I vini di Giro d’Italia 2017. 9. etappe: Montenero di Bisaccia — Blockhaus

Det ble litt mer action i går, og kan­skje kan vi håpe på enda mer i dag. Etter Etna-etap­pen sa Geraint Tho­mas at ingen vil­le gra­ve dypt førs­te uken. Men nå kan de ikke hol­de til­ba­ke sær­lig mye len­ger. I dag er det avslut­ning på top­pen av en kraf­tig stig­ning. I mor­gen er det hvile­dag, så de som gra­ver dypt har i alle fal­le en dag til resti­tu­sjon. Og tirs­dag er det tempo­etap­pe. Det vi kan si med stor sik­ker­het, er at etter tirs­dag kom­mer det til å være tids­for­skjel­ler, og den som sit­ter med rosa trøye foran dagens etap­pe, vil nep­pe gjø­re det når vi star­ter 17. maifeiringen.

En grand tour vin­nes på tempo­etap­pe­ne og i fjel­le­ne. Det er her man kan vin­ne nok tid til å ta hjem sam­men­lagt­sei­e­ren. De som er gode til å klat­re, kan prø­ve å få en tids­buf­fer på tem­pryt­te­re som ikke er like ster­ke i mot­bak­ke. Men vi får se hva de fin­ner på.

Vi star­ter i Moli­se, og hol­der oss langs kys­ten i Abruz­zo, før vi svin­ger inn i lan­det til det høy­es­te ste­det i Abruz­zo: Block­haus. Som man for­står er det­te et tysk og ikke et ita­li­ensk navn. Det er fra den tiden Habs­bur­ger­ne domi­ner­te her, og block­haus er et vakt­hus — det som vi i Nor­ge kal­ler blokkhus.

Abruz­zo er bemer­kel­ses­ver­dig over­sikt­kig til å være Ita­lia. Det er tre klas­sis­ke DOC-områ­der. De  to mest kjen­te er den røde Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo og den hvi­te Tre­b­bia­no d’Abruzzo. Den tred­je er Con­tro­guer­ra, som også først og fremst omfat­ter viner laget av Mon­te­pul­cia­no, men her til­lat­tes også en liten del Mer­lot, Caber­net Sau­vig­non og Caber­net Frank.

Når jeg kom­mer hit, plei­er jeg all­tid å min­ne om typis­ke navn på ita­li­ens­ke vink­las­si­fi­se­rin­ger, og den for­vir­ring den kan ska­pe akku­rat her. Man har ofte beteg­nel­sen [drue] + [områ­de], Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo er viner laget av dru­en Mon­te­pul­cia­no, i Abruz­zo. Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo er til­sva­ren­de viner laget av Tre­b­bia­no i Abruz­zo. Men det kan også være navn av typen vin­type + sted. I Tosca­na er det en by som heter Mon­te­pul­ciao. Her lager de vinen Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no. Den er laget av dru­en San­giove­se, og dru­en Mon­te­pul­cia­no har så langt jeg har kun­ne fin­ne ut, ikke noen sam­men­heng med byen Mon­te­pul­cia­no. Førs­te gang jeg drakk Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo, var jeg ikke klar over det­te, og er nep­pe den førs­te (eller den sis­te) til å gjø­re den fei­len. Jeg kjen­te, i alle fall sånn noen­lun­de, Vino nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, og syn­tes at Mon­te­pul­cia­no var over­ra­sen­de lett, sam­men­lig­net med den­ne. Siden opp­da­get jeg at det er to helt for­skjel­li­ge viner, laget på uli­ke druer.

Con­tro­guer­ra lig­ger nord for dagens etap­pe, så den tar vi ikke med. Det er også en DOCG-klas­si­fi­se­ring av Mon­te­pul­cia­no-vin fra Abruz­zo, Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Men også det­te områ­det lig­ger nord for dagens etap­pe. Cera­suolo d’A­bruz­zo DOC over­lap­per med Mon­te­pul­cia­no d*Abuzzo og Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo. I den­ne klas­si­fi­ka­sjo­nen pro­du­se­res rosé­vin. Det er også laget en mer omfat­ten­de klas­si­fi­se­ring Abruz­zo DOC, som har gjort at til­d­li­ge­re lave­re klas­sii­ser­te, inter­es­san­te Mon­te­pul­cia­no-viner av høy kva­li­tet, som Ter­re di Casa­u­ria, Ter­re dei Vesti­ni og Alto Tiri­no har fått DOC-klas­si­fi­se­ring. Men det mes­te av infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om dis­se er bare på ita­li­ensk, og er til liten hjelp for meg.

Etap­pen pas­se­rer gjen­nom de små områ­de­ne Villa­mag­na DOC og Orto­na DOC. Det er områ­der som fikk DOC-klas­si­fi­se­ring i 2011. Villa­man­ga omfat­ter rødvin laget av Mon­te­pul­cia­no, mens Orto­na i til­leggg omfat­ter hvit­vin laget på Tre­b­bia­no. De skil­ler seg ikke sær­lig fra and­re, til­sva­ren­de DOC-klas­si­fi­se­rin­ger i Abruzzo.

Tre­b­bia­no er en drue som dyr­kes man­ge ste­der i Ita­lia. Man dyr­ker sik­kert også Mon­te­pul­cia­no and­re ste­der, men det er i Abruz­zo den er på sitt bes­te Så dagens vin bør være en Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo.

Etter den­ne etap­pen er det hviledag.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.