU 1977:40 Norsk vei­plan II. Et litt depri­me­ren­de 40-års­ju­bi­le­um

II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etappe: Monza — Milano

Årets Giro avslut­tes med indi­vi­du­ell tem­po inn til Mila­no. For alle som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, er Giro­en i prak­sis over. Her er alle for seg sev, og hjelpe­ryt­ter­ne har ingen å hjel­pe. Job­ben er gjort, så de skal bare kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Så langt jeg har over­sikt, er det ingen typis­ke tem­po­ryt­te­re, av type Tony Mar­tin eller Fabi­an Can­cel­la­ra i årets giro, så det er nep­pe noen and­re enn de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner som vil kjø­re for etappeseier.

Etap­pen star­ter på  Mon­za-banen. Da jeg var ung, som er mye len­ger siden enn jeg liker å inn­røm­me, var jeg vel­dig inter­es­sert i motor­sport. Den inter­es­sen har tapt seg. Men Mon­za er en klas­si­ker. Før had­de den en van­lig bane, og en oval­bane med sterkt doser­te svin­ger. En full run­de inklu­der­te beg­ge to. Oval­ba­nen bru­kes ikke len­ger. Far­ten ble for stor og det ble for far­lig, selv for For­mel 1.

Fil­men “Grand Prix” fra 1966 viser en full run­de på banen slik den var.

Den fata­le kræ­sjen som avslut­tet den­ne fil­men, skjed­de på oval­ba­nen på Mon­za. Spec­i­al effects har blitt bed­re i løpet av de drøyt 50 åre­ne som har gått siden 1966.

Men i dag er det syk­kel. De skal syk­le en full run­de på banen, men ikke ova­len, før de set­ter kur­sen inn mot Mila­no. Etap­pen går jevnt ned­over, så her må vi reg­ne med at det blir stor fart. Det sto­re spen­nings­mo­men­tet er om Nai­ro Quin­ta­na har til­strek­ke­lig ledel­se på den van­lig­vis mer tempo­ster­ke Tom Dumoulin.

Tom Dumou­lin må ta inn 53 sek på Quin­ta­na, 14 sek på Nibali og 10 sek på Pinot. Og han har drøyt 20 sek å gå på til Zaka­rin. Nor­malt bør det hol­de for Dumoulin

En rask tem­po hvor det går mer ned en opp, bør favo­ri­se­re Tom Dumou­lin mer enn den for­ri­ge tempo­etap­pen. Men på et tempo­etap­pe som avslut­ning etter tre har­de uker på syk­kel, da kan man ikke bare se på hvem som “nor­malt” er ster­kest. Da er det et spørs­mål om hvem som fort­satt har kref­ter igjen. Men Quin­ta­na har ikke vist stor kjøre­styr­ke på de sis­te etap­pe­ne. Det blir en spen­nen­de avslutning.

Vi star­ter vin­tu­ren litt len­ger øst, ca 50 km øst for dagens start, nær byen Bres­cia. Her fin­ner vi en vin som pas­ser for en fina­le på en Grand Tour. Her lager man Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin: Fran­ciacor­ta. Den førs­te mus­se­ren­de vinen i områ­det ble laget av vin­ma­ke­ren Fran­co Zili­a­ni hos Guido Ber­lu­cchi i 1961. De had­de lært fra champagna.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etap­pe: Mon­za — Mila­no

II vini di Giro d’Italia 2017. 20. etappe: Pordenone — Asiago

Vel­for­tjent suk­sess for Mikel Lan­da. Etter to sure andre­plas­ser, gjor­de det godt med sei­er. Tom Dumou­lin tap­te den rosa trøy­en til Nai­ro Quin­ta­na. Quin­ta­na har nå en ledel­se på 38 sekun­der over Dumou­lin. Man­ge som kjen­ner ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter har kom­met med menin­ger om hvor stor ledel­se Quin­ta­na tren­ger før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. De fles­te mener at han tren­ger et sted mel­lom et og to minut­ter. Da må han vin­ne mer tid i dag.

Tom Dumou­lin har kjørt smart, selv om hans kom­men­tar om Quin­ta­na og Nibali etter den 18. etap­pen kan­skje ikke var av de smar­tes­te. Uan­sett, jeg liker smar­te folk, og håper at Tom Dumou­lin skal vin­ne til slutt.

Vi star­ter i det vin­om­rå­det hvor vi end­te i går, Frui­li Gra­ve. Men vi tar ikke med vin her­fra. Etter gans­ke kort tid krys­ser ryt­ter­ne gren­sen til Vene­to, og res­ten av etappn går i den provinsen.

I dag er det først og fremst en boble­dag. Vi skal for det mes­te hol­de oss til mote­vi­nen Prosecco. Når jeg kal­ler den mote­vin, så er det ikke noe kri­tikk i det, bare en kon­sta­te­ring at det er en vin som for tiden er svært popluær.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 20. etap­pe: Porde­none — Asia­go

II vini di Giro d’Italia 2017. 19. etappe: San Candido/Innichen — Piancavallo

Ende­lig lyk­tes det for Tejay van­Gar­de­ren. Det var fak­tisk hans førs­te grand tour-sei­er. Nå håper jeg at Mikel Lan­da lyk­kes i dag eller i mor­gen, etter å ha blitt slått nær­mest på mål­stre­ken to ganger.

Når Nai­ro Qui­tana ikke klar­te å ta tid på Tom Dumou­lin i dag, når han skal han da gjø­re det? Quin­ta­na har det ster­kes­te laget, og kla­rer like­vel ikke å ta tid på en iso­lert Dumou­lin på en etap­pe som gårs­da­gen. Dumou­lin var åpen­bart irri­tert på Quin­ta­na og Nibali, og kom med noen kom­men­ta­rer etter mål­gang at når de ikke syn­tes å være inter­es­sert i å for­sva­re sine plas­ser på pal­len, håpet han de vil­le tape dem. Jeg er til­bøye­lig til å være enig. Quin­ta­na og Nibali kjør­te som om de ven­tet på å måt­te for­sva­re seg mot et angrep fra Demou­lin. Men det er de som er i angreps­po­si­sjon, og Dumou­lin kan være avven­ten­de og se hva de måt­te fin­ne på. Resul­ta­tet var at and­re tok tid på Quin­ta­na og Nibali. Thi­baut Pinot er nå bare 24 sekun­der bak Nibali, og 1.05 bak Quin­ta­na. Tom Dumou­lin har ikke det ster­kes­te laget, og da er det vik­tig å være den smar­tes­te. Han har i alle fall kjørt tak­tisk smart.

Dagens etap­pe er 191 km. Etap­pen star­ter gans­ke høyt. Det går opp, så mer ned, opp igjen og enda mer ned, før det hele avslut­tes med en 15 km stig­ning, med 9–14% stig­ning. Før den sis­te stig­nin­gen er det en lang strek­ning, ca 50 km, som er gans­ke flat. Og deter man­ge utfor­kjø­rin­ger på dagens etap­pe. Når Quin­ta­na ikke klar­te å ta tid på Dumou­lin i går, tvi­ler jeg på at han kla­rer det i dag.

Vi star­ter i Vene­to, men langt fra de vin­mar­ke­ne som den­ne regio­nen er kjent for. Ryt­ter­ne har ikke syk­let len­ge, før de kom­mer inn i Fri­uli — Vene­zia Giulia. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­anske repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­tino ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvit­vins­re­gion. Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 19. etap­pe: San Candido/Innichen — Pian­ca­val­lo

II vini di Giro d’Italia 2017. 18. etappe: Moena (Val di Fassa) — Oristei/St. Ulrich (Val Gardena)

Jeg synes det var helt greit med sei­er til Pier­re Roland i går. Det kun­ne også se ut som om Tom Dumou­lin had­de kom­met seg etter sine mage­pro­ble­mer, slik at det ikke ble noen end­rin­ger blant de som er øverst i sammenlagtklassifiseringen.

I dag er det en rela­tivt kort etap­pe, 137 km. Men de skal over fire top­per før de avslut­ter på top­pen av en første­ka­te­go­ri stig­ning. På en såpass kort etap­pe må man reg­ne med at det vil bli kjørt hardt. Det er gjer­ne på sli­ke etap­per at en del ryt­te­re får pro­ble­mer med tids­gren­sen. Det kan også være tes­ten på om Tom Dumou­lin har fått resti­tu­ert seg etter mage­pro­ble­me­ne, og fått i seg nok næring.

Igjen er det mye fjell, og vans­ke­lig å fin­ne vin. Men etter å ha pas­sert mål­byen Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na) for førs­te gang, skal ryt­ter­ne syk­le en sløy­fe som tar dem ned i Alto Adi­ge, før de syk­ler til­ba­ke til Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na). Det blir Alto Adi­ge som er dagens vindistrikt.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 18. etap­pe: Moena (Val di Fas­sa) — Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na)

II vini di Giro d’Italia 2017. 17. etappe: Tirano — Canazei (Val di Fassa)

Shit hap­pens. Skul­le fel­tet ha ven­tet? Det er vans­ke­lig å si. Men de ven­tet på Nai­ro Quin­ta­na da han falt på den 15. etap­pen. Det vil de nep­pe gjø­re nes­te gang han har pro­ble­mer. Jeg har len­ge ven­tet på at Vin­cen­zo Nibali skul­le slå til, og ende­lig kun­ne kan gi ita­lie­ner­ne noe å jub­le for.

I dag er det nok en lang etap­pe, 219 km, for kla­ter­ne — om enn ikke like hard som gårds­da­gens etap­pe.  De sis­te ca 90 km er for det mes­te opp­over, igjen et sted som bør invi­te­re til angrep.

Vi star­ter i Tira­no. Det er den øst­li­ge enden av Val­tel­lina, som vi nevn­te i går. Vi gjen­tar ikke det. Etter en liten tur syd­over, drei­er etap­pen mot øst og går opp i fjel­le­ne. Vi har kur­sen ut av Lom­bar­dia, og kom­mer inn i Tren­ti­no — Alto Adi­ge.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 17. etap­pe: Tira­no — Cana­zei (Val di Fas­sa)

II vini di Giro d’Italia 2017. 16. etappe: Rovetta — Bormio

Nå er det sis­te uke i Giro d’I­ta­lia. Nå er det mer eller mind­re fjell, helst mer, fram til den avslut­ten­de tempo­etap­pen søn­dag. Hvis Nai­ro Quin­ta­na fort­satt har håp om å kun­ne vin­ne giro­en, må han angri­pe nå. I dag er det en lang etap­pe, 222 km, med tre knall­har­de stig­nin­ger. De skal over det iko­nis­ke Stel­vio-pas­set to gan­ger. Skjønt, skal vi være pir­ke­te, så stem­mer ikke det helt. De syk­ler Stel­vio-pas­set, fort­set­ter en run­de som tar dem inn i Sveits, og syk­ler opp fra sveit­sisk side, som er kjent som Umbrail-pas­set, som kom­mer inn på vei­en mot Stel­vio litt neden­for top­pen, og her skal de syk­le ned den vei­en mot Bor­mio som de tid­li­ge­re har syk­let opp. Jeg er glad for at jeg bare skal se på det­te på TV.

Når ryt­ter­ne syk­ler inn i fjel­le­ne, blir det vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi er for høyt til at det kan dyr­kes vin­dru­er, men noen få unn­tak. Det dyr­kes noen ste­der dru­er i syd­vend­te skrå­nin­ger hvor de får mye sol.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 16. etap­pe: Rovet­ta — Bor­mio

II vini di Giro d’Italia 2017. 15. etappe: Valdengo — Bergamo

Det var impo­ne­ren­de kjø­ring fra Tom Dumou­lin i går. Det er ikke lett å se hva Nai­ro Quin­ta­na skal fin­ne på, om han skal kla­re å få det for­sparn­get han tren­ger før den avslut­ten­de tempoetappen.

I dag er det litt stil­le før stor­men, med en etap­pe som er gans­ke flat de førs­te 150 km, og som der­et­ter går inn i fjel­le­ne. Det er en and­re og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning. Men fra den sis­te top­pen er det ca 30 km til mål, mest ned­over. Tom Dumou­lin er bed­re enn Nai­ro Quin­ta­na ned­over, så Quin­ta­na tar nep­pe tid her. Kan­skje er det en etap­pe hvor man ende­lig kan få en ita­li­ensk sei­er, ved Vin­cen­zo Nibali?

Vi star­ter i Pie­mon­te, og set­ter kur­sen inn i Lom­bar­dia. Vi star­ter i det sam­me områ­det hvor vi kom i mål i går, og gjen­tar ikke det vi skrev om det­te områ­det i går.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 15. etap­pe: Val­den­go — Bergamo

II vini di Giro d’Italia 2017. 14. etappe: Castellania — Oropa (Biella)

Det ble som ven­tet i går, og nok en sei­er til Fer­nan­do Gavi­ria. Det ser ut som om han begyn­ner å lære å syk­le grand tours, selv om han har det ver­ste foran seg.

I dag er det en kort, alt er real­tivt, etap­pe på “bare” 131 km. Den star­ter med litt utfor­bak­ke. Der­et­ter er det gans­ke flatt fram til ca 100 km, hvor det begyn­ner å gå opp­over. Etap­pen avslut­tes med en første­ka­te­go­ri stig­ning på 11 km, med 13% stig­ning på det bratteste.

Noen lag, som ikke har vel­dig ster­ke klat­re­re, vil kun­ne øns­ke seg et for­sprang før den avslut­ten­de bak­ken. Det får de nep­pe. Om de lar et brudd gå, så sør­ger de for ikke å gi dem mer enn at de kjø­res inn før det begyn­ner å gå opp­over. Nai­ro Quin­ta­na har tid å ta igjen på Tom Dumou­lin, og han tren­ger et for­sprang på den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Det har vært sagt at Quin­ta­na vil tren­ge et for­sprang på to minut­ter, om han skal kla­re å vin­ne, uten at jeg går god for akku­rat den vur­de­rin­ger. Jeg ser for meg at Movie­s­tar kom­mer til å set­te høy fart for å hind­re at and­re får noe for­sprang, og for å mør­ne sine kon­kur­ren­ter. Når det begyn­ner å gå opp­over vil laget angri­pe, før Quin­ta­na set­ter inn et angrep når det vir­ke­lig begyn­ner å gå oppover.

Vi star­ter litt syd for gårs­da­gens mål­by. Vi er i sam­me vin­dis­trikt, Col­li Tor­to­ne­si DOC, og vi sier ikke noe mer om det. Etap­pen går nord­over gjen­nom den øst­re delen av Piemonte.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 14. etap­pe: Cas­tel­la­nia — Oro­pa (Biel­la)

I vini di Giro d’Italia 2017. 13. etappe: Reggio Emilia — Tortona

I går star­tet dra­ma­et alle­re­de før start. Sun­we­bs Simon Gesch­ke ble akterut­seilt. Lag­bus­sen kjør­te fra hotel­let uten ham. Han sa først at han stjal en bil og kjør­te etter, men mode­rer­te det til at bus­sen snud­de, kom til­ba­ke og pluk­ket ham opp. Som ven­tet kom et brudd av går­de tid­lig, det ble kjørt inn og det end­te i en masse­spurt, hvor Fer­nan­do Gavi­ria igjen gikk sei­ren­de ut av spurten.

I dag er det flatt, omtrent så flatt som det kan bli. Man­ge syk­kel­ma­ga­si­ner pro­du­se­rer video­er hvor de opp­sum­me­rer eller snak­ker om det som lig­ger foran.  I en slik video om kom­men­de (nå inne­væ­ren­de) ukes etap­per, sa at dagens etap­pe først og fremst er en utford­ring for kom­men­ta­to­re­ne, som må fin­ne på noe å si under en etap­pe hvor det ikke kom­mer til å skje stort.

Etap­pen er rela­tivt kort, “bare” 167 km (som omtrent til­sva­rer den lengs­te dagsetap­pen jeg har syk­let). Far­ten kan bli gans­ke høy, for­ut­satt at noen er inter­es­sert i å set­te fart. Jeg er ikke lokalk­jent å Pos­let­ten. Men den lig­ger skjer­met av Alpe­ne i nord og Apen­ni­ne­ne i syd, så vind bør ikke by på sto­re utford­rin­ger her. Men med en grup­pe slit­ne ryt­te­re, som kan­skje er litt ukon­sen­trer­te på en etap­pe som ikke synes å by på sto­re utford­rin­ger, så kan selv­sagt mye skje. Her bør det bli en masse­spurt, og det bør ikke være sær­lig vans­ke­lig for spurt­la­ge­ne å kon­trol­le­re etappen.

Vi er fort­satt i Emi­lia og ender i Pie­mon­te. Emi­lia er fort­satt ikke det mest spen­nen­de vin­om­rå­det. Vi kan selv­sagt ta med litt Par­me­g­gia­no-Reg­gia­no ost fra start, om vi f.eks. skul­le på lyst på en pasta­rett, risot­to eller en salat under­veis. Og vi kan pro­vi­an­te­re litt skin­ke når vi kom­mer til Parma.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2017. 13. etap­pe: Reg­gio Emi­lia — Tor­to­na