I vini di Giro d’Italia 2017. 2. etappe: Olbia — Tortolì

Giro­ens førs­te doping­skan­da­le kom alle­re­de før rit­tet had­de star­tet. De to Bar­di­aniryt­ter­ne Nicola Ruf­fo­ni og Ste­fa­no Piraz­zi tes­tet posi­tivt uten­for kon­kur­ran­se 25. og 26. april. Det er dumt at slikt skjer, sam­ti­dig som det er fint at de som prø­ver seg blir tatt. På grunn av alle tid­li­ge­re doping­sa­ker, tror jeg at syk­kel nå er en av de renes­te sportene.

Det vil­le ha gitt høye odds om noen had­de tip­pet Lukas Pöstlber­ger som vin­ner av førs­te etap­pe. Det var en ryt­ter i alle fall jeg ald­ri had­de hørt om før. Men får man sjan­sen, må man gri­pe den, slik han gjor­de. Man­ge ble hind­ret av en velt like før 3 km mer­ket, og tap­te tid til lede­ren. Det er en påmin­nel­se om at det er vans­ke­lig å fin­ne tid på sli­ke etap­per, utover bonus­se­kun­de­ne. Men det er fullt mulig å tape tid.

Vi er fort­satt på Sar­di­nia. Vi star­ter der førs­te etap­pe end­te. Her er det en del mode­ra­te klat­rin­ger. Men de sis­te 50 km er for det mes­te ned­over og flatt. Det er lite sann­syn­lig at noen vil kla­re å opp­ar­bei­de et til­strek­ke­lig for­sprang på spur­ter­ne til at de kan hol­de unna inn til mål. Så de vil nep­pe for­sø­ke. Men ryt­te­re som kan klat­re, og er gode i utfor­kjø­rin­ger og som kan spur­te, kan kla­re å opp­ar­bei­de et visst for­sprang mot top­pen, og så kjø­re hardt i de svin­ge­te utfor­bak­ke­ne og hol­de unna mot mål. Jeg får asso­sia­sjo­ner til Edvald Boa­sson Hagen på 18 etap­pen inn til Pine­rolo i Tour de Fran­ce 2011. På den annen side: De som sit­ter med den rosa leder­trøy­en vil nok for­sva­re den, og hind­re at noen kla­rer å stik­ke fra fel­tet. Vi har tross alt ikke kom­met len­ger enn til and­re etappe.

Som nevnt star­ter vi der gårs­da­gens etap­pe slut­ter, hvil­ket vil si at vi er i Ver­men­ti­no di Gall­u­ra DOCG. Det er det enes­ter DOCG-klas­si­fi­ser­te områ­det på Sar­di­nia. Jeg kom­mer nok til å gjen­ta van­li­ge ita­li­ens­ke vink­las­si­fi­se­rin­ger, som [drue] + [områ­de] fle­re ganer i løpet av giro­en. Her er det vin laget av dru­en Ver­men­ti­no, i områ­det Gallura.

Ver­men­ti­no er en drue man dyr­ker man­ge ste­der i Ita­lia, men også i and­re land rundt Mid­del­ha­vet. Ver­men­ti­no gir van­lig­vis en gans­ke lett vin med karak­ter av sitrus og ekso­tisk frukt.

Jeg bur­de ha nevnt det­te i går, siden det er langs gårs­da­gens etap­pe. Vinen Tuvaoes fra pro­du­sen­ten Gio­van­ni Cher­chi i Usini, og,  sies å være en av de bed­re Ver­men­ti­no­vi­ne­ne som pro­du­se­res. Men siden det var and­re inter­es­san­te viner langs gårs­da­gens etap­pe, og dagens etap­pe ikke kan by på annet enn Ver­men­ti­no di Gall­u­ra DOCG, valg­te jeg å sky­ve Ver­men­ti­no­vi­ne­ne til i dag.

Vin­mono­po­let har ingen Ver­men­ti­no di Gall­u­ra viner, så også her må jeg hol­de meg til and­res omta­le av vinen. To pro­du­sen­ter som ofte nev­nes er Capiche­ra og koope­ra­ti­vet Can­ti­na Gall­u­ra. Sær­lig frem­he­ves deres Ver­men­ti­no Superio­re di Gall­u­ra Canay­li.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.