II vini di Giro d’Italia 2017. 15. etappe: Valdengo — Bergamo

Det var impo­ne­ren­de kjø­ring fra Tom Dumou­lin i går. Det er ikke lett å se hva Nai­ro Quin­ta­na skal fin­ne på, om han skal kla­re å få det for­sparn­get han tren­ger før den avslut­ten­de tempoetappen.

I dag er det litt stil­le før stor­men, med en etap­pe som er gans­ke flat de førs­te 150 km, og som der­et­ter går inn i fjel­le­ne. Det er en and­re og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning. Men fra den sis­te top­pen er det ca 30 km til mål, mest ned­over. Tom Dumou­lin er bed­re enn Nai­ro Quin­ta­na ned­over, så Quin­ta­na tar nep­pe tid her. Kan­skje er det en etap­pe hvor man ende­lig kan få en ita­li­ensk sei­er, ved Vin­cen­zo Nibali?

Vi star­ter i Pie­mon­te, og set­ter kur­sen inn i Lom­bar­dia. Vi star­ter i det sam­me områ­det hvor vi kom i mål i går, og gjen­tar ikke det vi skrev om det­te områ­det i går.

Lom­bar­dia er en region med fem DOCG-klas­si­fi­ser­te områ­der. Men vin­pro­duk­sjo­nen er liten, og mye av det som pro­du­se­res drik­kes i Mila­no og områ­de­ne rundt. Lite sel­ges ut av områ­det. Der­for er Lom­bar­dia ikke noe vik­tig vinområde.

I Lom­bar­dia lager man Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin, Fran­ciacor­ta. Men den sis­te etap­pen går inn til Mila­no, og det er den ret­te anled­nin­gen for å åpne den vinen. Så vi lar den lig­ge til nes­te søndag.

Hvis vi ikke skal beve­ge oss for langt bort fra dagens etap­pe, står vi til­ba­ke med to ikke spe­si­elt inter­es­san­te klas­si­fi­ser­te områ­der ved mål­byen Bergamo.

De to områ­de­ne er Val­ca­le­pio DOC og Mos­cato di Scan­zo DOCG. I Val­ca­le­pio DOC pro­du­se­res der rødvin med det som er den tra­di­sjo­nel­le Bor­deaux-blan­din­gen: Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Caber­net Sau­vig­non må utgjø­re 25–60%. Hvit­vin lages på Pinot Bian­co og Char­don­nay, som til sam­men må utgjø­re minst halv­par­ten av blan­din­gen. Res­ten kan være Pinot Gri­gio. Det­te gir viner som er greie nok, men som ikke har noe utpre­get lokalt sær­preg. Der­med er de ikke sær­lig interessante.

Det er traid­s­jo­nelt pro­du­sert en søt, pas­sioto­vin, laget av tør­ke­de mus­kat­dru­er. Det er dis­se som klas­si­fi­se­res som Mos­cato di Scan­zo DOCG. Den vinen tap­pes bare på 50cl flasker.

Det er den vinen vi kan fin­ne, om vi ikke skal rei­se for langt fra dagens etappe.

Etter dagens etap­pe er det hvile­dag. Det kan ryt­ter­ne tren­ge, før de går løs på de har­de etap­pe­ne den sis­te uken.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email