II vini di Giro d’Italia 2017. 16. etappe: Rovetta — Bormio

Nå er det sis­te uke i Giro d’I­ta­lia. Nå er det mer eller mind­re fjell, helst mer, fram til den avslut­ten­de tempo­etap­pen søn­dag. Hvis Nai­ro Quin­ta­na fort­satt har håp om å kun­ne vin­ne giro­en, må han angri­pe nå. I dag er det en lang etap­pe, 222 km, med tre knall­har­de stig­nin­ger. De skal over det iko­nis­ke Stel­vio-pas­set to gan­ger. Skjønt, skal vi være pir­ke­te, så stem­mer ikke det helt. De syk­ler Stel­vio-pas­set, fort­set­ter en run­de som tar dem inn i Sveits, og syk­ler opp fra sveit­sisk side, som er kjent som Umbrail-pas­set, som kom­mer inn på vei­en mot Stel­vio litt neden­for top­pen, og her skal de syk­le ned den vei­en mot Bor­mio som de tid­li­ge­re har syk­let opp. Jeg er glad for at jeg bare skal se på det­te på TV.

Når ryt­ter­ne syk­ler inn i fjel­le­ne, blir det vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi er for høyt til at det kan dyr­kes vin­dru­er, men noen få unn­tak. Det dyr­kes noen ste­der dru­er i syd­vend­te skrå­nin­ger hvor de får mye sol.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 16. etap­pe: Rovet­ta — Bor­mio