I vini di Giro d’Italia 2017. 3. etappe: Tortolì — Cagliari

Det var ingen sto­re over­ras­kel­ser i går. Jeg had­de ven­tet at noen i hoved­fel­tet vil­le ha kjørt litt har­de­re og kjørt inn bud­det opp den lan­ge stig­nin­gen. Det vil­le ha vært en kamp om klatre­trøy­en. Man vil­le nok ikke ha fått et til­strek­ke­lig for­sprang ti å hol­de unna til mål.

At det ble André Greipl som tok sei­e­ren ‚i spur­ten, var ingen stor over­ras­kel­se.

Det­te er sis­te dag på Sar­di­nia. Det er nok en flat etap­pe, så det blir sann­syn­lig­vis spurt i dag også.

Nå kom­mer vi inn i mer inter­es­sant vin­ter­reng.

På den syd­li­ge delen, litt nord for byen Cag­lia­ri, fin­ner vi Can­ti­na Argio­las. Fran­co og  Pepetto Argio­las star­tet vin­re­vo­lu­sjo­nen på Sar­di­nia på 1990-tal­let. De var over­be­vist om at Sar­di­nia bare kun­ne være kon­kur­ranse­dyk­tig om man klar­te å pro­du­se­re noen juve­ler av noen viner. Sam­men med øno­lo­gen Gia­como Tachis utvik­let de vinen Tur­riga. Det­te er en vin laget på fire dru­er. Can­no­nau (Gre­nache) som vi møt­te til førs­te etap­pe. Carig­nano er en drue som også dyr­kes mye i Lan­gue­doc, da under nav­net Carig­nan. Vide­re Mal­va­sia Nera, som blant annet dyr­kes i Tosca­na. Den fjer­de er Bova­le Sar­do, som er en sær­egen drue for Sar­di­nia.

Drar vi len­ger mot syd-vest, fin­ner vi Can­ti­na Santa­di, et koope­ra­tiv som har sat­set på kva­li­tet. Deres frems­te vin er Ter­re Bru­ne, laget på den loka­le vari­an­ten av Carig­nan, Carig­nano del Sul­cis.

Den førs­te hvile­da­gen kom­mer alle­re­de etter den­ne etap­pen, mens sir­ku­set for­flyt­ter seg til Sci­ci­lia. Vi ses (vir­tu­elt) på Sici­lia tirs­dag.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli den­ne.

Gambero Rosso Italian Wines 2017

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Native Grapes of Italy

0520272269For den som er mer ner­de­te gene­relt, og når det gjel­der ita­li­ensk vin spe­si­elt, tar jeg med Ian D’A­gata “Nati­ve Wine Gra­pes of Italy”. Her går han gjen­nom opp­rin­ne­lig ita­li­ens­ke vin­dru­er som har blitt vik­ti­ge i ita­liesk vin­pro­du­kjons. Det er en bok å over 600 sider, og jeg fikk den i hen­de­ne få dager før årets Giro star­tet. Så jeg har bare slått opp noen dru­er her og der, jeg har ikke lest den (skjønt det er uan­sett ikke en type bok man leser fra perm til perm).  

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.