Et sikkert vårtegn: Noen klager på folk som sykler

Det er omtrent like sik­kert som at vår­en kom­mer en eller annen gang, gjer­ne litt sene­re en vi håper. Vi glem­mer så lett snø­en som falt i slut­ten av april i fjor: Noen kla­ger på hvor ille folk som syk­ler er.

Den­ne gan­gen var det en viss Mari­us S Steen, syk­kel­pen­der iføl­ge ham selv, som ble gitt stor spalte­plass i Aften­pos­ten for å for­tel­le at syk­lis­ter er håp­løse bøl­ler. Som sli­ke inn­legg plei­er å være, var Mari­us S Steens kom­men­ta­rer helt blot­tet for empi­ri, annet enn hans egne, sub­jek­ti­ve erfa­rin­ger. Og der er hans erfa­rin­ger akku­rat like gode eller like dår­li­ge som mine og and­res sub­jek­ti­ve erfaringer.

Oslo blir ald­ri en syk­kel­by i ver­dens­klas­se”, skri­ver Mari­us Steen. Han har anta­ge­lig­vis rett i det. Til å kun­ne kon­kur­re­re i ver­dens­top­pen er sat­sin­gen i Nor­ge og Oslo alt­for pus­le­te. Det er høyst dis­ku­ta­belt om det som bedri­ves på riks­plan kan kal­les “sat­sing” i det hele tatt. Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren er mest opp­tatt av å leg­ge til ret­te for at bilis­ter skal kun­ne kjø­re for­te­re. Han synes å være mer opp­tatt av moto­ri­sert leke­tøy og selv­kjø­ren­de biler enn av sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for folk som syk­ler. Vi har syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler, som ingen sam­ferd­sels­mi­nist­re synes å vil­le gjø­re noe med. Det hind­rer Oslo i å kun­ne sat­se slik man øns­ker. Man­ge land og byer sat­ser mye mer enn Oslo. Og ver­dens­le­den­de syk­kel­byer som Køben­hanvn og Amster­dam syk­ler vide­re. Så om Oslo en gang skul­le kom­me dit hvor de byene er i dag, så vil de byene ha kom­met vide­re og fort­satt ha et stort for­sprang. Byer som Paris, Sevil­la og Bar­ce­lo­na har langt stør­re ambi­sjo­ner og langt mer gjen­nom­fø­rings­kraft enn Oslo.

Det kan sies mye om norsk tra­fikkul­tur. Og hand­ler om tra­fikkul­tur, ikke syk­kelkul­tur. Det hand­ler om gjen­si­dig aksept og respekt. Den blir bed­re etter­hvert som det kom­mer fle­re syk­lis­ter på vei­ene. Men sta­dig er det en del bilis­ter som lever i den vill­fa­rel­se at de eier vei­ene og at vei­ene bare er til for dem. Det er også man­ge dår­li­ge og uopp­merk­som­me bilis­ter som bry­ter vike­plik­ten over­for syk­lis­ter, noe som for­år­sa­ker alvor­li­ge ulykker.

Fot­gjen­ge­re vir­rer ofte rundt som hode­løse høns, der de stir­rer ned i sine smart­te­le­fo­ner uten å bry seg om tra­fik­ken rundt dem. For man­ge fot­gjen­ge­re synes det umu­lig å for­stå at de må ta hen­syn til at de deler noen områ­der med folk som syk­ler, og at noen områ­der fak­tisk er for­be­holdt folk som sykler.

Det er også fort­satt for man­ge syk­lis­ter som tar lite hen­syn, først og fremst til fot­gjen­ge­re. Som et av to land i Euro­pa, til­la­ter Nor­ge at man syk­ler på for­tau­et. Det var en stor feil å til­la­te det­te.  Det var slik poli­ti­ker­ne “løs­te” pro­ble­met med dår­lig til­rette­leg­ging for syk­ling: Man skjøv det over på noen and­re. Poli­ti­ker­ne valg­te i sin dår­skap en “løs­ning” som måt­te bli kon­flikt­ska­pen­de. Det gir dess­uten en falsk trygg­het å syk­le på for­tau­et. I de fles­te land er det, så langt jeg har for­stått, ikke til­latt å syk­le i gåga­ter. Det er helt greit så len­ge det er godt til­rette­lagt for å syk­le ruter som ikke går gjen­nom gåga­ter. Jeg har mer­ket meg at folk som syk­ler i Neder­land gjer­ne går av syk­ke­len og tril­ler den når de kom­mer til en gågate. Senest i går så jeg en dame som ble stop­pet og fikk til­snakk av poli­ti­et da hun syk­let i en gågate i Frank­ri­ke. Noen gan­ger skil­ter man at det er til­latt å syk­le i gåga­ter, som er i Mon­treux i Sveits.

I dag er det i prak­sis nytte­løst å end­re på det­te, annet enn ved å gjø­re det man bur­de ha gjort for len­ge siden: Å sør­ge for ordent­lig til­rette­leg­ging for å sykle.

Fort­satt er det for man­ge som syk­ler på rødt lys. Jeg mener at ordent­li­ge syk­lis­ter ikke syk­ler på rødt lys. Men jeg er lite opp­tatt av det. Jeg har fort­satt til gode å se doku­men­ta­sjon av ulyk­ker hvor man har kun­net påvi­se at de skyld­tes at syk­lis­ten syk­let på rødt lys. Poli­ti­et, som sta­dig maser om hvor far­lig det er, har hel­ler ikke kun­net under­byg­ge sine påstan­der med empi­ri. Det er ulov­lig, men langt fra så far­lig som noen vil ha det til, for­ut­satt at man ser seg for. Like­vel: De som syk­ler på rødt øde­leg­ger for alle and­re som syk­ler, ved å gi syk­kel­ha­ter­ne bil­li­ge poenger.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og har som kjø­ren­de vike­plikt for fot­gjen­ge­re som krys­ser i gang­felt. Det er det en del syk­lis­ter som ikke bryr seg om, dessverre.

Dagens syk­kel­pro­ble­mer, sær­lig i Oslo, er resul­tat av en vil­let poli­tikk. Den­ne sek­to­ren ble tid­li­ge­re van­styrt av FrP-poli­ti­ker­ne Peter N Myh­re og Jørann Kall­myr. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re (FrP) sa det­te i et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­tene skal kjø­re på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Syk­lis­te­ne må bare fin­ne seg til ret­te som best de kan, var FrPs og Peter N Myh­res “syk­kel­po­li­tikk”. At det i prak­sis ikke er til­latt å syk­le på for­tau­et i bysen­tra med stor fot­gjen­ger­tra­fikk på for­tau­ene, for­di det all­tid vil være til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re, var åpen­bart uten betyd­ning for FrP-byråden.

Det davæ­ren­de byrå­det fikk det som de vil­le. Folk som syk­ler fin­ner seg til ret­te som best de kan, på for­tau­et og i kjøre­fel­tet, og veks­ler mel­lom dem som man fin­ner hen­sikts­mes­sig. Ingen til­rette­leg­ging, og syk­ling blir en kamp mot alle — akku­rat slik Peter N Myh­re øns­ket at det skul­le være. Folk som syk­let gjor­de det til tross for dår­lig til­rette­leg­ging, og utnyt­tet de mulig­he­ter som var.

Det tar tid å ret­te opp ska­der som FrP påfør­te byen, den gang da de satt i byråd. Jeg kjen­ner ikke det ind­re liv i Oslos uli­ke byråd. Men da man ende­lig fikk FrP ut av byrå­det, er mitt inn­trykk at Ola Elve­stu­en måt­te bru­ke det mes­te av sin tid på skade­be­grens­ning, og at Guri Mel­by kun­ne begyn­ne å dek­ke bor­det og ten­ke frem­over, og at det sit­ten­de byrå­det kun­ne begyn­ne å gjen­nom­føre og videre­føre det som alle­re­de lå der.

Uan­sett: Jeg er fort­satt såpass mye marx­ist at jeg mener det er de mate­ri­el­le (infra)strukturer som gir gro­bunn for kul­tur, ikke mora­li­se­ren­de peke­fing­re. Tra­fikkul­tu­ren i Amster­dam og Køben­havn kom ikke av seg selv, og nep­pe uten kon­flik­ter. Det var på 1970-tal­let at noen begyn­te å inn­se at bilen var pro­ble­met, ikke løs­nin­gen. I Amster­dam og Køben­havn tok man kon­se­kven­sen av det­te, og begyn­te å gjø­re noe med et. I Nor­ge og Oslo ble det lagt pla­ner. Men her er pla­ner til for å dis­ku­te­res, arki­ve­res og revi­de­res. Ikke for å gjen­nom­fø­res. Det­te er det­te som er hoved­grun­nen til den sto­re for­skjel­len mel­lom syk­kel­byer som Amster­dam og Køben­havn på den ene siden, og Oslo på den and­re siden.

Det er lett å opp­fø­re seg ordent­lig når man syk­ler, hvis det er lagt til ret­te for syk­ling. Men når man er hen­vist til å ta seg fram som best man kan, uten til­rette­leg­ging, da blir resul­ta­tet der­et­ter. God til­rette­leg­ging i Amster­dam og Køben­havn har gjort at man­ge vel­ger syk­kel. Både bilis­ter og fot­gjen­ge­re har for­stått at folk som syk­ler er en del av tra­fik­ken, og har sin selv­føl­ge­li­ge plass i tra­fik­ken. Men de har brukt 40–45 år på å kom­me dit de er i dag.

Hvis fot­gjen­ge­re i Køben­havn og Amster­dam opp­fø­rer seg som de gjør i Nor­ge, får de det vondt og vans­ke­lig. Det er ingen tole­ran­se for fot­gjen­ge­re i syk­kel­sti­er, ver­ken i Køben­havn eller Amster­dam. Nors­ke turis­ter, som opp­fø­rer seg slik de gjør i Nor­ge, får ofte ube­ha­ge­li­ge opplevelser.

Den utbyg­ging vi ser i Oslo er langt fra ide­ell. All erfa­ring fra and­re land, til­si­er at det som skal til er sepa­ra­te syk­kel­vei­er, adskilt fra både moto­ri­sert tra­fikk og fot­gjen­ge­re. En grunn til at det­te ikke byg­ges i Nor­ge, er syk­kel­fiendt­li­ge vike­plikt­reg­ler, som gjør at sli­ke vei­er i prak­sis ofte er ubru­ke­li­ge. Dess­uten synes det som om Sta­tens veg­ve­sen har tvangs­nev­ro­ser som hind­rer dem i å si og skri­ve syk­kelvei, uten for­be­hold. Man vel­ger hel­ler den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og sykkelvei.

I Oslo har man valgt, som en kort­sik­tig løs­ning, å høs­te lavt­hen­gen­de frukt. Man fjer­ner noe gate­par­ke­ring, og lager syk­kel­felt og syk­kel­bok­ser. Man har også valgt å gjø­re syk­kel­felt bre­de­re. Norsk tra­di­sjon har vært at nor­mer for kjøre­felt­bred­de har blitt ansett som mini­mus­nor­mer, mens nor­mer for bred­de på syk­kel­felt har blitt prak­ti­sert som om de er mak­si­mums­nor­mer. Frem­kom­me­lig­het og fart for bilis­ter har vært målet for tra­fikk­plan­leg­ger­ne. I Oslo har man nå valgt å ta en del kjøre­felt ned til mini­mums­bred­de, og har brukt den fri­gjor­te plas­sen til å gjø­re syk­kel­fel­te­ne bre­de­re. Som et resul­tat av det­te har Uelands­gt / Mari­dals­vei­en blitt en langt bed­re gate for folk som syk­ler, som igjen har gjort at fle­re syk­ler der. Men dår­lig regel­verk og mot­stand fra Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet hind­rer gode løs­nin­ger. Syk­kel­pro­sjek­tet for­sir­k­rer at de også arbei­der for mer lang­sik­ti­ge løs­nin­ger, uten at jeg kjen­ner dis­se. Uan­sett sett synes jeg det er en god stra­te­gi å gjø­re det som er mulig nå, og sam­ti­dig arbei­de for bed­re løs­nin­ger på sikt.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsens bidrag til “syk­kel­til­rette­le­ging” har vært å åpne for dår­li­ge­re “syk­kel­løs­nin­ger”, for at man skal kun­ne spa­re små­pen­ger. Men Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mot­ar­bei­der Oslo når man her vil lage bed­re syk­kel­stan­dard. Og de vil ikke til­pas­se tra­fikk­reg­le­ne, slik at de blir bed­re for syklister.

Det er vel­ig mye som mang­ler i Oslo, og det er lnagt fram. Vi tren­ger hoved­vei­er for folk som syk­ler. Det­te skal være syk­kelvei­er, ikke gang- og syk­kelvei­er. Dis­se skal byg­ges for å gi best mulig frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, med sam­me krav til kryss m.m. som man har for hoved­vei­er for bil­tra­fikk. Man leder ikke bil­tra­fikk gjen­nom bolig­ga­ter og tur­vei­er, og det skal man hel­ler ikke gjø­re for folk som syk­ler. Syk­kel­vei­ene bør ha bred­de til fire syk­kel­felt, bre­de nok for vare­syk­ler, slik at man lett kan pas­se­re hver­and­re. Det til­si­er en bred­de på ca 5 meter. I til­legg må det leg­ges til ret­te for å syk­le på bil­frie områ­der der folk bor.

Sta­ten bru­ker mil­li­ar­der på å leg­ge til ret­te for at bilis­ter skal kun­ne kjø­re for­te­re, slik at fle­re vel­ger bil og det blir stør­re utslipp. Selv når man har byg­get ny motor­vei, prio­ri­te­rer Sta­tens veg­ve­sen bilis­ter på gamle­vei­en som da blir fri­gitt. I Gud­brands­da­len lager man en smal veg­skul­der som er en hån mot mye tra­fi­kan­ter, for å spa­re litt småpenger.

Det er valg til høs­ten. Dess­ver­re synes det ikke som om noen av de rea­lis­tis­ke regje­rings­al­ter­na­ti­ve­ne vil bety noen bed­ring for folk som syk­ler. Arbei­der­par­ti­et har all­tid vært et bilist­par­ti, og er dess­ver­re fort­satt det på riks­plan. Sen­ter­par­ti­et er opp­tatt av biler og trak­to­rer, og av at det skal byg­ges sto­re vei­er til der hvor folk ikke bor. Når sant skal sies, vil en “fuck Oslo”-minister fra Sen­ter­par­ti­et være ver­re enn dagens sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP.

Nor­ge og Oslo vil nok ald­ri kun­ne kon­kur­re­re om å være i ver­dens­top­pen som  syk­kel­na­sjon og syk­kel­by. Nors­ke poli­ti­ke­re vil tvin­ge folk til å kjø­re bil, og base­rer seg på en illu­sjon om at elbil er løs­nin­gen på alle pro­ble­mer. I til­legg skal man rei­se med fly. Nord­menn skal ikke rei­se med tog og skal ikke sykle.

Men det kan bli mye bed­re. Det vil det sik­kert også bli. Nor­ge har det med å kom­me dil­ten­de etter res­ten av ver­den på det­te områ­det, et tiår eller to på etterskudd.

En bed­re tra­fikkul­tur ska­pes ved god til­rette­leg­ging og regu­le­ring, ikke ved mora­li­se­ren­de pekefingre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email