Rettighetsovergang i oppdragsforhold. Om forslaget til ny § 71 annet ledd i åndsverkloven

Ved over­dra­gel­se av opp­havs­rett gjel­der det såkal­te spe­sia­li­tets­prin­sip­pet. I dagens § 39a, er det for­mu­lert slik:

Har opp­havs­man­nen over­dratt rett til å bru­ke ver­ket på en bestemt måte eller ved bestem­te mid­ler, har erver­ve­ren ikke rett til å gjø­re det på and­re måter eller ved and­re midler.”

I prak­sis har den­ne bestem­mel­sen blitt for­stått slik at den omfat­ter mer enn det man i utgangs­punk­tet vil lese ut av ord­ly­den. Den har blitt for­stått slik at avta­ler om opp­havs­rett tol­kes restrik­tivt i opp­havs­man­nens favør. Jeg viser her til utta­lel­ser i høy­este­retts­dom­men Rt 2001 s. 872, hvor først­vo­te­ren­de skri­ver på s. 879:

«Bestem­mel­sen har vært for­stått slik at erver­ver får de ret­tig­he­ter som føl­ger direk­te av avta­len, mens opp­havs­man­nen behol­der de øvri­ge ret­tig­he­ter og beføy­el­ser. (…)Det­te betyr at ukla­re avta­ler tol­kes restrik­tivt i opp­havs­man­nens favør. Det er der­for opp­drags­gi­ver som har sær­lig inter­es­se i kla­re avtaler.»

Den­ne bestem­mel­sen er fore­slått videre­ført og pre­si­sert i for­sla­get til ny § 67, annet ledd:

«Ved over­dra­gel­se av opp­havs­rett skal opp­ha­ve­ren ikke anses for å ha over­dratt en mer omfat­ten­de rett enn det avta­len klart gir uttrykk for.»

Det vil van­lig­vis være opp­drags­ta­ge­ren, free­lance­ren, som er den sva­ke og upro­fe­sjo­nel­le part ved inn­gå­el­se av sli­ke avta­ler. Det er der­for vik­tig å hol­de fast ved at risi­ko­en for uklar­het i avta­len fal­ler på oppdragsgiver.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­hets­over­gang i opp­drags­for­hold. Om for­sla­get til ny § 71 annet ledd i ånds­verk­lo­ven