Bunaden er allemanseie. 17. mai-tøv fra Husfliden

Solveig Aare­skjold går i Dag­bla­det ut mot “bun­ad­mono­po­let”, repre­sen­tert ved Hus­fli­den som vil mono­po­li­se­re bunads­tra­di­sjo­nen. Hun vil­le sy sin egen bunad, men fikk ver­ken kjø­pe møns­ter eller stoff. Hun måt­te kjø­pe fer­dig­skår­ne mate­rial­pak­ker for å få kjøpt stoff. Slik for­sø­ker Hus­fli­den, helt ube­ret­ti­get, å mono­po­li­se­re en folketradisjon.

De er ikke alle­manns­eie, som man­ge tror. Der­for er man nødt til å kjø­pe en mate­rial­pak­ke når man skal sy bunad

sier Hil­de Øya, som er dag­lig leder ved Hei­men Hus­fli­den i Oslo.

Det­te er helt feil. Gam­le folke­drak­ter er alle­manns­eie, akku­rat som folke­mu­sikk og folke­even­tyr. Om buna­der skul­le ha vært opp­havs­retts­lig ver­net, hvil­ket de ikke er, vil­le ikke Hus­fli­den hatt noen ret­tig­he­ter. De som har hoved­æren for å ha gjen­skapt gam­le folke­drak­ter, som har blitt til vår tids buna­der er Adolph Tide­mand, som teg­net og mal­te man­ge folke­drak­ter. Og Hul­da Gar­borg, som laget drak­ter man kun­ne dan­se i, inspi­rert av gam­le folke­drak­ter. Om noen skul­le hatt noen ret­tig­he­ter, vil­le det ha vært dem. Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Adolph Tide­mann døde i 1876 og Hul­da Gar­borg i 1934. Så deres verk er uan­sett fri i dag. Bil­det på top­pen er et av Aldolph Tide­mands male­ri­er av kvin­ner i bunad. Her er et annet av hans bunadsmalerier:

Con­ti­nue read­ing Buna­den er alle­man­s­eie. 17. mai-tøv fra Hus­fli­den

I vini di Giro d’Italia 2017. 10. etappe: Foligno — Montefalco

Jeg øns­ket meg action på søn­dag, og det fikk vi. Men dra­ma for­di en klø­ne­te politi­mann har par­kert motor­syk­ke­len på feil side av vei­en, det kan vi godt være for­uten. Men Nai­ro Quin­tans angrep, det var på tide vi fikk se det­te. Det spen­nen­de i dag er om det for­spran­get han har opp­ar­bei­det er til­strek­ke­lig til å hol­de unna for ryt­te­re som Tom Dumou­lin, Thi­baut Pinot og Vin­cen­zo Nibali.

Ryt­ter­ne får ikke noen myk start etter hvile­da­gen. I dag er det en rela­tivt kort, 39,8 km, tempo­etap­pe. Da kan man ikke bru­ke litt tid på å kjø­re krop­pen i gang på førs­te del av etap­pen. Da er det fullt tråkk fra start — i alle fall for alle som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner eller som har ambi­sjo­ner om etappe­sei­er. For hjelpe­ryt­te­re som ikke har så mye å kjø­re for, blir det­te det som Jens Voigt kal­te en “semi rest day”. Det hand­ler å gjen­nom­føre innen­for mak­si­mal­ti­den, og bru­ke minst mulig krefter.

Det plei­er ikke å være mye vin å fin­ne langs en gans­ke kort tempo­etap­pe, med mind­re hele etap­pen går gjen­nom et vin­om­rå­de. I dag får vi hol­de oss til den vinen vi fin­ner ved mål­byen Monte­fal­co. Vi kom­mer inne i vin­om­rå­det Monte­fal­co ved førs­te mellomtid.

Monte­fal­co er områ­det for en av Ita­lias topp­vi­ner. Monte­fal­co DOC omfat­ter en rødvin pro­du­sert i hoved­sak på San­giove­se, og en hvit­vin laget pri­mært på Grechetto.

Men det er Monte­fal­co Sagran­ti­no DOCG som er områ­dets juvél, og en av Ita­lias ukjen­te vin­skat­ter. Sagran­ti­no reg­nes som Umbrias egen drue, selv om opp­rin­nel­sen er uviss. Den reg­nes for å være vans­ke­lig å dyr­ke, og gir en liten, tykkskal­let drue som har mye av alt: Far­ge, syre, tan­ni­ner og suk­ker. Det gir mør­ke og kraf­ti­ge viner, med mye syre, mar­ker­te tan­ni­ner og høy alkoholstyrke.

Den opp­rin­ne­li­ge Monte­fal­co Sagran­ti­no vinen var en pas­sioto, en søt des­ser­vin laget av tør­ke­de dru­er, som reg­nes for en av Ita­lias bes­te des­sert­vin. En tørr Monte­fal­co Sagran­ti­no duk­ket opp på mar­ke­det først i 1972.

En Sagran­ti­no må lag­res i minst 30 måne­der. En tørr Sagran­ti­no må lag­rest minst 12 av dis­se 30 måen­den på eikefat.

Aase E Jacob­sen i Ape­ri­tif skri­ver i den­ne artik­ke­len at man bør gi Baro­lo­en en pau­se, og prø­ve Monte­fa­lo Sagran­ti­no i stedet.

Vin­mono­po­let har fem Monte­fal­co Sagran­ti­no-viner, tre tør­re og to søte.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.